خانواده یار

خانواده یار
نویسندگان

با اختلاف نژادپرست ترین ملت دنیا هستیم!!

سه شنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۳۸ ق.ظ

*ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻠﺨﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻧﮋﺍﺩ ﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺪﺍﻥ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﻓﺮﺍﮔﯿﺮ ﻭ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﻢ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺍﯾﻦ ﺑﺪﺍﻥ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻫﺎﻧﺖ ﻫﺎﯼ ﻧﮋﺍﺩﯼ ﺷﺎﻥ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﺮﺏ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎﻁ ﺩﻧﯿﺎ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻭ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﺍﺳﺖ !

*ﻧﮕﺎﻩ ﻧﮋﺍﺩ ﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ، ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﺮﺏ ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺩﯾﮕﺮﻣﺎﻥ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ

ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﺎ ، ﺩﭼﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﻫﺎﯾﯿﻢ. ﺣﺎﻝ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩﭼﺎﺭ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺍﺳﺖ، ﺍﺯ ﻗﻀﺎﯼ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﮔﺬﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ، ﺭﻭﺯﯼ ﻭﺿﻊ ﻣﺎ ﺑﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﺣﺎﻝ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﺭﮔﺮﯼ ﺑﻪ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﺮﻭﯾﻢ . 


آیا ﺩﺭ ﭼﻨﺎﻥ ﻭﺿﻌﯿﺘﯽ - ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﻧﮑﻨﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ - ﺩﻭﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻠﻤﻪ "ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ" ، ﻧﺎﺳﺰﺍ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮﺩ ﯾﺎ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩﯼ ﻧﮋﺍﺩﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ، ﺧﻮﺩ ﺭﺍﺑﺮﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ؟ !

ﺗﺄﺳﻒ ﺑﺎﺭ ﺗﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﮋﺍﺩ ﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﻻﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﯾﺸﻪ ﺩﻭﺍﻧﺪﻩ، ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .

ﺷﯿﻮﻉ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﻮﮎ ﻫﺎﯼ ﺍﻫﺎﻧﺖ ﺑﺎﺭ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﻧﮋﺍﺩﯼ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺩﻡ "ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ" ﻭﻟﯽ ﺁﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ

ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ، ﻗﻮﻡ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺑﺮ ﻗﻮﻡ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺭﺟﺢ ﺍﺳﺖ؟ ﻧﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﺯﺍﻭﯾﻪ ﺩﯾﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﻭ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﺁﻧﺎﻥ ، ﻭﻟﻮ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺧﻨﺪﻩ ﻭ ﺷﻮﺧﯽ،

ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻧﮋﺍﺩﯼ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻋﺮﺍﺏ ﻭ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺭﻭﺍﺝ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮ.

*ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺭﺳﻤﯽ ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﯿﻤﺎ ، ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﮋﺍﺩ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺳﯿﺎﻩ ﭘﻮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺳﺮﺥ ﭘﻮﺳﺘﺎﻥ، ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﮋﺍﺩ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﺁﻥ

ﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﺩ.

البته نژاد پزستی به خاطر رنگ پوست در ایران وجود دارد .

 ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﮋﺍﺩ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻭ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺁﻥ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻔﺮﺕ ﭘﺮﺍﮐﻨﯽ ﻭ ﻧﺎﺍﻣﻨﯽ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ !

*در شرایط فعلی با اختلاف نژاد پرست ترین ملت دنیا هستیم.


 • شاهین

نظرات  (۱۷)

 • سیامک پور اسد
 • آفرین
  بله متأسفانه همینطوره که م فرمایید...
  در بسیاری از زمینه ها از ارزش ها و ادب اصیل ایرانی دور شده ایم...
  مدیران و بزرگان چاره اندیشی کنند!...
  پاسخ:
  خودمون باید فکری کنیم.
 • مهرداد طارقلی
 • جالب بود... احسنت...

  دیدگاه خوبی بود...

  خداقوت.
  پاسخ:
  ممنونم.
 • محمد آذرکار
 • قبول دارم واقعا... راستی به حقیر سر بزنید.
  موفق باشید💐
  پاسخ:
  ممنون حتما.
 • دریا _ گاه نوشته های من
 • سلام فونت این پست بهم ریخته من نتونستم بخونمش
  پاسخ:
  سلام،درست شد.
 • علیرضا امیدیان نسب
 • جالب بود
  پاسخ:
  ممنون.
  موافق نیستم
  چون ما هیچ کس را به خاطر نژادش نمی کشیم یا نسل کشی نمی کنیم یا....
  پاسخ:
  نمیکشیم ولی خودمونو برتر میدونیم نژادپرستی همینه.
  اولین نژاد پرست تاریخ شیطان بود که گفت من از اتشم و او از خاک ، من برترم چرا باید به او سجده کنم؟
  البته خدایی بعضی جاها حق داریم به نژادمون افتخار کنیم و برتر بدونیمش.اما در کلیت امر کار درستی نیست.
  یاعلی
  پاسخ:
  درسته،البته به نظرم نژادپرستی در هیچ جایی و به هیچ صورتی صحیح نیست،ممنون.
 • د‌ل‌باخته ..
 • انتقاد وارد است اما نمی شود با نگاه سیاه همه را با یک چوب زد و مسئله را به تمام ایرانی ها تعمیم داد.
  پاسخ:
  بله درسته ولی متاسفانه نژادپرستی تو جامعه ما ریشه دوانده.
 • سید مهدی عاشق علی
 • سلام
  این جمله رو میشه بیشتر باز بفرمایید
  در شرایط فعلی با اختلاف نژاد پرست ترین ملت دنیا هستیم.


  پاسخ:
  منظور با اختلاف اینه که از لحاظ نژاد پرستی ملت ما وضع بسیار وخیمی دارد و کشور های دیگر از ما عقب تر(وضع بهتری دارند) هستند.
  خیر دوس نخواهیم داشت.....
  پاسخ:
  چی رو دوست ندارین؟
 • دریا _ گاه نوشته های من
 • من با مرورگر اوپرا میام هنوز درست نشده
  پاسخ:
  مشکلی نداره با کروم یا فایرفاکس یا مرورگر موبایل بیاین.بازم ببخشید.
  بسیارنکته مهمی بود
  پاسخ:
  ممنون.
 • مینا سیدیان
 • شاید علت این رفتار های ناپسند بیشتر از اینکه یک نوع نژاد پرستی نهادینه باشد حس اشتباه برتر بودن ایرانی به واسطه تاریخ پرافتخار کهن خود می باشد . ما به جای اینکه فکر کنیم که چنین گذشته پرافتخاری که نیاکان ما ایجاد کرده اند و ما به آن می بالیم فقط مسئولست ما را برای ایجاد وضعیتی بهتر سنگین تر می کند به جای اقدام موثر فقط به این افتخارات بسده می کنیم که هیچ ثمری نیز ندارد .
  پاسخ:
  بله کاملا درسته به قول معروف گیرم پدر تو بود فاضل از فضل پدر تو را چه حاصل.

  نکته جالبی بود

  در از ذهن بود ولی قابل توجه بود
  پاسخ:
  تشکر.
 • فرناز فرزان
 • سلام
  بله این نژاد پرستی برای اقوام مختلف ایرانی و بعضی از اقوام خارجی وجود داره. این مورد مخصوصا برای اقوام داخل ایران شدید تره و همدیگرو با ساختن جک مسخره می کنن ولی کاش این اهمیت دادن به خود در برابر آمریکا و اروپا هم وجود داشت اما متأسفانه به این جا که می رسیم جز خاکی ترین افراد در جهان میشم و همش کم میاریم و هر چی اونا میگن مثل وحی منزل می پذیریم!
  پاسخ:
  بله کاملا درسته.ممنون.
  حتی دید پایتخت نشین ها به سایر افراد ساکن در شهر های دیگه هم نوعی خود برتر بینی توش هست!
  پاسخ:
  درسته متاسفانه.