خانواده یار

خانواده یار
نویسندگان

**ﺁﻣﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ دوستی و ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ نامشروع ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ

ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﺮ ﻓﺼﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﺍﺯ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ

"ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﯾﯿﻨﻪ ﺁﻣﺎﺭ " ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺩﺭ

ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ،

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ۱۴۱ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ۵۵۵ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ

ﭘﺴﺮ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ۱۳۸۷ -۱۳۸۶ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮﺩﻩ

ﺍﺳﺖ.

ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ۱۰۵ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ۴۶ ﻧﻔﺮ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﻳﻌﻨﯽ

۷۴. ۳ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺭﺍﺑﻄﻪ ‏« ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ‏»

ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ۲۴ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ۸۸۹ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ۱۷ . ۵ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺍﻧﺶ

ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ، ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮﺍ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ

۱۱ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ۶۸۲ ﻧﻔﺮ ﻳﻌﻨﯽ ۸ . ۲ ﺩﺭﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺍﺭﺿﺎﻳﯽ

ﻣﯽﺯﺩﻩﺍﻧﺪ .

ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﺁﻣﺎﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺳﺎﻳﺒﺮﯼ

ﺳﭙﺎﻩ ﻭ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻴﺎﻧﯽ، ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺳﭙﺎﻩ ﻓﺠﺮ

ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ، ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖﻫﺎﯼ

ﻏﻴﺮ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﺩﺭ ﻇﻬﺮ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ، ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ۱۸۲ ﮐﺸﻮﺭ ﺟﻬﺎﻥ، ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﻣﻘﺎﻡ ﻧﺨﺴﺖ ﻭ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﺭﺗﺒﻪ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ

ﺍﺳﺖ.

*ﺩﺭ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ " ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ ﺧﻮﺩﺭﺍﯾﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪﻩ " ﺁﻣﺎﺭﯼ

ﺍﺯ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮﯼ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﺎﻥ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﯾﻦ ﺁﻣﺎﺭ: ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻨﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 9.78 ﺩﺭﺻﺪ ﺯﯾﺮ

15 ﺳﺎﻝ، 46.9 ﺩﺭﺻﺪ ﺑﯿﻦ 16 ﺗﺎ 20 ﺳﺎﻝ، 31.5 ﺩﺭﺻﺪ 21 ﺗﺎ

25 ﺳﺎﻝ ﻭ 13.8 ﺩﺭﺻﺪﺷﺎﻥ 26 ﺗﺎ 30 ﺳﺎﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ.

ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﻫﻞ 84.6 ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺠﺮﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ 1.3

ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻭ 2.2 ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.

ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ 46.9ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ

ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻭ ﺩﯾﭙﻠﻢ، 27.7ﺩﺭﺻﺪ ﻓﻮﻕ ﺩﯾﭙﻠﻢ ﻭ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ، 25.4

ﺩﺭﺻﺪﺷﺎﻥ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ .

ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺮﺳﺶ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ

ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﮔﻔﺘﻪﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ

ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ.

ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﯼ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻭ

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺍﺯ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻦ ﺭﻭﺳﭙﻴﮕﻴﺮﯼ ﺑﻪ ۱۵ ﺳﺎﻝ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻩ

ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﯽ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ

ﺁﻥ، ‏« ﺁﻣﺎﺭ ﺭﻭﺳﭙﻴﮕﺮﯼ ﺑﻴﻦ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ

ﻣﺠﺮﺩﻫﺎﺳﺖ‏» .

ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺩﻋﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ‏«۱۱ ﺩﺭﺻﺪ

ﺭﻭﺳﭙﻴﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﻃﻼﻉ ﻫﻤﺴﺮﺍﻥﺷﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ

ﺭﻭﺳﭙﻴﮕﺮﯼ ﻣﯽﺯﻧﻨﺪ‏» .

ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﯼ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ۲۸۰

ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺟﻨﺴﯽ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺎﻫﻪ ﺍﻭﻝ ﺳﺎﻝ ۱۳۸۸، ﺍﺯ ﻳﮏ

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻫﻴﺎﺕ ﻋﻠﻤﯽ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ

ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ۱۵ ﺗﺎ ۳۵ ﺳﺎﻟﻪ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﮐﻪ

ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ، ۱۲. ۵ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺑﺪﻥ

ﻭ ۶۲. ۵ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺘﻠﮏﻫﺎﯼ ﺯﻧﻨﺪﻩ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺍﻳﻦ

ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ۶۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺯﻧﺎﻥ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ

ﺍﻳﻦ ﺁﺯﺍﺭﻫﺎﯼ ﺟﻨﺴﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ.


نکته:این آمار بر روی دانش آموزان محدودی انجام شده و دقیق نیست.

نظرات  (۱۱)

وضعیت مدارس دبیرستان خیلی بده واقعا.
قبح همه چیز ریخته اصلا انگار نه انگار.
در اعماق جامعه و مدارس یه فضای فوق غربی نهفته است.
ممنون از مطالب و امار
یاعلی
پاسخ:
متاسفانه...ممنون.
 • آقای فِلینت
 • آمار همجنسگرایی رو سانسور کردن دیگه!
  امارش توی مدارس دخترانه انگار داره رشد میکنه.
  پاسخ:
  فکر نکنم اینطور باشه.این آمار هم خیلی دقیق نیست.
  واقعا فاجعه ست...
  خدا رحم کنه...
  خدا به ما و نسل آینده رحم کند و ما و نسل اندر نسل ما را از این آشوب ها در امان بدارد و ایمانمان راقوی و استوار گرداند
  پاسخ:
  آمین.
 • زهرا بهرامی صدر
 • آمار و ارقام چیزی رو حل نمیکنه و خیلی از محققان و... همه ی اینها رو میگن

  باید درد رو شناخت ودرمان کرد جه میخواد خانواده باشه چه مسول و... نمیدونید این دختران وپسران چی میکشند

  هیچ کسی ازشون حمایت نمیکنه وباور کنید این دوران و این حسهای تخلیه نشده دختران وپسران رو به کجا میبره

  به این طفلکها فکر میکنم تمام جانم درد میگیره
  پاسخ:
  کدوم درد؟چه جوری باید درمانش کرد؟کدوم حس های تخلیه نشده؟ خب این طفلک ها چه جوری باید احساسشون رو تخلیه کنن؟
 • محمد آذرکار
 • عجب، خدا صاحبمون رو برسونه انشاءا...
  پاسخ:
  ان شاالله.
 • سیّد محمّد جعاوله
 • دختر اهل دیگه کم گیر میاد
  این سه سال وضع اسفناک شده
  البته دولت قبلی الکی وسایل ارتباطیو بی فکر در اخیتار قرار داد
  و دولت فعلی بیخیال داره کار میکنه
  پاسخ:
  بله دقیقا.
 • زهرا بهرامی صدر
 • من حرفم اینکه کسی به دادشون نمیرسه کسی حواسش به اینا نیست . آمار نشون دهنده ی وضعیته درسته؟

  پس برای بهبود وضعیت کاری کرد دیگه !باید دلیلش رو پیدا کرد دیگه! احساسی که این دختران وپسران بهم دارن

  غریزه است وما میگیم این غریزه باید درست پاسخ داده بشه درسته؟ آیا در خانواده ای که بچه ها با بدترین صحنه ها برخورد

  میکنند جه فیلم چه عکس جه رابطه ی پدر و مادر و... چه انتظاری باید داشت ؟ یک دختر در 15 سالگی که فوران احساسه توی جامعه سرش رو هر طرف میچرخونه چیزهایی رو میبینه که نباید ببینه چی به سرش میاد ؟؟؟مادر یکجا گرمه پدر هم همینطور... بخدا قسم اولین مقصر پدر مادرن بعدش جامعه بعد خود این بچه ها... من میدونم چه به سر خودشون و خانوادشون میارن و جامعه رو به منجلاب میکشونن ولی باید پای حرفشون نشست... خدا قوت
  پاسخ:
  حرف شما درست،ولی مگه قبلا دخترا و پسرا غریزه نداشتن؟ خیلی از این افراد در خانواده های مذهبی بزرگ شدن ولی بازم را اشتباه رو میرن.نباید فقط پدر و مادر و مسئولین رو مقصر دونست و باید پذیرفت که نوجوان های امروزی هنجار و مذهب و همه چیزو گذاشتن کنار و حاظر به پذیرش هیچ قید و نصیحت و شرطی نیستن.
 • •°*”˜♫ raha ♫˜”*°•
 • اووو چه بد ....
 • زهرا بهرامی صدر
 • اره قبلا این غریزه بوده > ولی آیا اجتماع این بود؟ آیا خانواده اینقد از هم دور بودند؟ آیا حرمتی که قبلا بین والدین و فرزندان بود

  الان هست؟مدرسه تیپ آزادی تکنولوزی در این حد بود ؟!!!! دوست خوبم حرف شما رو میفهمم ولی بدون بچه که بدنیا میاد

  بی حیایی و بی بند وباری رو با خودش نمیاره . به علی قسم اینقدر که خانواده به فکر گوشی و لایک کردن این و اون به فکر

  بچش نیست . ازهر نظر که بگی بچه های الان با قبل قابل قیاس نیست... من به این سن رسیدم والدینم رو کنار هم ندیدم .

  حالا بیا از بچه های امروز از والدین بپرس!!!!به بچه ها باید رسید اگر جوابی حاصل نشد مقصر بچه هان. ممنون از مطالبتون
  پاسخ:
  من منکر تاثیر تربیت،ماهواره،فضای مجازی و....نیستم،ولی خود‌ دختر و پسرا بی تقصیر نیستن.در گذشته اگه حتی شرایط هم فراهم بود خودشون به دلیل حیا و عقایدشون به سمت بی بندوباری نمیرفتن،در ضمن خیلی از دخترایی که با جنس مخالف رابطه دارن یا.... پدر و مادر سخت گیر و مذهبی دارن نکته ی مهم اینه که همونطور که پدر و مادر در تر بیت بچه ها دقت نمیکنن بچه ها هم بچه های سابق نیستن وحاظر به پذیرش عقاید و یا به قول خودشون محدودیت نیستن البته شخصیت نو جوان ها فقط تو خانواده شکل نمیگیره.
 • علی رحمانی پور
 • واقعا جای تاسف داره
  داریم به کجا میریم !!!!!!!!
  پاسخ:
  واقعا‌