خانواده یار

خانواده یار
نویسندگان

بیشتر طلاق ها زیر سر روانشناس ها و مشاوران است!!!!

يكشنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۵۵ ق.ظ

*** ﺁﻣﺎﺭ ﻃﻼﻕ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﻃﻼﻕ ﺗﻮﺍﻓﻘﻲ ﺑﻪﺭﻏﻢ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ

ﺷﺪﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩﻫﺎﻱ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ ﺣﺘﻲ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩﻫﺎﻱ

ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻃﻼﻕ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻧﻈﻴﺮ

ﺩﻛﺘﺮ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻓﻴﺎﺽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻋﻠﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻃﻼﻕﻫﺎ ﺯﻳﺮ ﺳﺮ

ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﺳﺖ !

ﭘﺎﻱ ﺩﺭﺩ ﺩﻝ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻨﺸﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﻮﺍﺟﻪ

ﻣﻲﺷﻮﻱ؛ ‏« ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺎ ﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺱ ﻭ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻴﺎﻥ ﺯﻥ ﻭ

ﺷﻮﻫﺮﻫﺎ ﻭ ﻃﻼﻕ ﻭ ﺟﺪﺍﻳﻲ ‏».

ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻓﻴﺎﺽ، ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻫﻢ

ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﭘﻮﻝ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭﻟﻲ

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻃﻼﻕ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ .

 . ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻧﮕﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﻧﺪ،

ﻣﺸﻜﻞ ﻃﻼﻕ ﺣﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ . ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻻﻥ ﭘﺰﺷﻜﻲ

ﻣﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺎﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻫﻢ ﻛﺎﺭ

ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮﻁ

ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

*ﻣﺠﻮﺯ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺱ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﺮﻳﺐ ﺳﻨﺖ ﻭ ﻣﺪﺭﻧﻴﺘﻪ:

ﺧﻴﻠﻲ ﺍﺯ ﺯﻭﺝﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﭘﻴﺶ

ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺱ ﻣﻲﺭﻭﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﻼﻕ ﻣﺠﻮﺯ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ. ﺩﺭ

ﻭﺍﻗﻊ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺯﻭﺝﻫﺎ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻓﺮﺩ ﺛﺎﻟﺜﻲ ﻣﻲﮔﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ

ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻨﺪ.


*80 ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺯﻭﺟﻴﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻼﻕ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ

ﻣﻈﻔﺮﻱ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ : ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻓﻌﺎﻝ ﺷﻮﺩ، ﻃﻼﻕ ﺗﻮﺍﻓﻘﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. 

ﻳﻜﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻣﻌﻀﻼﺕ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻃﻼﻕ

ﺗﻮﺍﻓﻘﻲ، ﻧﺒﻮﺩ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺍﺳﺖ . ﺑﻼﺍﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﺎﻻﻱ 80

ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﻭﻗﺘﻲ ﻳﻚ ﺯﻭﺝ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﻋﺎﺩﻱ ﻛﻪ

ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﺯﻭﺝﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ

ﻃﻼﻕ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .

ﺑﻪ ﺑﺎﻭﺭ ﻭﻱ، ﻫﻴﭻ ﺯﻭﺟﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﺯ ﺑﻲﭘﻮﻝ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ، ﺍﺯ ﺯﻭﺝﻫﺎﻱ ﻣﺘﺪﻳﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ

ﺑﻲﺩﻳﻦ، ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻭﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭ

ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﻃﻼﻕ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ. ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ

ﻋﻠﻢ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻋﻠﻢ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ

ﺍﻳﻦ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﻧﻤﻲﭘﺬﻳﺮﺩ . 

ﺍﻳﻦ ﻋﻀﻮ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺮﺩﻓﺘﺮﺍﻥ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ ﻃﻼﻕ

ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻲﻛﻨﺪ: ﺩﻫﻬﺎ ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻡ ﻭ ﺍﻳﻦ

ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺭﺍ ﺩﻳﺪﻡ . ﻫﻤﻴﻦ ﺍﻵﻥ ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً

ﻳﻚﺳﺮﻱ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻋﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ

ﻛﻨﻴﻢ، قطعا ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﻃﻼﻕ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.


ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻦ ﺁﻣﺎﺭﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﻋﻮﺽ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﺩﻭﺭﺍﻥ ﭘﺪﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭﮒ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺯﻭﺝﻫﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻭ

ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﭼﺎﺷﻨﻲ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﻴﺎﻥ ﺯﻭﺟﻲ ﺷﻜﺮﺍﺏ

ﺷﺪ، ﺑﺰﺭﮒﺗﺮ ﻭ ﺭﻳﺶ ﺳﻔﻴﺪﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﺤﻠﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺷﻮﻧﺪ

ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺁﺷﺘﻲ ﺑﺪﻫﻨﺪ. ﭼﻮﻥ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﻋﻮﺽ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻋﺼﺮ، ﻋﺼﺮ

ﻣﺪﺭﻧﻴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﺯﻭﺝﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻍ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﺎﻥ

ﻣﻲﺭﻭﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﺮﺳﻨﺪ؛ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ

ﺟﺪﺍﻳﻲ!منبع:مشرق نیوز.


 • شاهین

نظرات  (۱۴)

متاسفانه بعضی چیزا هم خیلی مسخرس
پسره دیپلمه بوده ازدواج کرده ....خانم فوق دیپلم
حالا دختره ادامه داده و دکترا قبول شده ...میگه میخوام طلاق بگیرم درسمو ادامه بدم
واقعا اینا ربطش چیه ؟!چه ربطی داره اخه ؟!
متاهل باش درستم بخون (رشتش سخت نیست )
روانشناسا هم ک شورشو در اوردن !
پاسخ:
بله دقیقا،هر کی برای حل مشکلش به مشاوره یا روانشناس مراجعه کنه احتمال طلاق گرفتنش بیشتره.
حسن عباسی تو برنامه ای از شبکه ی 4 میگفت یکی از مشکلات روانشناسی ما اینه که غربیه.یعنی پایه و اساس کتب روانشناسی و اموزه های روانشناسی ما امروزه از غرب اومده و به قول ایشون از جامعه ای با دین سه خدایی وارد جامعه ی ما شده.
خیلی از روانشناسانی که الان بهشون مراجعه میکنن خودشون زندگیشون پر از مشکلات حل نشدنیه که اتفاقا برای همین مشکلات راه های مختلف به مردم پیشنهاد میدن اما نمی تونن مشکلات خودشون رو با تجویز های خودشون حل کنن.
پست خوبی بود
یاعلی
پاسخ:
روانشناسی کلا مخالف دستورات اسلامه و علم غربیه،یه بنده ی خدا برای حل مشکل زناشویی به روانشناس مراجعه کرده بود و اون گفته بود برای حل مشکل شما باید رابطه ی آزاد(نامشروع)داشته باشی.البته مثال هایی از این دست زیاده.
جالب بود...
 • 💕 پسر خوب 💕
 • عالی...
  پاسخ:
  ممنون.
 • محمد موحدسرشت
 • بسیار عالی بود

  ممنون از شما بابت این مطلب عالی
  ممنون
  یاحق
  پاسخ:
  تشکر.
 • محمد حسین صادقی
 • دقیقا
  هم موافقم هم نیستم.......................
  پاسخ:
  چرا موافق نیستین؟
 • محمد آذرکار
 • مسولیت مشاور سنگین تر میشود، خدا به داد آنهایی که باعث جدایی میشوند برسد!
  پاسخ:
  خدا لعنتشون کنه.
 • سیامک پور اسد
 • سلام و تشکر از مساعی شما..... خداقوت
  پاسخ:
  سلام،ممنونم.
 • علی رحمانی پور
 • مرسی
  شاهین سلام خوبی؟
  مطلب بیشتر طلاق ها زیر سر روانشناس ها و مشاوران است!!!! شمارو مطالعه کردم بسیار مفید بود.
  من کارشناس فروش شرکت تبلیغاتی پارت چاپ هستم اگر روزی به ما نیاز داشتین در زمینه آگهی و چه کارهای چاپی خوشحال میشیم کمکتون کنیم

  این آدرس سایت ماست:
  www.partchap.ir
  اینم شماره تماسمون:
  02188756411
  پاسخ:
  سلام،ممنون.حتما.
 • مهرداد طارقلی
 • سلام دقیقااااااااااااا درستههههه... من خودم با چشمان خودم این موضوع را دیدم هااااا...

  دقیقاااا همینجوریه..

  با اجازه اتون من مطلبتون را تو وبم میذارم و منبعش را ذکر میکنم...
  پاسخ:
  سلام،اشکالی نداره راحت باشین.
  خیلی از طلاق ها بعنوان طلاق احساسی میتوان نام برد کسانی که در نیمه سال با کلمات عاشقانه , پیامکهای ظریف و لطیف و در بستر شبکه های مجاز یاز جملات فوق العاده عاظفی استفاده میکردند به مرحله ای رسیدند که در نیمه دوم همان سلام به خاطر خیلی از مسایل خوراکشان جدا , خوابشان جدا و شروع روز باز بصورت یکسان و بدور از هم و نهایت طلاق.....چرا ؟شاید یکی از این مشکلات بواسطه عمل نکردن به فرامین اسلام است که یکی از انها داشنستن چند مورد است که اولا هیچ انسانی فرشته نیست پس خطا کار است و اگر خطایی دیدیم آنرا انقدر بزرگ نکینیم و آنرا به پیش دیگران بزرگ تر نکنیم.و متاسفانه ما برون گرا هستیم ظاهر خارج از خانه ما برخورد ما و رفتارمان خوب و در منزل بیانمان , نگاهمان و برخوردمان متفاوت و ....خداوند عنایت فرماید تا زندگی هایمان در آرامش کامل باشد
  پاسخ:
  درود بر شما تحلیل شما کاملا صحیح و دقیق بود.
  یعنی فقط بخاطر پووووووول راضی ب طلاق و جدایی مردم
  پاسخ:
  راضی نیستن ولی این طور تشخیص میدن یعنی اینطور اموزش دیدم،کلا علم روانشناسی علمی غربیه.