خانواده یار

خانواده یار
نویسندگان

زنان شاغل،عامل بیکاری مردان!!

پنجشنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۰:۴۷ ق.ظ

***ﺍﺳﻼﻡ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ ﺯﻥ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﺯﻥ ﺑﺪﺍﻧﺪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ

ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻫﻤﺴﺮﺵ، ﭘﺪﺭﺵ ﯾﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻭ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺍﯾﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ. ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﻜﺎﺭﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺍﮔﺮ ﮐﺎﺭﺵ

ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ ﺧﯿﺎﻟﺶ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻟَﻨﮓ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ، ﺁﻥ

ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺍﺳﻼﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺳﺖ. 

*ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺑﯿﮑﺎﺭﯼ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺯﻧﺎﻥ:

ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺳﺎﻻﺭﯼ ﺑﺎﺷﺪ، ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ

ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﻄﺮﺡ

ﺍﺳﺖ ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯼ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ

ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﯿﺮﺩ، ﭼﺮﺍ؟

ﭼﻮﻥ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﯾﻦﻃﻮﺭ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯼ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺤﺪﻭﺩ

ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﻣﺮﺩ ﺑﯿﮑﺎﺭ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎ ﺑﯿﮑﺎﺭﯼ

ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺩﻭ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯽﺍﻓﺘﺪ، ﺁﻥ ﻣﺮﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻣﮑﺎﻥ

ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﺍﻣﮑﺎﻥ

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ .

ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺠﺮﺩ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﻣﺠﺮﺩ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺘﺎﻫﻞ

ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺎﺱ

ﺯﻧﺎﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯼ ﺷﻐﻠﯽ ﺭﺍ ﻭﻟﻮ ﺑﺎ

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﮐﻨﻨﺪ .

*ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺯﻧﺎﻥ ﻋﻠﺖ ﺑﯿﮑﺎﺭﯼ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺍﺳﺖ:

ﻭﺭﻭﺩ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﯼ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮐﺎﺭ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺁﺳﯿﺐ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ

ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮐﺎﺭ ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺩﻭﻣﯿﻦ ﺁﺳﯿﺐ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ

ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺒﺸﺎﻥ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮐﺎﺭ ﻧﯿﺰ ﺑﻮﺩﻩ

ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ

500ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ

ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ

ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

دلایل دیگر ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎﯼ ﮐﺎﺭﯼ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ

ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺑﺰﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺬﺏ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻭﺭﻭﺩ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮐﺎﺭ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﮐﺎﺭ

ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﯿﮑﺎﺭﯼ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ

ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﺯ

ﻃﺮﻑ ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺑﯿﮑﺎﺭﯼ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﻮﺟﺐ

ﮐﺎﻫﺶ ﺍﻧﮕﯿﺰﻩ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

*ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﮑﺎﺭﯼ:

 ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎ ﺯﻥ، ﻣﺮﺩ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ

ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺳﺮ

ﮐﺎﺭ ﺑﺮﻭﺩ، ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﮑﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺳﺮ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﻭﺩ ﭼﺮﺥﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽﭼﺮﺧﺪ، : " ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺏ ﭼﺮﺥ ﺯﻧﺪﮔﯽﻣﯽﭼﺮﺧﺪ، ﺍﯾﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺳﺖ . "

ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺯﻥ ﺳﺮ ﻛﺎﺭ ﻣﯽﺭﻭﺩ، ﺧﺮﺝ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ

ﻣﯽﺁﯾﺪ . ﻭﻗﺘﯽ ﺯﻥ ﺳﺮ ﻛﺎﺭ ﻣﯽﺭﻭﺩ، ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻛﻠﯽ ﭘﻮﻝ

ﻛﻮﺩﻛﺴﺘﺎﻥ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﭽﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ . ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺬﺍﯼ ﺁﻣﺎﺩﻩ

ﺑﺨﻮﺭﻧﺪ، ﻛﻪ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺵ ﻛﻠﯽ ﺧﺮﺝ ﺩﺍﺭﺩ . ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ

ﻣﯽﺭﻭﯾﺪ ﯾﻚ ﻛﺎﺭﻣﻨﺪ ﺯﻥ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ . ﺍﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺭﺍ

ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻛﻨﯿﻢ، ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

 • شاهین

نظرات  (۱۸)

:)
 • روانشناسی و زناشویی
 • این موج جدید که این مطلب رو برای اگاهی بیشتر بین مردم منتقل میکنه خیلی خوبه..
  حرفا کاملا درسته و جای تامل داره.
  اینکه الان خانم ها هم میرن سرکار بیشترش از روی اجبار نداریه الان وضع اقتصادی انقد افتضاح شده که
  زن و مردم باهم میرن سرکار باز محتاجن
  خیلی از دخترایی هم که ترجیح میدن با همون حداقل حقوقم کار کنن واقن چاره دیگه ای ندارن همینا
  پدربازنشسته دارن با چند تا خواهرو برادر که درآمدی برای خوردو خوراک و تحصیلشون ندارن خب اون دختر
  باید کمکی به خانوادش کنه همون دختر نمیتونه به خاطر نداشتن جهازشم ازدواج کنه من خیلی دیدم از این موارد

  مشکل اصلی ما دولته که پولدارا رو پولدارتر کرده فقیرارو فقیر تر که الان اکثر دخترا میرن سرکار تا بتونن شکم خانوادشونو
  سیر کنن همه که از روی خوشی نمیرن سرکار
  پاسخ:
  ولی اکثر خانمای شاغل دلیل دیگه ای غیر از درامد برای سر کار رفتن دارن.
  الان خرج زندگی بالاست هر کسی واسه بهتر شدن زندگیش تلاش میکنه حالا خانمها نرن سرکار که اقایون میخوان برن؟
  در ضمن کار فقط و فقط جنبه ی مالی نیست استقلال شخصیتی و اجتماعی هم هست.
  زن های امروز دارن درس میخونن و جون میکنن بعد حالا سرکار نرن چون اقایون بیکارن؟
  حالا کار یه نفر خرج یه زندگی رو نمیده حقوق 1 میلیون تومنی تو این جامعه ای که اجاره خونه 700 تومنه یعنی هیچ.
  دولت بی کفایتی خودش رو حالا انداخته تقصیر اشتغال زنان.
  در ضمن لطفا به جای مثال زدن عربستان که زنها بیشتر نقش برده و رفع خواسته های نفسانی اقایون رو دارن یه کشور درست مثال بزنین.
  تو همه جای دنیا خانمها کار میکنن چرا اونها رو نمی گید.
  به امید روزی که تو این مملکت تو هر کاری حتی کار غیر تخصصی شایسته سالاری باشه نه جنسیت.
  پاسخ:
  کاش بدون تعصب و با دقت متنو میخوندین.
  شما اکثرو از کجا آوردی؟؟
  بله اگه بالاشهرو حساب کنی که پولشون از پارو بالا میره منم دیدم همشون واسه ادا اطفار میرن سرکار
  ولی شما از پایین شهرهاهم خبر داری؟؟ زندگیاشونو دیدی؟؟ جاشون بودی؟؟
  کسایی هستن که پول ندارن ویزیت یه دکترو بدن برن درمان بشن الان بیشتر قشر جامعه ما نیازمندن
  شما چسبیدی به اون خانمایی که واسه پول ریملش میره سرکار اونم با وضع ناجور یه نگاه به خانواده های نیازمندم
  بندازید بد نیست
  دخترایی هستن که چندساله عقد کردن فقط به خاطر نداشتن پول جهاز عقدشون بهم خورده خانواده پسر ردش کردن
  یا دانشجو هستن ندارن هزینه شهریه شونو بدن ترک تحصیل کردن رفتن سر کار
  از اینا آمار بگیرید تا دلت بخواد زیاده نرید سمت
  یه عده که واسه سرخوشی میرن سرکار
  درضمن کار واسه خانما هم عیب نیست ولی الان فقط به خاطر بی پولی میرن سرکار
  دخترایی هستن پدر ندارن دارن با آبرو کار میکنن که دستشونو جلو هرکسی دراز نکنن
  اینا تعصب نیست حرفای شما متعصبانه اس
  چون نگاهتون وسیع نیست فقط یه قسمت از جامعه رو میبینید
  پاسخ:
  حرف شما صحیح،ولی بیکاری مردان تبعات بیشتری داره(توی متن اشاره شده) شما چرا اینو نمیبینین.من نمیگم خانما اصلا کار نکنن ولی الان کاملا جای مردا رو گرفتن واین جای تامل داره. در ضمن خانواده هایی که نیاز مالی شدید دارن لزومی نداره حتما دختر خانواده سر کار بره خب به جاش مرد خانواده بره سره کار شرایط جامعه ما هم جوریه که بار اصلی زندگی رو دوش مرد خونوادست و خیلی از اونا به خاطر بیکاری سرخورده و نا امیدن.
 • ادریس ساتیاری
 • خوب بود :)
  اما خب به نظر من حق هر دو هست کار کنن

  فقط مشکل اینجاست خانوما چون حقوق پایین قبول میکنن
  توقع صاحب کارا بالا میاد

  و بجای استخدام مردها زن ها رو قبول میکنند

  "ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ
  500ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ
  ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ
  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ."

  بله جمله بالا درست است! اما علتش چیست؟ علتش جز این نیست که برای کاری که یک زن ارائه میدهد ارزش به مراتب پایین تر از کاری که مرد ارائه میدهد قائل هستید ؟ به همین علت هم هست که دستمزد پایین تری برای زن اختصاص میدهید. این هم ریشه روانی دارد. اینکه مرد ها نمی توانند زنی را در جایگاه بالاتر از خود ببینند! خب ... من فکر میکنم اگر با این مشکل خودتان کنار بیایید آنوقت است که کمتر سعی میکنید برای زنان باید و نباید تعریف کنید.

  روزگاری بود که زنان از همه حقوق طبیعی خود محروم بودند، حتی حق رای! به لطف بی سوادی مردان! اما همین که سطح تحصیلات جامعه بالا رفت زنان هم کم کم توانستند حقوق اولیه خود را بدست بیاورند. مثل حق تحصیل! لابد آن موقع مردان با خودشان گفتند که این زن ها که چیزی نمی شوند حالا بگذار دو سال بخوانند یک دیپلمی بگیرند دلشان خوش باشد! اما این فقط یک شروع بود. بعد از مدتی دیدند این همه خرج میکنند دخترانشان دیپلم بگیرند ... خب حالا برای اینکه یک پزی هم بدهند آنها را به دانشگاه فرستادند. اما این مساله به همین جا ختم نشد! یکهو به خودشان آمدند و دیدند که ورودی به دانشگاه ها همه دختر هستند و ای دل غافل! پس پسرانمان چه؟! حالا باید سربازی بروند و قید شغل و زن و زندگی را بزنند...! خب حالا چه کنیم؟! آها! چه خوب که برای پسر هایمان یک حق مضاعفی قائل شویم برای ورود به دانشگاه. در کنار سهمیه جانبازی و شاهد و هیئت علمی سهمیه «مذکر بودن» هم اضافه شد! ۷۰ درصد پسر، ۳۰ درصد دختر. شاید همان موقع که با خودتان فکر کردید دیگر روشنفکر شده اید هرگز فکرش را هم نمی کردید که چنین تبعیض جنسیتی فجیعی را مرتکب شوید! اما بهرحال این همه تلاش فایده ای نداشت و باز هم دیدند که کلا دختر ها موفق ترند! بیشتر وارد دانشگاه میشوند... بیشتر فارغ التحصیل میشوند و سوادشان هم بیشتر است. درست مثل جامعه ی بی عدالت غرب برای زنان دستمزد های به مراتب پایین تر از مردان تعیین کردند. چرا؟ از نظر من دلیلش کاملا مشخص است. همان که بالاتر به آن اشاره کردم. در حالی که خودشان هم می دانستند کیفیت کاری که زنان ارائه میدهند به مراتب بیشتر از کار مردان است. که این هم دلیل روانی دارد. به همان علتی که زنان بیشتر تلاش میکنند و بهتر در دانشگاه قبول میشوند و نمره های بالاتری می گیرند ... دقیقا به همان دلیل کار بهتری هم ارائه میکنند. حالا بعد از همه ی مشکلاتی که «بیکاری مردان» برای خانواده ها پدید آورده است از این ور به آن ور میروید و در تلویزیون و رادیو و روزنامه و مجلات به خیال خودتان مقاله علمی بیرون میدهید که «اشتغال زنان دلیل بیکاری مردان» است! شاید اگر به جای آسمان و ریسمان به هم بافتن برای ورود به دانشگاه عوض تنبلی کردن پسر ها هم تلاش بیشتری کنند و در دانشگاه بجای ولگردی نمره های بهتری کسب کنند ( همانطور که خیلی از پسرانمان این کار را میکنند ) شغل های بسیار عالی با حقوق های مناسب هم گیرشان بیاید و بجای «ظلم» در حق زنان و کم کردن دستمزدشان به علت «مونث بودن» شان سعی کنند خودشان منصفانه کار کنند و کار با کیفیت ارائه دهند آنگاه مشکل بیکاری مردان هم حل شود. مشکل بیکاری شما مردان این نیست که زنان کار میکنند. خودتان هم میدانید. فقط نمی توانید بپذیرید. 

  شما میخواهید بیکاری مردان را حل کنید؟ اگر زنی عمرش را گذاشته باشد و در دانشگاه تحصیل کرده باشد آن هم با نمرات بالا و سواد بسیار برای چه بخاطر خوش آمد شما مردان باید همه ی اهدافش را رها کند تا شما بدون هیچ رقابت و زحمتی وارد بازار کار شوید؟ اصلا به فرض که همه ی زنان این کار را کردند. بعد چه؟ بعد چند سال نمی گویید حالا که شما زنان کار نمیکنید برای چه وارد دانشگاه میشوید و صندلی اشغال میکنید؟ بعد نمی گویید شما که آخرش میخواهید توی خانه بنشینید اصلا برای چه تحصیل میکنید‌؟ اگر بخواهیم به روش شما پیش برویم باید تمام مراحلی که در بالا گفتم را به عقب برگردید! نهایتا به جایی برسید که برای زنان حق رای هم قائل نبودند! اما نه! شما مردان خودتان را از تک و تا هم نمی اندازید. حتما باید ژست روشنفکری تان سرجای خودش باشد. 

  اگر همه ی متن را خوانده باشید و به اینجا رسیده باشید :

  در اسلام برای زن و مرد وظایفی تعیین شده و این وظایف مشخص هستند و به سلیقه شخصی شما ربطی پیدا نمی کنند. اگر شما دوست دارید همسرتان بیشتر وقتش را در خانه بگذراند و آشپزی کند، مشکل خودتان است. هیچ کدام از این کارها جزو وظایف زن نیست. اما اشتغال زنان چیز واجبی هم نیست. بنابراین اگر اشتغالش به هیچ کدام از وظایفش لطمه وارد نکند، مشکلی وجود نخواهد داشت. همانطور که بسیاری از زنان ما بخاطر توان مدیریتی بالایشان می توانند این کار را انجام دهند. وظایفشان بعلاوه ی شغلشان که جزو علایقشان محسوب میشود. حالا اگر زنی به علت ضعف مدیریت یا حتی ندانسته و ناخواسته به وظایفش در زندگی صدمه وارد میکند باید به او کمک کنیم! هم آگاهش کنیم هم موانع را از سر راهش برداریم! نه اینکه صورت مساله را به طور کل پاک کنیم که البته ساده ترین کار است و تجربه نشان داده شما مردان کلا کار سخت را دوست ندارید. بنابراین تعجبی هم ندارد که این حرف های نادرست و غیر کارشناسی شده را بر زبان بیاورید. 

   

  من آنچه شرط بلاغ است با تو می‌گویم/ تو خواه از سخنم پندگیر و خواه ملال

  پاسخ:
  علت اینکه خانما حقوق کم میگیرن اینه که نیاز چندانی به اون پول ندارن و به چشم پس انداز به اون نگاه میکنن.
  این حرف شما خنده داره که مردا نمیتونن ببینن زن هابالا تر از اونان.در مورد تحصیل هم با این وضع کنونی دلیلی برای درس خوندن نمیبینن و مسایلی مثل سربازی چنین اجازه ای رو به اونا نمیده ولی خانما چنین دغدغه هایی ندارن و راحت درسشونو میخونن.من نمیگم خانما تو خونه بشینن و اشپزی کنن تنها مشکل شاغل بودن خانم
  ها بیکاری مردا نیست با شاغل بودن علاوه بر این که باعث بیکاری مردا شدن و معظلاتی رو به وجود اوردن خیلی از  وظایفشون در قبال همسر و بچه هاشونم انجام نمیدن.در ضمن من ضد زن نیستم،و شما با عرض معذرت توهم توطعه مردان علیه زنان رو دارید.
  اتفاقا منم همین نظر رو راجب متن شما دارم.
  توی خیلی از خانواده ها کار کردن مرد تنها کفاف زندگی رو نمیده شما انگار تو این اجتماع نبودید دوست عزیز.
  شما انگار فقر تو یه زندگی کارگری رو ندید.امروز چرخ زندگی با کار کردن دو نفر هم به زور می چرخه.
  در ضمن خیلی از خانواده ها هستن که مرد نمی تونه کار کنه زن مجبوره کار کنه.
  البته منم با اینکه خانمها با حقوق کمتر کار میکنن و به بقیه هم ضرر می رسونن موافقم باید حقوق مرد و زن یکی باشه.
  واقعا اگه منطقی و به دید یک انسان خارج از جنسیت نگاه کنید می بینید حرف شما تعصب و بی منطقیه.
  حرف ما شایسته سالاریه نه جنسیت سالاری.
  جنسیت سالاری و پارتی بازی و خیلی معضل هست که جامعه ی ما رو به این روز کشونده.
  پاسخ:
  کاری با خانم هایی که مجبورن کار کنن ندارم،من درباره کسانی حرف میزنم که بدون نیاز مالی مشغول به کارن و همینطور افرادی(صاحب کار) که از بین یک زن و مرد به دلایلی مثل حقوق کم،سو استفاده و....(نه شایستگی)زن رو استخدام میکنن.اگه جنسیت سالاری و پارتی بازی هست هم که فعلا به نفع خانم هاست،بازم میگم تبعات بیکاری مردان بیش از زن هاست بار اقتصادی خانواده روی دوش مرده ویکی از دلایلی که خانم ها به حقوق کم قانع هستند هم همینه چون خرجی ندارن از مرد بدبخت هم نفقه میگیرن!!!!
  میدونید دوست عزیز هر چقدر متون شما راجب زن و کار و ... رو میخونم بیشتر متوجه میشم که مردها رو هر کاری بکنی باز هم نمی تونن بدون در نظر گرفتن جنسیت به موضوعات نگاه کنن.
  کاملا با متن خانم/اقای لیمو موافقم و به نظرم پاسخی که دادید اصلا ذره ای قانع کننده نبود.
  اقایون هم تا زمانی که درس میخونن دغدغه ی سربازی ندارن پس چرا نمی خونن؟
  ایا غیره اینه که تو زمان مدرسه و ... وقتی که یه خانم برای درس و مطالعه میزاره خیلی بیشتر از اقایونه و اقایون بیشتر در فکر موضوعات متفرقه هستن؟
  اگر پسرها با وضعیت کنونی دلیل برای درس خوندن نمی بینن خب باید برن کارگری کنن که شکر خدا خانمهای ما تو این کار اشتغال ندارن و راه برای اقایون بازه.
  فرمودید خانمها راحت درسشون رو میخونن باید بگم بستگی داره کلمه ی راحت برای شما چی معنی بشه.
  شما متاسفانه انگار هیچ درکی از مشکلات خانمها ندارید و فقط دارید به اقایون فکر می کنید.و من همچنان میگم فقط باید زن باشی تا بدونی برای زن بودن بیشتر باید مرد بود.
  مرد بدبخت کاری غیر از وظیفه اش که پرداخت نفقه است نکرده.که گاها همین هم درست از پسش بر نمیاد و زن مجبوره خودش قسمتی از بار زندگیش رو به دوش بگیره.
  در ضمن بگم هم شما و هم همه ی ما میدونیم جنسیت سالاری و پارتی بازی تا بوده به نفع شما بوده و الان هم کم بودن حقوق خانم با وجود اینکه کاری برابر با اقایون و چه بسا سخت تر رو انجام میدن بخاطر همین جنسیت سالاری جنس شماست.فقط کافیه سری به اجتماع بزنید و عادلانه نگاه کنید ببنید ایا تبعیض جنسیتی تو جامعه ی ما چقدره؟به نفع کدوم جنسه؟
  اکثریت نزدیک به 99٪ اقایون هرگز دوست ندارن زن بودن چون از نابرابری و تعصبات بی جای جنس خودشون خبر دارن و خیلی از خانمها ازرو داشتن ای کاش مرد بودن چون از تعصبات بی جای مردها تو جامعه خسته شدن.تعصباتی که یک عمر به اسم دین و مذهب به ما عرضه کردن و حالا فهمیدیم دین چی می گفت و سالها چیا به ما می گفتن.
  در نتیجه اگه به نظرات شما اقایون عمل می کردیم هنوز باید تو خونه می نشستیم و نه درس میخوندیم و نه کار و نه هیچ فقط ازدواج می کردیم و بچه داری میکردیم.اخر هم در اثر خدمت تو خونه و برای راضی کردن مردها جان به جان افرین تسلیم می کردیم.
  لطفا اندکی منطق.
  پاسخ:
  یعنی شما میخواین بگین دلیل شاغل بودن خانم ها تحصیلات وشایستگی کامل اونا نسبت به مرداست؟؟!؟به احتمال زیاد اگه هر دو طرف شرایط یکسانی داشته باشن بازم زن استخدام میشه،اصلا بحث سر برتری و تحصیلات نیست اما باید قبول کرد که نیاز مردان به کار بیشتر از زنهاست.یکی از دلایل بالا رفتن سن ازدواج همینه، مرد برای ازدواج باید شاغل باشه یا مردی که زن و بچه هم داره اما بیکاره ولی اکثر خانما نیاز چندانی به درامد شغلشون ندارن وبه خاطر مسایل دیگه ای سر کار میرن و حتی اگه شاغل نباشن چیزی رو از دست ندادن
  از لحاظ درس مردا تقریبا نامید شدن(با توجه به خیل عظیم بانوان فارغ التحصیل) و میدونن با کار ازاد میتونن به مراتب بیشتری داشته باشن.الان من به شما میگم به دور از تعصب  نظربدین و روی این موضوع فکر کنین.
  در مورد تبعیض بستگی داره چی رو تبعیض بدونین (ورزشگاه نرفتن و ازاد نبودن حجاب).در مورد دین هم متاسفانه ما هر جاییکه به نفع خودشون باشه قبول دارن و باقی مسایل که به ضررمون باشه دین رو زیر سوال میبریم. 

  خیلی خوب بود ممنون
  اتفاقا منم به این نتیجه رسیدم که ادامه ی بحث بی فایده است.
  در ضمن هدف از بحث قانع کردن کسی نیست بیان دیدگاه های متفاوته.
  بله حرفهام هم از نظر شما احساسیه چون تو جامعه نیستید وقتی همیشه همه چیز به نفعت باشه خب معلومه که درک بیشتر چیز ها سخت میشه.باید کفش اون فرد رو بپوشید و جاش زندگی کنید تا بعضی چیزها مفهوم بگیره.
  در پناه علی موفق باشید
  یاعلی
  پاسخ:
  من تو جامعه هستم و خیلی از مسائلو میبینم ولی همه چیز اونطور که شما فکر میکنین نیست.
  +++
  ناراحت نمیشید اگه صادقانه بگم با اکثر مطالب وبلاگتون مخالفم ؟
  پاسخ:
  خیر،ولی اگه دلیلشم بگین ممنون میشم.
  والا وقتی دو طرف 180 درجه با هم مخالف هستن اصلا بحث کردن نتیجه نمیده .

  فقظ کوتاه مثلا در مورد همین پست بگم که جامعه ای پیشرفته تر هست که باسوادترین ها و بهترین ها و باهوش ترین ها رو سر کار بیاره . نه لزوما نیازمندترین ها !

  وقتی یکی سوادش بیشتره یا استعدادش برای ادامه ی تحصیل و در نهایت رسیدن به شغل خوب بیشتره اون باید حمایت بشه .

  افراد متخصص و باسواد جامعه رو میسازن نه لزوما نیازمند ها !
  پاسخ:
  تنها دلیل استخدام خانم ها شایستگی نیست،وقتی که هردو طرف(زن و مرد) شرایط از لحاظ شایستگی داشته باشن بازم زن استخدام میشه.متاسفانه با این شیوه ای که شما میگین جامعه ی ما ساخته نمیشه بلکه مثل وضع کنونی مشکلات زیادی مثل ناامیدی و بالا رفتن سن ازدواج و....به وجود میاد.

  باید یه طرحی تصویب بشه که حقوق و مزایای زنهای شاغل به مردها به چربه تا کسی سراغ نیروی کار زن نره


  سربزنید
 • گمـــــــشده :)
 • ببین تمام این حرف ها رو قبول دارم.
  ولی وقتی نه پدر می تونه تامینت کنه نه شوهر نه حاکمیت شما بگو چیکار کنم؟
  توقعاتم هم در حد هفته ای یه بار رفتن به پارک سر کوچه اس.
  پاسخ:
  منظورتون از این که نمیتونن شما رو تامین کنن چیه؟گاهی توقعات ما بالاست و در حد توان کسی که ازش انتظار داریم نیست.در مورد پارک رفتن و تفریح خب بعد از شروع زندگی مشترک باید بعضی مسائل رو رعایت کرد.
  سلام.متن واقعا خوب وجالبی بود.ان شاءالله که هیچ جوانی بیکار نباشه.
  پاسخ:
  ان شاالله.
 • کتایون دولتشاهی
 • سلام عزیزم مطالبتون عالیه ازت یه خواهشی دارم لطفا بیا و منو دنبال کن.خیلی سادس بیا تو وبلاگم و رو گزینه سبز رنگ دنبال کردن کلیک کن عزیزم
  پاسخ:
  ممنون از شما،حتما.