خانواده یار

خانواده یار
نویسندگان

دست دادن(مصاحفه) و رابطه با نامحرم!

جمعه, ۴ تیر ۱۳۹۵، ۱۰:۲۲ ق.ظ

*ﻋﺎﻗﺒﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺤﺮﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺑﮕﯿﺮﺩ:

.1 ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺤﺮﻡ

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺍﮐﺮﻡ ‏(ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ‏) ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ

ﻧﺎﻣﺤﺮﻡ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ: ‏« ﮐﺴﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺯﻥ ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﻰ ﺩﺳﺖ ﺩﻫﺪ، ﺩﺭ

ﺭﻭﺯ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯﻧﺠﯿﺮ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﺤﺸﻮﺭ

ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻣﻰﺭﺳﺪ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺭﺍﻫﻰ ﺩﻭﺯﺥ

ﺳﺎﺯﻧﺪ‏» .‏

ﻭ ﺩﺭ ﺟﺎﯾﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ : ‏ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎ ﺯﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣَﺤﺮَﻡ

ﻧﯿﺴﺖ، ﺩﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ، ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺩﯾﺪ ﺑﻪ ﻏﻀﺐ ﻭ ﺧﺸﻢ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ -

ﻋﺰّﻭﺟﻞّ - ﺭﻭ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺳﺖ‏.


-2 ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭ ﺗﻤﺎﺱ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺤﺮﻡ :

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺍﮐﺮﻡ ‏(ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ‏) ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﺮ ﮐﻪ ﺯﻥ

ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺑﮕﯿﺮﺩ، ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺷﯿﻄﺎﻥ ﺑﻪ ﺯﻧﺠﯿﺮﻯ

ﺁﺗﺸﯿﻦ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ ﻭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﺗﺶ ﻣﯽﺍﻓﮑﻨﻨﺪ‏.


ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ ‏( ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ‏) ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺍﮐﺮﻡ ‏(ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ

ﻭ ﺁﻟﻪ ‏) ﺩﺭ ﺷﺐ ﻣﻌﺮﺍﺝ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺬﺍﺏ

ﺩﭼﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ . ﺩﺭ ﺁﻥ ﺷﺐ، ﺯﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻭ

ﺑﺪﻧﺶ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻗﯿﭽﯽ ﺟﺪﺍ ﻣﯽﮐﺮﺩﻧﺪ، ﻭ ﺍﻭ ﮐﺴﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ

ﺑﺮ ﻣﺮﺩﺍﻥ ‏[ ﻧﺎﻣﺤﺮﻡ ‏] ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ . ‏

*رابطه با نامحرم:

*پیامبر اکرم (ص) می فرماید: همه چشم‌ها در روز قیامت گریانند مگر چشمی که در دنیا از ترس خدا بگرید و چشمی که به نامحرمان نگاه نکند و چشمی که در راه خدا شب را تا به صبح بیدار باشد

پیامبر اکرم (ص) می فرماید: هر کس در خانة همسایه خویش نظر نماید و به عورت مردی یا موی سر یا جایی از بدن زنی نگاه کند، سزاوار است بر خداوند که او را به همراه منافقینی که در دنیا در پی نگاه به اندام زنان هستند، وارد آتش کند و از دنیا نمی رود مگر این که خداوند رسوایش کند و عورتش را در آخرت تماشاگه ناظران قرار دهد.

پیامبر اکرم (ص) از گفتگو و اختلاط با زنان نامحرم نهی کرده، فرمودند: هیچ مردی با زن نامحرمی خلوت نمی‌کند، مگر اینکه شیطان سومین آنهاست تا آنها را آن گونه که می‌تواند وسوسه کند و به فساد برانگیزد

پیامبر اکرم (ص) می فرماید:کسی که دیده خود را از نگاه به زن نامحرم سیراب کند، خداوند در قیامت چشمان او را بوسیله میخهای آتشین و آتش پر می‌کند و چون حسابرسی مردم به پایان برسد، او را در جهنم می‌اندازد.

پیامبر اکرم (ص) می فرماید: خداوند بر زنی که شوهر دارد و به نامحرمان نگاه می‌کند خشم می‌گیرد.»

در روایات فراوانی داریم که زنا موجب از بین رفتن نورانیت صورت ، فقر،‌مرگ زود هنگام، خشم خدا، دشواری حساب قیامت، جاودانگی در آتش، مرگ ناگهانی، حبس رزق و آشکار شدن زلزله می‌شود.

پیامبر اکرم (ص) می فرماید: اگر کسی با زنی که شوهر دارد، زنا و فساد کند در روز قیامت از آلت تناسلی زن و مرد چرک و خون آبه متعفّنی جوشان خواهد بود که تا 500 سال اهل جهنم از بوی بد آن در عذاب و رنج هستند، اینان شدیدترین عذاب را متحمل می شوند. خدا با آنها سخن نمی گوید و آن‌ها را از گناه پاکیزه نمی کند و برای آنها شدیدترین عذاب‌ها را مهیا کرده است.

رسول خدا(ص) فرمود:کسی که برای من دوچیزراضمانت کند من نیز در پیشگاه خداوندبهشت را برای اوضمانت خواهم کرد:کسی که برای من ضامن آنچه که بین ریش وسبیلش وآنچه بین دوپایش هست باشد من نیز در پیشگاه خدا ضامن بهشت برای اویم یعنی برای من ضامن زبان و فرج خود باشد.                                                                                                                        
پیامبر اکرم (ص) می فرماید: ای مردم! نگاه (حرام) از شیطان است، هر کس چنین نگاهی برایش پیش آمد، به نزد همسر خود رود.
پیامبر اکرم (ص) ـ به على علیه السلام ـ فرمود : اى على!نگاهِ اول از آنِ تو و نگاه دوم به زیان توست نه به سود تو.

پیامبر اکرم (ص) می فرماید: اگر کسانی را در حال انجام لواط پیدا کردید، هر دو را بکشید.

پیامبر اکرم (ص) می فرماید: لعنت خدا وفرشتگان و همه مردم بر استمناگر و لواط کننده گان باد.

پیامبر اکرم (ص) می فرماید: ‌استمنا کننده با دست، ملعون است.


 • شاهین

نظرات  (۸)

 • دختر مهتاب ...
 • یااااااااخدااااااا
  عالی بود
 • علی رحمانی پور
 • ممنون
  احادیث جالب و تکان دهنده ای بود
  کاش احادیثی درباره شوخی و حرف و چت کردن با نا محرم هم می نوشتید
  پاسخ:
  تشکر،حتما.
  لعنت خدا بر استمنا گران و لواط کنندگان....
  پاسخ:
  خدا به راه راست هدایتشون کنه،اینجوری بگیم بهتره.
  ممنونم ...
  ممنون
 • آبان دخت :)
 • عالی بود!
  اینجور پستا خوبه...شاید یکی بخونه و تلنگری بشه براش...
  اجرتون با حق!
  یاعلی
  پاسخ:
  ممنون از شما.
 • حمید رهنما
 • مصاحفه یه چند تا تبصره داشت قبلا!
  پاسخ:
  چه تبصره ای.