خانواده یار

خانواده یار
نویسندگان

خیانت زنان به شوهردر دنیای مجازی

چهارشنبه, ۲ تیر ۱۳۹۵، ۰۹:۱۷ ق.ظ

****ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﯾـﻨـﺘـﺮﻧــﺖ ﻭ ﺧـــﯿـﺎﻧــــﺖ ﺯﻧــﺎﻥ ﺑـﻪ ﺷـﻮﻫـﺮﺍﻧـﺸــﺎﻥﻓﻀﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺪﯼ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻭ ﺍﻗﺴﺎﻡ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻓﺮﺩﯼ ﻣﻮﺟﻪ و قابل اعتماد به نظر امد.

ﭼﺖ ﺭﻭﻡ ﻫﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮﻭﺯ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﯾﺒﺮﯼ

ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺍﺯ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎﯼ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻭ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﮕﺬﺭﯾﻢ؛

ﺻﺪﺍﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﭼﺖ ﻫﺎﯼ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻧﯿﺰ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮﻭﺯ

ﺷﮏ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻣﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ

ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﮐﻨﻨﺪ .

ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠﯽ 3 ﻧﻮﻉ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻭ ﯾﺎ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ :

ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻋﺸﻘﯽ

ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ

ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ

*ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻋﺸﻘﯽ : ﯾﮏ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ

ﯾﮏ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﻭ ﺟﻨﺴﯽ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﻣﯿﺎﻥ ﯾﮏ ﻓﺮﺩ ﻣﺘﺎﻫﻞ

ﺑﺎ ﻓﺮﺩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭﯼ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻣﯿﮕﺮﺩﺩ.

*ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ : ﯾﮏ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ

ﯾﮏ ﻓﺮﺩ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺑﺎ ﻓﺮﺩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭﯼ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ

ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻣﯿﮑﻨﺪ . 

*ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ : ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﻭ

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﯾﮏ ﻓﺮﺩ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺑﺎ ﻓﺮﺩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭﯼ

ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻭ ﭼﺖ . ﻣﺤﺘﻮﺍﯼ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ

ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﻭ

ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .

ﺧﯿﺎﻧﺖﻫﺎﯼ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﻥﻫﺎ

ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ :

-1 ﻋﺪﻡ ﯾﮏ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﮔﺮﻡ ﻭ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ

-2 ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯽﺑﻨﺪﻭ ﺑﺎﺭ ﺯﻥ

-3 ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﺠﺮﺩﯼ ﻣﺤﺪﻭﺩ

-4 ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻓﺮﺩﯼ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺯﻧﺎﻥ

-5 ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﺮﺩﻥ

-6 ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ

-7 ﺗﻨﻮﻉ ﻃﻠﺒﯽ

-8 ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻥ

ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺯﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺍﻣﺮﯼ ﺿﺪ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺛﺮﺍﺕ

ﺁﻥ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮ ﻓﺮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻠﯽ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﭼﯿﺰﯼ

ﺟﺰ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ . ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ؛ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﺁﺳﺎﯾﺶ ﻭ ﺭﺍﺣﺘﯽ

ﻫﺴﺘﻨﺪ ؛ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﻭﺍﯼ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ ﺑﺸﻮﺩ .

* خیانت مجازی از لحاظ شرعی:

ارتباط عادی با نامحرم درصورتی که ضرورت در بین نباشد، با توجه به این که هر نوع ارتباط دختر و پسر نامحرم، چه از طریق شبکه اینترنت و چت و چه از راهای دیگر غالبا منشأ فساد است، جایز نیست.

 • شاهین

نظرات  (۱۸)

 • علی رحمانی پور
 • متاسفم
  خیلی ممنونم :)
  متن خیلی خوبی بود و قایل استفاده...
  مواظب ارتباطای خودمون باید باشیم ^_^
  پاسخ:
  ممنون از شما.

  (((((: متن خوبی بود
 • نشسته خنده
 • اللهم عجل لولیک الفرج
  انشاء الله
  ممنون
  استفاده میشه.....
  خسته نباشید
  متاسفانه ...
 • سها احمدی

 • چه وب خوبی دارید شما بدون تعارف اینو میگم موفق باشید
  خوشحال میشم به وب منم سر بزنید تشکرات
  پاسخ:
  از شما ممنونم.حتما.
  ممنون
 • طلبه عکاس
 • با قبولی طاعات
  مطلب خوبی بود.
  موفق باشید در راه تقویت بنیاد خانواده.
  پاسخ:
  با تشکر.
  مثل همیشه مفید
  خیلی زیاد شده یه سری ارتباطا :((
 • leilaaaaaaaaa mohammadi
 • مرداهم همین طور
  پاسخ:
  ولی به نظرم خیانت زنا داره هر روز بیشتر میشه.
  مفید بود و واقعی
 • علیرضا وجدانزاده
 • سلام خسته نباشید
  آرزوی قبولی طاعات شما را دارم. بخاطر وبلاگ خوبتان به شما تبریک می گویم.
  در صورت امکان سری هم به ما بزنید.

  موفق باشید
 • سرباز جامانده
 • بله.بااین موارد مواجه شدم.
 • سرباز جامانده
 • بله.بااین موارد مواجه شدم.
  هر چیزی تو این دنیا رو میشه بخشید الا خیانت.
  البته هر دو جنس منظورمه.
  یاعلی
  پاسخ:
  البته میشه بخشید ولی خیلی خیلی سخته،ممنون.
  خوش بحالتون دلتون بزرگه
  من که عمرا نمی تونم ببخشم خدا نصیب من نکنه که من نمی تونم کوتاه بیام یا در این موارد خودمو کنترل کنم.
  خواهر من تکنسین دکتره خیلی وقتا چیزهایی رو می بینه و تعریف میکنه برامون.با این که خیلی جامعه رو دوست دارم و کلا رابطه ی خیلی خوبی با کار و فعالیت اجتماعی دارم ولی گاهی از هر چی اجتماعه و ادم توشه متنفر میشم.واقعا ذات یه ادم رو نمیشه تشخیص داد که گاهی میتونه تا چه حد پست و حقیر بشه حتی کمتر از یه حیوان.
  چیزی که واقعا تنفر اوره اینکه علاوه بر مردا زنی که روزی نماد وفا بوده امروز...
  بهتره دیگه چیزی نگم
  یاعلی
  پاسخ:
  بنده هم نمیتونم ببخشم،تصورشم ادم رو دیوونه میکنه.منظورم افرادی بود که به خاطر مشکلاتی(فرزند،علاقه ی زیاد و....) مجبورن ببخشن و تحمل کنن.علی یارتون.