خانواده یار

خانواده یار
نویسندگان

۴۵ مطلب با موضوع «مسایل اعتقادی» ثبت شده است

۳۰
اسفند
۹۵

*ﺭﻭﺍﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪﻩ

ﺍﺳﺖ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ :

-1 ‏« ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺯﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﻤﻊ ﺩﻧﻴﺎ ﺩﺭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺳﺘﺪ

ﻫﻤﺴﺮﺍﻧﺸﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ‏»

ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﺩﺍﺩ ﺳﺘﺪ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺭﺍﻳﺞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ

ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮﺍﻧﺸﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﺍﺳﺖ .

-2 ‏« ﻣﺮﺩﻫﺎ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﻥ، ﻭ ﺯﻧﻬﺎ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ

ﻣﺮﺩ ﺩﺭ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﻧﺪ‏»

ﺍﮔﺮ ﻇﺮﺍﻓﺖ ﺑﺪﻥ ﺯﻧﺎﻥ ﻧﺒﻮﺩ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ

ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻳﻲ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺯﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺮﺩ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ

ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﻛﺖ ﻭ ﺷﻠﻮﺍﺭ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺭﺍ ﻣﻲ

ﭘﻮﺷﻨﺪ

-3 ‏« ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺯﻥ ﻫﺎ ﺟﺎﻣﻪ ﻣﺮﺩ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ ﻭ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﻴﺎ ﺍﺯ

ﺁﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ‏»

-4 ‏« ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺯﻧﻬﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺩﻳﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺎﻥ ﭼﻮﻥ ﻛﻮﻫﺎﻥ

ﺷﺘﺮﻫﺎﺳﺖ، ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﺯﺷﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ ‏»

ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻛﺘﺎﺏ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺭﻫﺎﻳﻲ ﺟﻨﺎﺏ ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ، ﺩﺭ ﺗﻔﺴﻴﺮ

ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺩﺭﺣﺪﻭﺩ 50 ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ

ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻮﻫﺎﻳﻲ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺟﻤﻊ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ

ﺑﺎﻻﻱ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﻮﻫﺎﻥ ﺷﺘﺮ ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . ﻭﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ

ﺍﻳﻦ ﺣﻘﻴﺮ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﻛﻮﻫﺎﻥ ﺷﺘﺮ ﻧﻴﺰ، ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﻱ

ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﻣﻮﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﻥ ﮔﻴﺮﻩ ﻣﻲ ﺯﻧﻨﺪ ‏(ﻛﻠﻴﺒﺲ ‏) ﻭ ﻭ

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ

ﺯﻧﺎﻥ ﺭﻭﺍﺝ ﺩﺍﺭﺩ . ﺷﺮﺡ ﻭ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ

ﺍﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ.

  • شاهین
۲۹
بهمن
۹۵

وارد شدن به سنین نوجوانی
عشق، پدیده ای هیجانی و اعجاب انگیز است که بیشتر مردم جهان را درگیر خود می کند. دلباختگی و عشق برای اولین بار در دوران بلوغ، احساس و معمولا با یک نگاه شروع می شود. از این رو، خاطرخواهی و تمایل به غیرهمجنس در نوجوانی طبیعی است و نوجوانان با فشار زیادی برای داشتن رابطه با غیرهمجنس روبرو هستند. بسیاری از آنان، ساعت ها درباره خاطرخواهی که حتی او را هم نمی شناسند، به خیالبافی می پردازند و این خاطرخواهی را به عنوان عشق قلمداد می کنند در حالی که این دلباختگی احساس درازمدت و پایداری نخواهد بود.

بیدار شدن تمایلات جنسی و میل به رابطه صمیمی
از دوران نوجوانی، احساسات جنسی با تاکید بیشتری نسبت به سنین قبلی افزایش می یابد و نوجوانان میل شدیدی برای برقراری رابطه صمیمی و عموما با غیرهمجنس پیدا می کنند. البته این گرایش در پسران و دختران متفاوت است، به طوری که پسران احساسات و تمایل روابط جنسی شدیدتری دارند، به سرعت تحریک می شوند و در روابط دوستی با غیرهمجنس بر جنبه های روابط جنسی تاکید می کنند، در حالی که نوجوانان دختر، تمایل زیادی به نشانه های عاطفی دارند.

رهایی از هیجانات منفی
دوره نوجوانی و جوانی پر از هیجان است، هیجاناتی که گاهی مانند افسردگی و اضطراب جنبه منفی دارند. برخی از مشاوران سلامت روان، فرض می کنند افسردگی و اضطراب با گرایش به جنس مخالف ارتباط دارد. مطالعه ای در این زمینه نشان داد افسردگی در تعدادی از دختران و مصرف مواد مخدر در تعدادی از پسران عامل خطرناکی برای تجربه جنسی در رابطه با غیرهمجنس است. در واقع برخی از نوجوانان و جوانان برای کنترل اضطراب و افسردگی به سمت برقراری رابطه با جنس مخالف رو می آورند و این روابط راه فراری برای آنان می شود.

دستیابی به هویت مردانگی و زنانگی
در اواخر نوجوانی و اوایل جوانی، فرد به دنبال کسب هویتی است که متناسب با جنسیت خود باشد، گرایش به جنس مخالف می تواند برای هر دو جنس احساس هویت مردانگی و زنانگی را تقویت کند. در تحقیقی، نوجوانانی که به دنبال هویت بوده اند، انتخاب دوست دختر و پسر آنها اتفاقی تر و تصادفی صورت می گیرد اما نوجوانانی که ایده های نسبتا روشنی از هویت خود داشته اند، بیشتر به دنبال صمیمیت و اعتماد در روابط بوده اند.

کسب شناخت برای ازدواج
برخی از افراد به خصوص دختران، صرفا برای ایجاد زمینه های شناخت بیشتر که منجر به ازدواج و رابطه ای متعهدانه و بلند مدت شود، به سمت برقراری ارتباط با جنس مخالف می روند. در این موارد دختر و پسر با طرح مسئله ازدواج با یکدیگر سعی می کنند نیازهای عاطفی همدیگر را برآورده کنند و به شناخت بیشتر یکدیگر مبادرت ورزند. گرچه در شرایط کنونی جامعه ما، بسیاری از این روابط با مخالفت خانواده، در نهایت منجر به ازدواج نخواهد شد.

فشار همسالان
در سنین نوجوانی و جوانی برای هر دو جنس فشار زیادی از طرف دوستان و همسالان برای برقراری رابطه نزدیک با غیرهمجنس ایجاد می شود. به طوری که دختران داشتن دوست پسر را نشانه جذابیت و پسران داشتن دوست دختر را نشانه قدرت و احساس مردانگی می دانند.

  • شاهین
۲۳
آذر
۹۵

* ﺍﺯ ‏« ﺟﻠﺒﺎﺏ‏» ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﭼﺎﺩﺭ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻘﻨﻌﻪ؟

ﺑﺮﺍﻯ ﺟﻠﺒﺎﺏ ﺩﻭ ﻣﻌﻨﺎ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ :

-1 ﭘﻮﺷﺸﻰ ﻛﻪ ﺳﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﻥ ﻭ ﺑﺎﻻﺗﻨﻪ ﺭﺍ ﻣﻰﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ‏( ﻣﻘﻨﻌﻪ ‏) .

-2 ﭼﻴﺰﻯ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺪﻥ ﺭﺍ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ‏( ﭼﺎﺩﺭ ‏).

*ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺟﻠﺒﺎﺏ ﻣﻨﺤﺼﺮﺍً ﺑﺮ ﭼﺎﺩﺭ ﺩﻻﻟﺖ ﺩﺍﺭﺩ.

ﺣﺠﺎﺏ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺩﺭ ﭼﺎﺩﺭ ﻭ ﺣﺘﻰ ﻣﺎﻧﺘﻮ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﻟﺒﺎﺳﻰ ﻛﻪ

ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﻭﺟﻪ ﻭ ﻛﻔﻴﻦ ‏( ﺩﺳﺖﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﭻ ‏) ﺭﺍ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻭ

ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺎﻣﺤﺮﻡ ﻧﮕﺮﺩﺩ ﻛﺎﻓﻰ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ

ﻫﻤﺎﻥ ﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﺠﺎﺏ

ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺧﻮﺏ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭ ﺧﻮﺏﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﺎﺩﺭ ﺣﺠﺎﺏ ﺑﺮﺗﺮ

ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ.

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﺪﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻳﺪ

ﺍﺳﺎﺳﺎً ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺣﺠﺎﺏ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺣﺠﺎﺏ ﺩﻭ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ

ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺗﺎﻡ ﺩﺍﺭﻧﺪ:

1 ‏) ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﺯﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻃﻤﻊﻭﺭﺯﻯﻫﺎﻯ ﻫﻮﺱﺑﺎﺯﺍﻥ.

2 ‏) ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺗﺤﺮﻳﻜﺎﺕ ﺷﻬﻮﺍﻧﻰ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﻫﻨﺠﺎﺭﻫﺎﻯ

ﺍﻟﻬﻰ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﺟﺎﻣﻌﻪ .

ﺣﺠﺎﺏ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﭘﻴﺎﻣﻰ ﻗﺎﻃﻊ ﻭ

ﻛﻮﺑﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﻭ ﺁﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺍﺟﻨﺒﻰ

ﻧﻮﻋﻰ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ‏« ﺩﻭﺭ ﺑﺎﺵ‏» ﻣﻰﺩﻫﺪ

  • شاهین
۰۶
آبان
۹۵

**‏(ﺁﻳﻪ 27 ‏)- ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺫﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺸﻮﻳﺪ : ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺁﺩﺍﺏ

ﻣﻌﺎﺷﺮﺕ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﻫﺎﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﺳﻼﻡ ﻛﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻧﺰﺩﻳﻜﻰ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ

ﺣﻔﻆ ﻋﻔﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ: ‏«ﺍﻯ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩﻩﺍﻳﺪ! ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ

ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺸﻮﻳﺪ ﺗﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺍﻫﻞ ﺁﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻼﻡ ﻛﻨﻴﺪ ‏»

‏« ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ، ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﻮﻳﺪ‏» ‏.

ﺩﺭ ﺣﺪﻳﺜﻰ ﻣﻰﺧﻮﺍﻧﻴﻢ ﻛﻪ: ‏«ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻳﺎﺭﺍﻧﺶ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ

ﺍﺟﺎﺯﻩ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺭﻭ ﺑﺮﻭﻯ ﺩﺭ ﻧﺎﻳﺴﺖ«! ﻭ ﺧﻮﺩ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ

ﻛﺴﻰ ﻣﻰﺁﻣﺪ ﺭﻭ ﺑﺮﻭﻯ ﺩﺭ ﻧﻤﻰﺍﻳﺴﺘﺎﺩ ﺑﻠﻜﻪ ﺩﺭ ﻃﺮﻑ ﺭﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﭼﭗ ﻗﺮﺍﺭ

ﻣﻰﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮﺩ : ﺍﻟﺴّﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻰﮔﺮﻓﺖ.


*‏(ﺁﻳﻪ 28 ‏)- ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻰﺷﻮﺩ : ‏«ﭘﺲ ﺍﮔﺮ

ﻛﺴﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﻴﺪ ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻥ ﻧﺸﻮﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ ‏»

ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﻭﻟﻰ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺫﻥ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻀﻮﺭ

ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﻖ ﻭﺭﻭﺩ ﻧﺨﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺍﺷﺖ .

ﺳﭙﺲ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ‏«ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﺑﺎﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪ ‏( ﺍﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺭﺍ ﭘﺬﻳﺮﺍ

ﺷﻮﻳﺪ ﻭ ‏) ﺑﺎﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪ، ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻭ ﭘﺎﻛﻴﺰﻩﺗﺮﺳﺖ ‏» ‏

ﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﺟﻮﺍﺏ ﺭﺩ، ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﻜﻨﺪ، ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺘﻰ ﺍﺳﺖ

ﻛﻪ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﻥ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻣﻰﺷﻮﺩ .


*‏(ﺁﻳﻪ 29 ‏)- ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺣﻜﻢ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺭﻓﻊ ﺿﺮﻭﺭﺗﻬﺎ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﺯ

ﻃﺮﻳﻖ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :

‏« ﮔﻨﺎﻫﻰ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﺑﺸﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ

ﻣﺘﺎﻋﻰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ‏» 

ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ: ‏«ﻭ ﺧﺪﺍ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻣﻰﺩﺍﺭﻳﺪ

ﻣﻰﺩﺍﻧﺪ ‏»


*‏(ﺁﻳﻪ -30

ﺷﺄﻥ ﻧﺰﻭﻝ :

ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻼﻡ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻮﺍﻧﻰ ﺍﺯ ﺍﻧﺼﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ

ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺯﻧﻰ ﺭﻭ ﺑﺮﻭ ﺷﺪ . ﭼﻬﺮﻩ ﺁﻥ ﺯﻥ ﻧﻈﺮ ﺁﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺟﻠﺐ ﻛﺮﺩ ﺗﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ

ﻭﺍﺭﺩ ﻛﻮﭼﻪ ﺗﻨﮕﻰ ﺷﺪ ﺑﺎﺯ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮﺩ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻰﻛﺮﺩ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺻﻮﺭﺗﺶ

ﺑﻪ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﺗﻴﺰﻯ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻳﺎ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﻴﺸﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﺻﻮﺭﺗﺶ ﺭﺍ

ﺷﻜﺎﻓﺖ ! ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻣﻰﺭﻭﻡ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺭﺍ

ﺑﺎﺯ ﮔﻮ ﻣﻰﻛﻨﻢ، ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﭼﺸﻢ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﭼﻪ ﺷﺪﻩ

ﺍﺳﺖ؟ 

ﻭ ﺟﻮﺍﻥ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺭﺍ ﻧﻘﻞ ﻛﺮﺩ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ، ﭘﻴﻚ ﻭﺣﻰ ﺧﺪﺍ ﻧﺎﺯﻝ ﺷﺪ ﻭ

ﺁﻳﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﺭﺍ ﺁﻭﺭﺩ.

ﺗﻔﺴﻴﺮ:

ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﭼﺮﺍﻧﻰ ﻭ ﺗﺮﻙ ﺣﺠﺎﺏ: ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪﺍﻳﻢ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻮﺭﻩ ﺩﺭ

ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳﻮﺭﻩ ﻋﻔﺖ ﻭ ﭘﺎﻛﺪﺍﻣﻨﻰ ﻭ ﭘﺎﻛﺴﺎﺯﻯ ﺍﺯ ﺍﻧﺤﺮﺍﻓﺎﺕ ﺟﻨﺴﻰ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ

ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﻭ ﭼﺸﻢ ﭼﺮﺍﻧﻰ ﻭ ﺣﺠﺎﺏ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻰﺩﺍﺭﺩ .

ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ: ‏«ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎﻥ ﺑﮕﻮ: ﭼﺸﻤﻬﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ‏(ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﺎﻥ ‏) ﻓﺮﻭ

ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻭ ﻋﻔﺎﻑ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻨﺪ‏» ‏

ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳﺪ ﻛﻪ ﭼﺮﺍ ﺍﺳﻼﻡ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻬﻮﺕ ﻭ

ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﻝ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺍﺳﺖ ﻧﻬﻰ ﻛﺮﺩﻩ، ﺩﺭ ﺩﻧﺒﺎﻟﻪ ﺁﻳﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ : ‏« ﺍﻳﻦ

ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺎﻛﻴﺰﻩﺗﺮ ﺍﺳﺖ ‏» ‏

ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﻫﻮﺱﺁﻟﻮﺩ ﻭ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻧﺎﻣﺤﺮﻡ

ﻣﻰﺍﻓﻜﻨﻨﺪ ﻭ ﮔﺎﻩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻏﻴﺮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻯ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ: ‏« ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ

ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺩﻫﻴﺪ ﺁﮔﺎﻩ ﺍﺳﺖ ‏» ‏

  • شاهین
۲۹
مهر
۹۵

**ﻣﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻧﺰﺩﯾﻢ!

ﺟﻨﺎﺏ ﺷﯿﺦ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ :

‏«ﺭﻭﺯﯼ ﺩﺭ ﻓﮑﺮﻡ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﯼ ﻣﮑﺮﻭﻫﯽ ﺭﺍ ﻋﺒﻮﺭ ﺩﺍﺩﻡ، ﻭﻟﯽ ﺁﻧﺮﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺪﺍﺩﻡ .ﺍﺯ

ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﮐﻪ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ، ﭼﻨﺪ ﺷﺘﺮ ﺭﺍ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﯽ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ 

ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻦ ﻟﮕﺪﯼ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩ ﺣﺘﻤﺎً ﺁﺳﯿﺐ ﻣﯽ ﺩﯾﺪﻡ .

ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺷﺪﻡ ﮐﻪ ﻣﮕﺮ ﻣﻦ ﭼﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩ . ﺗﻮﺳﻞ

ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺩﺭ ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻬﻮﺩ ﻭ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ: ﺍﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺁﻥ ﻓﮑﺮ 

ﻣﮑﺮﻭﻫﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﺮ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﯼ !

ﮔﻔﺘﻢ: ﻣﻦ ﮐﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺪﺍﺩﻡ .ﮔﻔﺘﻨﺪ: ﺿﺮﺑﻪ ﯼ ﺷﺘﺮ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺨﻮﺭﺩ! ﻣﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻧﺰﺩﯾﻢ«!

‏( ﻧﮑﺘﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ :ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻘﺎﻡ ﺷﯿﺦ، ﻓﮑﺮ ﻣﮑﺮﻭﻩ ﻫﻢ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﺳﺖ، ﻭﻟﯽ ﺑﺮﺍﯼ

ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﮑﺮﻭﻩ، ﮔﻨﺎﻩ ﻧﯿﺴﺖ. ‏)

**ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ

ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻗﯿﺎﻡ ﺁﯾﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻭ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪﻕ، ﺟﻨﺎﺏ ﺷﯿﺦ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ:

‏( ‏( ﺍﯾﻦ ﺳﯿّﺪ ‏( ﺁﯾﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ‏) ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻗﯿﺎﻡ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ، ﻭﻟﯽ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ 

ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺳﯿّﺪﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺁﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ(! ‏)

**ﻧﺼﻒ ﻧﺎﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ

ﺭﻭﺯﯼ ﺟﻨﺎﺏ ﺷﯿﺦ، ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯿﻬﻤﺎﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺿﻌﻔﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﺯ

ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﻧﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺖ . ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﻧﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺷﯿﺦ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ

ﻣﯿﻞ ﮐﺮﺩﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺠﺎﺑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻗﻠﺒﺸﺎﻥ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ

ﺑﻪ ﺍﻫﻞ ﺑﯿﺖ ‏( ﻋﻠﯿﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ ‏) ﺳﻼﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ، ﻓﻘﻂ ﺻﺪﺍﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﺩ ﻭ

ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .

ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﻟﯿﻠﺶ ﭼﻪ ﺑﻮﺩ؟ ﺩﺭ ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻬﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﮔﻔﺘﻨﺪ: ‏« ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ

ﻧﺼﻒ ﻧﺎﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩﯼ . ﺑﺎ ﻧﺼﻒ ﺁﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭ، ﺿﻌﻒ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻃﺮﻑ

ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﻭﻟﯽ ﺗﻮ ﺁﻥ ﻧﺼﻒ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺧﻮﺭﺩﯼ«!

‏( ﻧﮑﺘﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺎﺏ ﺷﯿﺦ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﻧﺰﺩ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ

ﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻩ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺍﻭ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻗﺪﺭ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﺭﺗﺰﺍﻕ ﻣﯽ ﻧﻤﻮﺩ. ‏)

**ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﺭﻭﺯﯼ ﺩﻭ ﺗﻦ ﺍﺯ ﺍﺳﺎ ﺗﯿﺪ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﯿﺦ ﺷﺮﻓﯿﺎﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ

ﻭ ﺷﯿﺦ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻼ ﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻣﯽ

ﺷﻮﻧﺪ . ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ، ﺍﺯ ﺟﻨﺎﺏ ﺷﯿﺦ ﭼﻨﺪ ﺳﻮﺍﻝ ﻭ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺳﺨﺖ

ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﭘﺎ ﺳﺦ ﺩﻫﯿﺪ؟

ﺷﯿﺦ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎ ﯾﻨﺪ: ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﯿﺪ ﺑﭙﺮﺳﻢ.ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﺭﺍ ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ 

ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺍﻭ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﮔﻔﺘﻨﺪ !

ﺣﺎﻻﺕ ﺷﯿﺦ ﺩﺭ ۶۰ﺳﺎﻟﮕﯽ

ﺷﺎ ﮔﺮﺩ ﺍﯾﺸﺎﻥ، ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪﺍﻟﮑﺮﯾﻢ ﺣﺎﻣﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :

ﺟﻨﺎﺏ ﺧﯿﺎﻁ ﺩﺭ۶۰ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰﯼ ﺗﻮﺟﻪ

ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ !

**ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ، ﻣﻮﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪ ﺍﺳﺖ

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﺷﯿﺦ ﺩﭼﺎﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻗﻠﺒﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩ . ﺭﻭﺯﯼ ﺷﯿﺦ

ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ:

‏( ‏(ﺑﻪ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﯼ ﺳﺮ ﻭ ﺻﻮﺭﺗﺶ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪ

ﺷﺪﻩ، ﺑﻪ

۷۰- ۸۰ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ. ‏) ‏)ﻭ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ ﺷﺪ .

ﭘﺎﺩﺍﺵ ﭼﺸﻢ ﭘﺎﮎ

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ :

ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﯿﺦ ﻣﯽ ﺭﻓﺘﻢ. ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﺧﻮﺵ ﻗﺪ ﻭ ﺑﺎﻻ ﻭ ﺯﯾﺒﺎ ﺭﻭ ﺭﺍ

ﺩﯾﺪﻡ ﻭ ﻓﻮﺭﺍً ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺭﺍ ﺑﺮ ﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻡ ﻭ ﺍﺳﺘﻐﻔﺎﺭ ﮐﺮﺩﻡ . ﻧﺰﺩ ﺷﯿﺦ ﺭﺳﯿﺪﻡ ﻭ ﻫﻤﯿﻦ

ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺮﺍ ﺩﯾﺪﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ:

‏( ‏( ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﺸﻤﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺮ ﮔﺮﺩﺍﻧﺪﯾﺪ، ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺮﺍﯾﺘﺎﻥ ﯾﮏ ﻗﺼﺮ

ﺯﯾﺒﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﻮﺭ، ﺑﻪ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺁﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﻤﻮﺩ، ﻓﻘﻂ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺑﺎﺵ ﺧﺮﺍﺑﺶ ﻧﮑﻨﯽ(!

‏)

  • شاهین
۲۴
مهر
۹۵

*ﯾﻌﻨﯽ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﻭ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯼ ﻣﺒﺘﺬﻝ

ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ‏(ﺳﻤﭙﺎﺗﯿﮏ ﻭ ﭘﺎﺭﺍﺳﻤﭙﺎﺗﯿﮏ ‏) ﻭ ﺗﺤﺮﯾﮏ

ﺷﻬﻮﺕ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ؛ ﻫﻢ ﺯﻣﺎﻥ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻗﻠﺐ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺗﻨﻔﺲ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛

ﺗﺮﺷﺢ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻫﻮﺭﻣﻮﻧﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺷﺨﺺ

ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻗﺎﯾﻘﯽ ﻭ ﮔﺎﻩ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﻭ ﮔﺎﻩ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﻣﯽﺍﻓﺘﺪ. ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭ

ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ﺁﺛﺎﺭ ﺁﻥ ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﻓﺮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺮﺧﯽ ﺁﺛﺎﺭ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺁﻣﯿﺰ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮﺍﺧﻼﻗﯽ ﺭﺍ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ

ﺑﺮﺷﻤﺮﺩ :

.1 ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻋﺸﻖ:

ﭼﻨﯿﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻥ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﮐﻤﺘﺮﯼ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ

ﮐﻤﺘﺮﯼ ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

.2 ﺗﺎﺛﯿﺮﺍﺕ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮﮊﯾﮏ:

ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺩﺭ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺍﻭ ﺩﺍﺭﺩ،

ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺭﺿﺎﺀ ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻭ ﻧﯿﺎﺯ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮﮊﯼ

ﺑﺪﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﺪﻡ ﺣﻔﻆ ﺍﯾﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﺎﺩﻝ، ﺍﺯ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ ﻭ

ﺍﻭ ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ .

.3 ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ:

ﺟﻨﺒﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ، ﻋﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻭﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯼ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﺩ . ﺁﻧﻬﺎ ﯾﮏ

ﺣﺎﻟﺖ ‏« ﻣﻦ ﻏﺮﯾﺒﻪ ‏» ‏(ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺎﺭﯾﮏ ‏) ﺭﺍ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻮﺭ ﺁﻥ، ﺷﻬﻮﺕ

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺘﯿﺰ ﻭ ﻋﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﮐﺜﺮ ﺍﺭﺯﺵﻫﺎ ﺍﺳﺖ .

ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﮑﺮﺭ ﻭ ﺯﯾﺎﺩ ﺁﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻫﻤﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ ‏( ﺣﺘﯽ ﺑﻪ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ‏) ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻗﺒﺢ ﻭ ﺯﺷﺘﯽ ﺍﻣﻮﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺳﻼﻡ، ﻋﻘﻼﺀ ﻭ

ﻋﺮﻑ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺯﺷﺖ ﻭ ﻗﺒﯿﺢ ﻣﯽﺷﻤﺎﺭﻧﺪ. ﺣﺘﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎﯼ ﻣﯚﺩﺏ ﻭ ﺑﺎ ﻧﺰﺍﮐﺖ

ﺍﺯ ﺑﯿﺎﻥ ﻭ ﺫﮐﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺑﺪﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ

ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺍﮐﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺯﺷﺖ ﻭ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻭ ﻗﺒﯿﺢ ﻣﯽﺩﺍﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﺭﺳﺪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ

ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻭ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺁﻥ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ

.4 ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺭﻓﺘﻦ ﻋﻔﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﺩﺭﺍﺯﻣﺪﺕ:

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ

ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻧﮕﺎﻩ ﺟﻨﺴﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺷﯿﻄﺎﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻤﺮﺍﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻣﯿﺪ ﺩﺍﺭﺩ .

ﺯﯾﺮﺍ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻤﺮﺍﻫﯽ ﻭ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﺍﺯ ﻣﺴﯿﺮ ﺍﻟﻬﯽ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ .

.5 ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻦ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﺩﺭ ﻣﻐﺰ :

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺩﮐﺘﺮ ﺭﻭﺍﻥ ﺷﻨﺎﺱ، ‏« ﻣﮏ ﮔﺎﻑ ‏» ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ

ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﯾﻢ. ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎﯼ ﺍﻭ ‏(ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺳﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ‏) ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ

ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﺤﺮﯾﮑﺎﺕ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ‏(ﻣﺜﻞ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ ‏) ﺭﺥ

ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ، ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ ﻏﺪﻩ ﺁﺩﺭﻧﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﻐﺰ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ﻭ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺷﻮﺍﺭ

ﺍﺳﺖ .

  • شاهین
۱۹
مهر
۹۵

**· ﺷﻬﺪﺍﻯ ﺍﻭﻻﺩ ﺍﺑﻰ ﻃﺎﻟﺐ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﯾﺎﺭﺕ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ 17 ﻧﻔﺮﻭﺷﻬﺪﺍﺋﯽ ﮐﻪ

ﻧﺎﻣﺸﺎﻥ ﻧﯿﺎﻣﺪﻩ 13 ﻧﻔﺮ.ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻫﻢﮐﻮﺩﮎ ﺍﺯ ﺑﻨﻰ ﻫﺎﺷﻢ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ، ﺟﻤﻌﺎ 33

ﻧﻔﺮ . ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕﺍﻧﺪ :

· ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﯿﻦ‏«ﻉ ‏» 1 ﻧﻔﺮ،ﺍﻭﻻﺩ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﯿﻦ 3 ﻧﻔﺮ،ﺍﻭﻻﺩ ﻋﻠﻰ ‏«ﻉ ‏» 9 ﻧﻔﺮ،ﺍﻭﻻﺩ

ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻦ 4 ﻧﻔﺮ،ﺍﻭﻻﺩ ﻋﻘﯿﻞ 12 ﻧﻔﺮ،ﺍﻭﻻﺩ ﺟﻌﻔﺮ 4 ﻧﻔﺮ . ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﯿﻦ

‏«ﻉ‏» ﻭ ﺑﻨﻰ ﻫﺎﺷﻢ،ﺷﻬﺪﺍﯾﻰ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﯾﺎﺭﺕ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﻭﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﯾﮕﺮ

ﺁﻣﺪﻩ 82 ﻧﻔﺮﻭﺁﻧﺎﻥ،ﻧﺎﻣﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﺎﺧﺮﺗﺮ ﺁﻣﺪﻩﺍﺳﺖ 29 ﻧﻔﺮ ﺍﺳﺖ .

· ﺟﻤﻊ ﺷﻬﺪﺍ ﺍﺯ ﯾﺎﺭﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ 138 ﻧﻔﺮ .

· ﺷﻬﺪﺍﯾﻰ ﮐﻪ ﺳﺮﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺑﯿﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﮐﺮﺑﻼ ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﺮﺩﻧﺪ 78

ﻧﻔﺮ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻮﺩ:

· ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﺍﺷﻌﺚ،ﺭﺋﯿﺲ ﺑﻨﻰ ﮐﻨﺪﻩ 13 ﺳﺮ،ﺷﻤﺮ ﺭﺋﯿﺲﻫﻮﺍﺯﻥ 12 ﺳﺮ،ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻨﻰ

ﺗﻤﯿﻢ 17 ﺳﺮ، ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻨﻰ ﺍﺳﺪ 16 ﺳﺮ،ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣﺬﺣﺞ 6 ﺳﺮ،ﺍﻓﺮﺍﺩﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺍﺯ ﻗﺒﺎﯾﻞ

ﺩﯾﮕﺮ 13 ﺳﺮ .

* ﺳﯿﺪ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺷﻬﺎﺩﺕ 57 ﺳﺎﻝ ﺩﺍﺷﺖ . ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺣﺴﯿﻦ‏«ﻉ ‏» 33

ﺯﺧﻢ ﻧﯿﺰﻩ ﻭ 34 ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ،ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺯﺧﻤﻬﺎﻯ ﺗﯿﺮ ﺑﺮﺑﺪﻥ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻮﺩ .

· ﺳﭙﺎﻩ ﮐﻮﻓﻪ 33 ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﯿﻦ ﺁﻣﺪﻧﺪ . ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ

ﻧﻮﺑﺖﺍﻭﻝ ﺁﻣﺪ ﺗﻌﺪﺍﺩ 22 ﻫﺰﺍﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ:ﻋﻤﺮ ﺳﻌﺪ ﺑﺎ 6000 ،ﺳﻨﺎﻥ ﺑﺎ

4000 ،ﻋﺮﻭﺓ ﺑﻦﻗﯿﺲ ﺑﺎ 4000 ،ﺷﻤﺮ ﺑﺎ 4000 ،ﺷﺒﺚﺑﻦ ﺭﺑﻌﻰ ﺑﺎ .4000 ﺁﻧﭽﻪ

ﺑﻌﺪﺍ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻧﺪ : ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦﺭﮐﺎﺏ ﮐﻠﺒﻰ ﺑﺎ 2000 ،ﺣﺼﯿﻦ ﺑﻦ ﻧﻤﯿﺮ ﺑﺎ

4000 ،ﻣﺎﺯﻧﻰ ﺑﺎ 3000 ،ﻧﺼﺮ ﻣﺎﺯﻧﻰ ﺑﺎ 2000 ﻧﻔﺮ.

· ﺍﺳﺐ ﺗﺎﺯﺍﻥ ﺑﺮ ﺑﺪﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﯿﻦ 10 ﻧﻔﺮ ﺑﻮﺩﻧﺪ .


* ﻣﺮﺛﯿﻪ ﺧﻮﺍﻧﯽ ﺍﻣﺎﻡ : ﺭﻭﺯ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ 10 ﻧﻔﺮ ﻣﺮﺛﯿﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺷﻬﺎﺩﺗﺸﺎﻥ

ﺳﺨﻨﺎﻧﻰ ﻓﺮﻣﻮﺩﻭ ﺁﻧﺎﻧﺮﺍ ﺩﻋﺎ،ﯾﺎ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺁﻧﺎﻧﺮﺍ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪﺍﺯ: ﻋﻠﻰ

ﺍﮐﺒﺮ،ﻋﺒﺎﺱ،ﻗﺎﺳﻢ،ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ،ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻃﻔﻞ ﺷﯿﺮ ﺧﻮﺍﺭ،ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ

ﻋﻮﺳﺠﻪ،ﺣﺒﯿﺐ ﺑﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ،ﺣﺮ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪﺭﯾﺎﺣﻰ،ﺯﻫﯿﺮ ﺑﻦ ﻗﯿﻦ ﻭ ﺟﻮﻥ .

· ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ : ﺑﺮﺑﺎﻟﯿﻦ 7 ﻧﻔﺮﺍﺯﺷﻬﺪﺍﭘﯿﺎﺩﻩ ﺭﻓﺖ: ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ

ﻋﻮﺳﺠﻪ،ﺣﺮﻭﺍﺿﺢ ﺭﻭﻣﻰ،ﺟﻮﻥ،ﻋﺒﺎﺱ،ﻋﻠﻰ ﺍﮐﺒﺮ ، ﻗﺎﺳﻢ.

· ﺩﺭﻭﺩ ﻭ ﺭﺣﻤﺖ : ﺩﺭ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺑﺮ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭﻭﺩ ﻭ ﺭﺣﻤﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩ : ﻣﺴﻠﻢ ﻭ

ﻫﺎﻧﻰ .

· ﭘﺮﺗﺎﺏ ﺳﺮﺷﻬﯿﺪ : ﺳﺮ 3 ﺷﻬﯿﺪ ﺭﺍ ﺭﻭﺯﻋﺎﺷﻮﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﯿﻦ ‏«ﻉ‏»

ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻨﺪ: ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮﮐﻠﺒﻰ،ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺟﻨﺎﺩﻩ،ﻋﺎﺑﺲ ﺑﻦ ﺍﺑﻰ ﺷﺒﯿﺐ ﺷﺎﮐﺮﻯ .

· ﺷﻬﺪﺍﺀ ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ : ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﺭﻭﺯ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺮﺩﻧﺪ: ﻋﻠﻰ

ﺍﮐﺒﺮ،ﻋﺒﺎﺱ،ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ .

  • شاهین
۱۷
مهر
۹۵

*ﺭﺍﻫﻬﺎﯼ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺷﻬﻮﺕ ﻭ ﺗﺮﮎ ﮔﻨﺎﻩ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺍﺭﺿﺎﯾﯽ:

ﻗﻮﻩ ﯼ ﺷﻬﻮﺕ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎﯼ ﺧﺪﺍﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺯﺵ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ

ﮐﻨﯿﻢ.

ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽ ﺧﻮاهیم ﺭﺍﻩ ﻫﺎﯼ ﮔﻨﺎﻩ ﻧﮑﺮﺩﻥ ﻭ ﺟﻠﻮﯼ ﺷﻬﻮﺕ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻥ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ

ﺧﻮﺩ ﺍﺭﺿﺎﯾﯽ ﺭﻭ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.

ﮔﻨﺎﻩ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺍﺭﺿﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚِ:

.1ﻛﻢ ﺷﺪﻥ ﻗﻮﻩ ﻱ ﻋﻘﻞ

.2 ﺿﻌﻒ ﻭ ﺑﻲ ﺣﺎﻟﻲ ﺑﺪﻥ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺩﺭ ﭘﻴﺮﻱ

.3ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺑﺪﺭﻧﮓ ﺷﺪﻥ ﭘﻮﺳﺖ

.4ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺘﻦ ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ ﺻﻮﺭﺕ

.5ﻛﻢ ﺷﺪﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ

.6ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﻟﻬﯽ - ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﯿﮕﻪ ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫﻲ، ﻳﻜﯽ ﺍﺯ

ﻧﻌﻤﺘﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻴﮕﻴﺮﺩ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻟﺬﺕ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﺁﺩﻡ

ﻧﻌﻤﺘﻬﺎﺷﻮ ﺩﻭﻧﻪ ﺩﻭﻧﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺪﻩ.

.7ﻏﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ - ﺣﺪﯾﺚ: ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻟﺬﺗﻬﺎﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﻛﻪ ﻏﻤﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪﺕ ﺑﺮ

ﺟﺎﻱ ﻣﻴﮕﺬﺍﺭﺩ.

.8ﻧﺤﺲ ﺷﺪﻥ ﺑﺪﻥ ﭼﻮﻥ ﺍﻭﻥ ﮔﻮﺷﺖ ﻭ ﻣﻮﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺟﻨﺎﺑﺖِ ﺍﺯ ﺣﺮﺍﻡ ﻣﻴﺮﻭﻳﺪ

ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﺧﻮﺩﺵ ﻧﺤﺴﻲ ﺩﺍﺭﻩ ﻭﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﮕﺬﺭﺩ ﺗﺎ ﺍﻭﻥ ﮔﻮﺵ ﻭ ﻣﻮ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻩ ﻭ

ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎ ﻧﻮ ﺑﺸﻮﻧﺪ

.9ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪﻥ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻭ ﺷﻨﻮﺍﯾﯽ

.10 ﻻﻏﺮﻱ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺑﺪﻥ

.11ﮔﻮﺩ ﺷﺪﻥ ﻭﺳﻴﺎﻩ ﺷﺪﻥ ﺯﻳﺮﭼﺸﻢ

.12 ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﻲ

.13 ﻛﻨﺪ ﺫﻫﻨﻲ

.14 ﺑﻲ ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ

.15 ﺿﻌﻒ ﺑﺪﻥ ﻭ ﺯﻭﺩ ﺯﻭﺩ ﻣﺮﻳﺾ ﺷﺪﻥ

.16ﻋﺼﺒﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺿﻌﻒ ﺍﻋﺼﺎﺏ

.17 ﻟﺬﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺑﺒﺮﻩ ﺭﻭ ﺩﯾﮕﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ

ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ

.18 ﻣﻨﻔﻌﻞ ﻭ ﺑﯽ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ

.19 ﻧﻮﺭ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺍﺯ ﭼﻬﺮﻩ ﺁﺩﻡ ﻣﻴﺮﻩ ﻭ ﺩﻳﮕﻪ ﭼﻬﺮﻩ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ

.20 ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻣﻬﺘﺮ ﺧﺪﺍ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺷﻬﻮﺕ ﺭﺍﻥ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﻫﺴﺘﺶ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ

ﮐﻨﻪ

ﺣﺪﯾﺚ: ﻣﻨﻔﻮﺭﺗﺮﻳﻦ ﺑﻨﺪﮔﺎﻥ ﻧﺰﺩ ﺧﺪﺍﻯ ﺳﺒﺤﺎﻥ ﻛﺴﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻫﻢ ﻭ ﻏﻤﺶ

ﺷﻜﻤﺒﺎﺭﮔﻰ ﻭ ﺷﻬﻮﺗﺮﺍﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮕﯽ ﺁﺩﻡ ﺍﺯ 15 ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻭﺣﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﻪ ﺷﻬﻮﺕ ﺗﻮ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﺩﻡ ﺷﮑﻞ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ

ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﺶ ﭼﻜﺎﺭ ﻛﻨﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﺷﻬﻮﺕ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻭ ﻣﻨﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻢ ﻭ

ﺍﻳﻦ ﻓﺸﺎﺭ ﺷﻬﻮﺕ ﺭﻭ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺣﺲ ﻛﺮﺩﻡ ....

***ﺍﻣﺎ ﭼﮑﺎﺭ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﻧﯿﻢ ﺑﺮ ﺷﻬﻮﺕ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺍﺭﺿﺎﯾﯽ ﻭ ﮔﻨﺎﻩ ﻧﮑﻨﯿﻢ :

  • شاهین
۱۲
مهر
۹۵
* ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻓﺸﺎﺭ ﻗﺒﺮ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﯾﺎﺕ:
- ﺳﺨﻦﭼﯿﻨﯽ، ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻧﮑﺮﺩﻥ
ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻠﯽ ‏(ﻉ ‏) ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﻋﻠﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻭ ﻋﺬﺍﺏ ﻗﺒﺮ ﺍﺯ : -1 ﻧﻤﺎﻣﯽ ﻭ ﺳﺨﻦﭼﯿﻨﯽ -2 ﺑﻮﻝ
‏(ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﯽ ﻭ ﻧﺠﺎﺳﺖ ‏) -3 ﻣﺠﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻧﮑﺮﺩﻥ ﻣﺮﺩ ﺍﺳﺖ
‏(ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﺮﺩ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ‏).

- ﻏﯿﺒﺖ، ﺳﺨﻦﭼﯿﻨﯽ، ﺑﯽﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﯽ
ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :
فشار و ﻋﺬﺍﺏ ﻗﺒﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺍﺳﺖ : ﯾﮏ ﺳﻮﻡ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﯾﮏ ﺳﻮﻡ
ﺩﯾﮕﺮ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺨﻦﭼﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻭ ﯾﮏ ﺳﻮﻣﻦ ﺑﻌﺪﯼ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ
ﭘﺎﮐﯽ ﻭ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺍﺳﺖ .
*ﺑﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﮔﺮﺍﻣﯽ ﺍﺳﻼﻡ ‏(ﺹ ‏) ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎﺫ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺻﺤﺎﺏ
ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻮﺩ، ﻓﻮﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯽ ﺍﺯ ﯾﺎﺭﺍﻧﺶ ﺑﺮﺍﯼ
ﺁﻣﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﯿﺖ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺣﻀﺮﺕ ﺭﺳﻮﻝ ‏(ﺹ ‏) ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎﺫ ﺭﺍ
ﻏﺴﻞ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﻫﻢ ﮐﻨﺎﺭ ﺩﺭﺏ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻏﺴﻞ ﮐﻪ
ﺳﻌﺪ ﺣﻨﻮﻁ ﻭ ﮐﻔﻦ ﺷﺪ ﻭ ﺭﻭﯼ ﺗﺎﺑﻮﺕ ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻔﺶ ﻭ
ﻋﺒﺎ ﺩﺭ ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎﺯﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺗﺸﯿﯿﻊ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ‏(ﺹ ‏) ﮔﺎﻫﯽ ﻃﺮﻑ
ﺭﺍﺳﺖ ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﻃﺮﻑ ﭼﭗ ﺗﺎﺑﻮﺕ ﻣﯽﺭﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﻨﺎﺯﻩ ﺑﻪ ﻗﺒﺮ ﺭﺳﯿﺪ .
ﺧﻮﺩ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ‏(ﺹ ‏) ﺩﺭﻭﻥ ﻗﺒﺮ ﺭﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﻟﺤﺪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻗﺒﺮ ﺳﻌﺪ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ
ﺑﻌﺪ ﺧﺸﺖﻫﺎﯼ ﻗﺒﺮﺵ ﺭﺍ ﺻﺎﻑ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ: ﺳﻨﮓ ﻭ ﮔِﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﺸﺖﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﻡ ﺗﺎ ﺧﺎﮎ ﺭﻭﯼ ﺑﺪﻧﺶ ﻧﺮﯾﺰﺩ .
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﻓﻦ، ﺧﻮﺩ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ‏(ﺹ ‏) ﻗﺒﺮﺵ ﺭﺍ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺧﺎﮎ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﻓﺮﻣﻮﺩ : ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ
ﺑﻨﺪﻩﺍﯼ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺎﺭﯼ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺁﻥ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﻣﺤﮑﻢ ﻭ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺩﻫﺪ .
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻥ ﮐﺎﺭ، ﻣﺎﺩﺭ ﺳﻌﺪ ﮔﻔﺖ : ﺍﯼ ﺳﻌﺪ ! ﺑﺮ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭﺕ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ
ﻭﺍﺟﺐ ﻣﮕﺮﺩﺍﻥ ‏( ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﮑﻦ ‏)، ﺯﯾﺮﺍ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻵﻥ ﺑﻪ ﺳﻌﺪ ﯾﮏ
ﻓﺸﺎﺭ ﻗﺒﺮﯼ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪ؟
‏(ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﮔﻔﺘﻨﺪ: ﺍﯼ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ !
ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﺟﻨﺎﺯﻩﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻧﮑﺮﺩﯼ، ﺩﯾﮕﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﻗﺒﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﯿﺴﺖ؟ ‏)
  • شاهین
۲۷
شهریور
۹۵

*ﺩَﯾّﻮﺙ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﯼ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺯﻧﺎﯼ ﻣﺤﺼﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺒﺎﺭﻩ ﻏﯿﺮﺕ ﻭ ﺣﺴﺎﺩﺗﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ . ﺩﯾﻮﺙ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪﻣﻌﻨﯽِ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺯﻥِ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺍﺑﻄﻪٔ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ؛ﺩﺭ ﻓﻘﻪِ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺮﺩﺍﺭ، ﺩﯾﺎﺛﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ .‏

*پیامبر اکرم (ص) فرمود:
هر مردی که همسرش آرایش کند و از منزل با حالت آرایش کرده خارج شود دیوث است، و هر کس او را دیوث بنامد گناه نکرده است و چنانچه زنی با چهره ی آرایش کرده و عطر زنان از منزلش خارج شود، و شوهرش نیز به این کار او راضی و خشنود باشد، با هر گامی که زن با این حالت بر می دارد، برای شوهرش خانه ای در آتش جهنم بنا می شود. پس پر و بال خانم هایتان را از این جهت ببندید که رضایت خدا و شادمانی و بهشتی شدن بدون حساب را در پی دارد و پر بال زنانتان را در این جهت باز نگذارید.

  • شاهین