خانواده یار

خانواده یار
نویسندگان

مذهبی ترین و غیرمذهبی ترین شهرهای کشور!

يكشنبه, ۲۰ تیر ۱۳۹۵، ۱۱:۴۷ ق.ظ

****ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﺎﻫﺪ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﺍﺯ ۲۸ ﻣﺮﮐﺰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ،

ﺩﯾﻨﺪﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ، ﺍﺭﺩﺑﯿﻞ، ﮐﺮﻣﺎﻥ ﻭ ﻗﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﯾﺮ

ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﺳﺖ ﻭ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﮔﺮﺍﯾﺶ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺩﺭ ﺭﺷﺖ،

ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺍﻫﻮﺍﺯ ﻭ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ .

*ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﯾﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ، ﺷﯿﺮﺍﺯ، ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺭﺷﺖ ﻭ ﺳﻨﻨﺪﺝ

ﺳﮑﻮﻻﺭﺗﺮﯾﻦ(غیر مذهبی ترین) ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﮔﺮﺍﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﮑﻮﻻﺭﯾﺴﻢ

ﺩﺭ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ، ﯾﺰﺩ، ﻣﺸﻬﺪ ﻭ ﻗﻢ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺍﺳﺖ.

ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻓﺮﺩﮔﺮﺍﯾﯽ ﻫﻢ ﺳﺎﮐﻨﺎﻥ ﺷﯿﺮﺍﺯ، ﺭﺷﺖ، ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺸﻬﺪ

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﺮﺩﮔﺮﺍﯾﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ

ﮔﺮﺍﯾﺶ ﺩﺭ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ، ﯾﺰﺩ، ﮐﺮﻣﺎﻥ ﻭ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺍﺳﺖ .

ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ، ﺳﻤﻨﺎﻥ، ﯾﺰﺩ ﻭ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺮﺍﮐﺰ

ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ، ﺍﺭﺯﺵﻫﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﺭﺍ ﻣﻬﻢ ﻣﯽﺩﺍﻧﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ

ﺍﺭﺯﺵﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﺭﯼ، ﺍﺭﻭﻣﯿﻪ، ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﻭ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﻫﻤﯿﺖ

ﺩﺍﺭﻧﺪ .

ﺍﯾﻦ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺩﯾﻨﺪﺍﺭﯼ ﺑﺎ ﺳﮑﻮﻻﺭﯾﺴﻢ ﻭ

ﻓﺮﺩﮔﺮﺍﯾﯽ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮﺳﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﯾﻨﺪﺍﺭﯼ

ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺳﺖ، ﮔﺮﺍﯾﺶ ﺑﻪ ﻓﺮﺩﮔﺮﺍﯾﯽ ﻭ ﺳﮑﻮﻻﺭﯾﺴﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﯾﺪﻩ

ﻣﯽﺷﻮﺩ .

*ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ “ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﺭ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺭﻭﺭﯼ ﺟﺎﻣﻌﻪ،

ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺍﺳﺖ” ﻭ ﺍﯾﻦ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮﺥ

ﺑﺎﺭﻭﺭﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﺮﺍﻕ ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﯽ ﺩﺍﺭﺩ

ﭼﻮﻥ “ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺗﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ

ﻭﯾﮋﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ”.

ﻭﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﺑﺎﺭﻭﺭﯼ

ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺭﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ “ﺭﺍﺑﻄﻪ ﮐﺎﻣﻼً

ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﯼ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯼ ﻓﺮﺩﮔﺮﺍﯾﯽ، ﺩﯾﻨﺪﺍﺭﯼ، ﺳﮑﻮﻻﺭﯾﺴﻢ ﻭ

ﺍﺭﺯﺵﻫﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺭﻭﺭﯼ ﺩﺭ

ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ؛ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ

ﺩﯾﻨﺪﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﺳﻄﻮﺡ ﺳﮑﻮﻻﺭﯾﺴﻢ ﻭ ﻓﺮﺩﮔﺮﺍﯾﯽ

ﮐﻤﺘﺮ ﻭ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ،

ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺭﻭﺭﯼ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ”.

ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ “ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺭﻭﺭﯼ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺳﻄﺢ

ﺩﯾﻨﺪﺍﺭﯼ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺳﺖ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ” ﻭ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭ ﺑﻌﺪ

ﺩﯾﻨﺪﺍﺭﯼ؛ “ ﺩﯾﻨﺪﺍﺭﯼ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﯼ ‏(ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﻪ ﺍﺻﻮﻝ ﺩﯾﻦ ﺍﺳﻼﻡ ‏)،

ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ‏( ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﻭ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺩﯾﻦ ‏)، ﺗﺠﺮﺑﯽ ‏( ﺑﻪ

ﮐﺎﺭﮔﯿﺮﯼ ﺩﯾﻦ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ‏) ﻭ ﻣﻨﺎﺳﮑﯽ ‏( ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻭ

ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺩﯾﻨﯽ ‏)” ، ﺩﺍﺩﻩﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ “ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﺳﮑﯽ

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺜﺒﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺭﻭﺭﯼ ﺩﺍﺭﺩ ”.

ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯼ ﻓﻮﻕ، “ ﻓﺮﺩﮔﺮﺍﯾﯽ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮ

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺭﻭﺭﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﺗﺤﺖ

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﺩﻫﺪ” ﻭ “ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺭﻭﺭﯼ

ﺩﺍﺭﺩ ”.

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﮐﻪ “ﮔﺮﺍﯾﺶ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ

ﻓﺮﺩﯼ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ۲۰۰۰ ﺗﺎ ۲۰۰۵ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﯾﺎﻓﺘﻪ

ﺍﺳﺖ. 

ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺯﻥ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺳﯿﺎﺳﺖ

ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ- ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﺭ

ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺩﺭ

ﺳﻪ ﺩﻫﻪ ﺍﺧﯿﺮ ﺑﺮ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺭﻭﺭﯼ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ .

ﺍﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ “ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﻮﻣﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ” ﺑﺮ

ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺯﻧﺎﻥ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺮ ﻧﺮﺥ

ﺑﺎﺭﻭﺭﯼ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﺩ.

ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﯼ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﺎﺯﻧﯽ، ﮔﯿﻠﮏ ﻭ ﻓﺎﺭﺱ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ

ﺳﻄﺢ ﺑﺎﺭﻭﺭﯼ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﯼ ﻗﻮﻣﯽ ﻟﺮ، ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﻠﻮﭺ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ

ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪﺁﻭﺭﯼ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ.

ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺩﻫﻪ ﺍﺧﯿﺮ ﺍﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺑﺎﺭﻭﺭﯼ ﮐﻞ

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. 

به این ترتیب زاهدان،قم،کرمان و اردبیل مذهبی ترین و شیراز،تهران،رشت و سنندج غیر مذهبی ترین شهر های کشور هستند.

 • شاهین

نظرات  (۱۵)

جالب بود:)
ممنون:)
 • روانشناسی و زناشویی
 • خیلی جالب بود!! شیراز که مهد تمدنه هم..؟؟؟
  خیلی جالب بود.
  به استانم بیشتر امیدوار شدم.
  موفق و مانا باشید.
  یاعلی
  پاسخ:
  ممنون.کدوم استان؟
  خیلی جالب بود!! شیراز که مهد تمدنه هم..؟؟؟
  اینو من جواب بدم لطفا : شیراز اسمش مهد تمدنه وقتی بیای میبنی هیچ خبری نیست از فرهنگ و تمدن.
  اوضاع شیراز متاسفانه خرابه.البته همه جا ادم خوب هم داره اما خب ...
  پاسخ:
  البته به نظر من این تحقیق خیلی هم دقیق نیست.
  ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ، ﺳﻤﻨﺎﻥ، ﯾﺰﺩ ﻭ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺮﺍﮐﺰ اﺳﺘﺎﻥﻫﺎ، ﺍﺭﺯﺵﻫﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﺭﺍ ﻣﻬﻢ ﻣﯽﺩﺍﻧﻨﺪ.
  چه جالب
  آفرین به شیراز!!!!
  همه جا هم که پیشتازه :-/
  تحقیق دقیقیه

  من 5 سال گذشته رو شیراز زندگی کردم
  لااقل درباره شیراز کاملا درست نوشته

  البته یکم به تهران لطف کرده این تحقیق چون هر بدبختی ای هست مال تهرانه
  سلام دوست عزیز
  زیبا بود.موفق باشی
  سلام شما رو به خوندن اخرین پست وبلاگم(یه درد و دل ساده) دعوت میکنم.
  پیشاپیش ممنون از حضورتون
  یاعلی
  پاسخ:
  حتما پست جدیدتونو مطالعه میکنم.
  جالب بود
   البته بعضی شهرارو از لحاظ مذهبی بودن میدونستم ولی پست شما کاملتر بود
  پاسخ:
  ممنون از شما.
 • علی رحمانی پور
 • شاهین جان سلام
  من مال کرمانشاه رو اصلا قبول ندارم
  ولی باروری کردا بیشتره رو قبول دارم
  پاسخ:
  سلام،چرا قبول نداری؟
  هرچی به مرکز ایران میرسیم مذهبی تر هستن ولی شهرهای مرزی تنوع عقاید بیشتر
  پاسخ:
  فکر کنم برعکس گفتین.
 • مداد رنگی
 • واقعارسته
  شهرجنپبی به خانواده وابسته ترن به خاطر همین مهاجرت جنوبی هابه شهرهای دیگه کمتره چون دوری از خانواده واسشون سخته
  پاسخ:
  بله جنوبیا به خانواده خیلی اهمیت میدن.
 • محمد آذرکار
 • مطلب زیبایی بودو آمار جالبی از کشور ارائه فرمودین.

  اگر قابل دونستید سر بزنید، آدرس حقیر:
  یاد امام زمان
  پاسخ:
  ممنون،حتما.