خانواده یار

خانواده یار
نویسندگان

چرا باید نماز را به زبان عربی بخوانیم؟

جمعه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۵۰ ق.ظ

**ﻧﮑﺘﻪﯼ ﺍﻭﻝ: ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻋﻤﺪﻩ ﺗﺮﯾﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻧﻤﺎﺯ

ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻋﺮﺑﯽ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﺯ، ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ

ﻋﺒﺎﺩﺍﺕ ﺗﻮﻗﯿﻔﯽ‏) ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺣﻔﻆ ﻭ ﺑﻘﺎﯼ ﻧﻤﺎﺯ

ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻗﺮﻭﻥ ﻭ ﺍﻋﺼﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻢ ﻭ ﮐﺎﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺤﻠﯽ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﯼ

ﺧﻮﺩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﻠﻔﻆ ﻣﯽ ﻧﻤﻮﺩ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﮐﻢ ﻭ ﺯﯾﺎﺩ ﺷﺪﻥ ﺍﻟﻔﺎﻅ،

ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻭ ﺁﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﺧﺮﺍﻓﺎﺕ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯽ ﺍﺳﺎﺱ

ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻧﺒﻮﺩ ﻭ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺍﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ، ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﮐﺎﻥ

ﻧﻤﺎﺯ ﻧﯿﺰ ﺳﺮﺍﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺍﺻﻞ ﻧﻤﺎﺯ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﯿﺖ

ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ.


ﻧﮑﺘﻪﯼ ﺩﻭﻡ : ﺍﺳﻼﻡ ﯾﮏ ﺩﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﺪ ﻫﻤﻪ ﯼ

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺟﺒﻬﻪ ﻭ ﺻﻒ ﻭﺍﺣﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ . ﺗﺸﮑﯿﻞ

ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺘﻰ ﺑﺪﻭﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪﻯ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ،

ﺍﻣﮑﺎﻥﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﻋﺮﺑﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻫﻞ ﻓﻦ، ﺍﺯ

ﺟﺎﻣﻊﺗﺮﯾﻦ ﺯﺑﺎﻥﻫﺎﻯ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ، ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﯿﻦ

ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﻧﻤﺎﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ، ﺭﻣﺰ ﻭﺣﺪﺕ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﻪﻯ

ﯾﮕﺎﻧﮕﻰ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺍﯾﻦ ﺍﺻﻞ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ،

ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺑﻪ ﺳﻮﻯ ﻗﺒﻠﻪﻯ ﻭﺍﺣﺪ ﻧﻤﺎﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻭ ... ﻧﯿﺰ ﺗﺠﻠﻰ

ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻧﮑﺘﻪﯼ ﺳﻮﻡ: ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺫﻫﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﮐﺮﺩﻥ

ﻣﺮﺩﻣﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ

ﻋﺮﺑﯽ، ﻧﻮﻋﯽ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﺸﻘﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﺍﺟﺤﺎﻑ ﻭ ﺳﺘﻢ ﺩﺭ ﺣﻖ

ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ . ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﻊ

ﺣﻮﺍﺋﺞ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﯼ ﺧﻮﺩ، ﺩﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻭ ﻭﺍﮊﻩ­

ﻫﺎﯼ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ، ﯾﺎﺩ

ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﻧﻤﺎﺯ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﺟﺐ ﺁﻥ ‏( ﺑﺎ ﺣﺬﻑ

ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ‏) ﺣﺪﻭﺩ 20 ﮐﻠﻤﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﺎﺭ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ

ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ ، ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻇﺎﻫﺮﯼ ﻭ ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﺴﯿﺎﺭ

ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﺁﺳﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﻪﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ


ﻧﮑﺘﻪﯼ ﭼﻬاﺭم: ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﺷﻨﺎﺳﺎﻥ، ﺯﺑﺎﻥ ﻋﺮﺑﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ

ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺐ

ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻭ ﻋﻤﯿﻖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺒﺎ ﻭ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﯿﺎﻥ ﮐﻨﺪ . ‏


ﻧﮑﺘﻪﯼ ﭘﻨﺠﻢ : ﻋﺮﺑﻰ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﻭ ﺍﺫﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﮑﻢ ﻭ

ﻋﺒﺎﺩﺗﻰ ﺷﺮﻁ ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ . ﻫﻤﺎﻥ ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ

ﻋﻠﻤﺎ، ﻋﺮﺑﻰ ﺑﻮﺩﻥ ﺻﯿﻐﻪﻯ ﻋﻘﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺿﺮﻭﺭﺗﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ‏ ﻭ

ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ ﻋﻠﻤﺎ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﻰ ‏( ﻗﺪﺱ ﺳﺮﻩ ‏) ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭﻩ

ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ : ﺍﮔﺮ ﻣﮑﻠﻒ ﺧﻮﺩﺵ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺻﯿﻐﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﻰ

ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ، ﺣﺘﻰ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻭﮐﯿﻞ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﺟﻮﺍﺯ ﻋﻘﺪ ﺑﻪ

ﻏﯿﺮ ﻋﺮﺑﻰ ﺧﺎﻟﻰ ﺍﺯ ﻗﻮﺕ ﻧﯿﺴﺖ. ‏ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻯ ﺑﻰ ﺗﻮﺟﻬﻰ

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﺍﺫﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﺯ ﻭ ... ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻫﺮ

ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎﻯ ﻧﻤﺎﺯ ﻭ ﺩﻋﺎﻫﺎ ﺁﺷﻨﺎ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ

ﺑﻔﻬﻤﺪ ﺑﺎ ﺧﺪﺍﻯ ﺧﻮﺩ ﭼﻪ ﻣﻰﮔﻮﯾﺪ، ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ

ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻭ ﺧﺸﮏ ﻭ ﺑﻰﺭﻭﺡ ﺗﻠﻘﻰ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺳﮑﻮﻯ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﻪ

ﺳﻮﻯ ﺍﺑﺪﯾﺖ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮔﺸﺖ.

 • شاهین

نظرات  (۱۷)

سلام :
استفاده کردم
ممنونم
یا علی
پاسخ:
سلام،ممنون.
 • ♥سرباز شیعه♥
 • افرییییییییین
  عالی بود

  ممنون
  پاسخ:
  تشکر.
  درسته
  و
  عالی بود
  +++
 • دخترمهتاب ...
 • عالی
  استفاده کافی و وافی بردیم
  پاسخ:
  ممنون.
 • علی رحمانی پور
 • سپاس
  سپاس از اطلاع رسانی
 • مجله ویترینو
 • ممنون از انتشار این مطلب زیباتون
  پاسخ:
  تشکر.
 • کارشناس پارت
 • شاهین درود
  مطلب چرا باید نماز را به زبان عربی بخوانیم؟ شمارو مطالعه کردم بسیار مفید بود.
  من کارشناس فروش یه شرکت تبلیغاتی در زمینه چاپ هستم اگر روزی به ما نیاز داشتین خوشحال میشم کمکتون کنم
  این آدرس سایت ماست:
  www.partchap.com
  اینم شماره تماسمون:
  02188756411
  پاسخ:
  سلام،ممنونم.
 • محمد آذرکار
 • کامل بود، آفرین
  پاسخ:
  ممنون.
 • •°*”˜♫ raha ♫˜”*°•
 • بازم جالب بود ...
  مطلب شما را خواندم و استفاده بردم اما وقتی مزایای نماز به زبان عربی را بر میشمارید لازم است معایب آنرا نیز ذکر کنید (حتی اگر آنها را قبول نداشته باشید) و سپس داوری و انتخاب را بر عهده خوانندگان خود بگذارید و نه اینکه موضوع را یکجانبه و بر فرض صحت و سلامت دیدگاه خود بیان نمایید زیرا مطلب شما یک موضوع علمی و بر پایه ریاضیات و سایر علوم تجربی اثبات شده نیست که محل بحث و جدل نباشد. البته می توانید بگویید خوانندگان شما خلاف آنرا ذکر کنند اما به طریق اولی این شما هستید که باید از منظر دیگری هم به آن می پرداختید چون حتما به منابعی مراجعه کرده اید و به پیرامون آن اشراف دارید.
  از نظر بنده و تنها بر تکیه بر سواد و آموخته هایی که داشته ام و البته بی ادعا و مصربه راستی و درستی آنها، خداوند کریم که آفریننده جهانی است که از عظمت آن هیچ ذهنی قادر به تصور کردن آن نیست نمی تواند و نباید تعصب زبانی بر خواندن نماز به زبان عربی داشته باشد و لذا آنچه که شما در مزایای نماز به زبان عربی فرمودید تنها از دیدگاه بشری است و نظر نهایی خداوند نمی تواند باشد زیرا در غیر اینصورت باید در قرآن بر آن اصرار می ورزید. او حتی گفته است که به نماز بندگانش هم احتیاج ندارد بلکه ما بندگان خدا هستیم که به آن نیاز داریم و بنابراین این نیاز را هرطور که برآورده کنیم از جانب خداوند مورد قبول است زیرا همانطور که گفتم نیازمند ما هستیم و نه او.
  وحدت در جهان اسلام تنها در بحث نماز و جهت قبله و قبول سایر احکام مانند حج و روزه و ... و مسایل عقیدتی مانند توحید و نبوت و معاد است و بس و خواندن قرآن و نماز و ادعیه ها به زبان مادری به وحدت هیچگونه خدشه ای وارد نمی کند. پیامبر قرآن و نماز را تنها به این دلیل به زبان عربی عرضه کرد که زبان مردم قوم خود بود و بحث کامل بودن این زبان و تعصب بر آن نیست. وقتی خواندن قرآن به زبان عربی توسط سایر ملل که زبان آنان عربی نیست و لذا متوجه معنای آن نیستند کوچکترین ثوابی ندارد بر همین اساس خواندن نماز نیز چنین حکمی دارد. قرآن که برای شنیدن صوت زیبای آن در هنگام خواندن آن به عربی که نازل نشده بلکه فهم مطلب آن مهم است زیرا در غیر اینصورت موسیقی آن مد نظر خواهد بود. آگاه هستید که متاسفانه در مجالس فاتحه خوانی و یا در ابتدای مراسم مختلف قرآن را به زبان اصلی آن می خوانند و ما ایرانی ها فقط از صوت آن لذت می بریم و قاری ترجمه آنرا به حضار عرضه نمی کند که باعث تاسف است چون همه را دست خالی از مجلس بدرقه می کند.
  چرا باید مردم عرب زبان در هنگام نماز به معنای آن اشراف کامل داشته باشند اما ما فقط به این بهانه که باید وحدت داشته باشیم از این فهم به دور باشیم و خود را محروم کنیم. این درست است که بیشتر مردم معنای جملات نماز را می دانند اما مطمئن هستم که این را قبول دارید که اکثریت مطلق مردم در هنگام نماز به ادای صحیح کلمات آن توجه می کنند و همزمان ترجمه آنرا در ذهن ندارند و به همین دلیل است که در هنگام نماز به همه کارهای روزمره خود می پردازند چون حضور قلب نسبت به معنای نماز ندارند. ممکن است بگویید ایراد از نمازگزار است که حضور قلب ندارد، بله این درست است؛ اگر نمازگزار حضور قلب داشته باشد معنای نماز را در هنگام قرائتِ آن به عربی متوجه خواهد شد اما کیست که نداند بسیار کم هستند افرادی که چنین حضور قلبی دارند. پس وقتی این واقعیت (حالا تلخ یا شیرین) بر همگان آشکار است و با هر ترفندی هم قابل اصلاح نیست پس چرا کاری نکنیم که همه مردم را به نماز به زبان مادری تشویق نکنیم که آنان نیز مشابه مردم عرب زبان چنین لذتی را از خواندن نماز بهره مند شوند. وقتی نماز به زبان مادری خوانده شود این حضور قلب به میزان کاملی فراهم خواهد شد و نمازگزار با خداوند ارتباط بسیار بهتری خواهد داشت.
  پاسخ:
  نماز به زبان عربی درسته و ثواب دارد حتی اگه معنی ان را ندونیم،اینکه قران خوندن بدون فهمیدن معنی ان بی فایده است از تلقین های شیطان است وامام خمینی هم به این موضوع تاکید دارند. اگر حرف شما صحبح بود مراجع میگفتن نماز رو به صورت فارسی بخوانید.در ضمن وحدت بین مسلمانان بسیار مهم است .ممنون.

  بنده نگفتم خواندن قرآن به عربی بی فایده است بلکه گفتم ثواب ندارد زیرا افراد بسیاری هستند که برای ثواب قرآنی را که باید به فارسی بخوانند که چیزی از آن بفهمند را به عربی می خوانند و تصور می کنند ثواب برده اند. ثواب با فهم ارتباط مستقیم دارد.
  تصور اولیه من از شما این بود که پاسخ مستدلی می گرفتم و نه اینکه فقط به این اکتفا کنید که نظر مراجع این نیست. ضمن اینکه مگر شما به نظر همه مراجع آگاهی دارید. نظر خود شما برای من بسیار مهمتر بود که متاسفانه برآورده نشد.
  پاسخ:
  قرآن خواندن به عربی ثواب دارد حتی اگه معنی ان را ندانیم.نظر بنده هم همین است دوست عزیز.لذا خواندن نماز به عربی قرب بیشتری دارد و باید سعی این باشد که معنی ان را فهمید،اگد قرار باشه هر کس به زبان خود نماز بخواند(به عنوان مثال سوره حمد)هزار تفسیر و تغییر در ان ایجاد میشه.در حالی که الان تمام مسلمانان جهان با هر رنگ ونژادی یک اشتراک دارند و ان نماز است. در ضمن حضور قلل به این شیوه ای که شما گفتید به دست نمی اید خود اذکار سری در خود دارند که باعث ایجاد ارتباط با خدا میشود شما کلمه الله اکبر را به فارسی بگویید معنی ان را هم درک کنید به اندازه ذکر عربی ان قرب ایجاد نمیکند.الله اعلم.تشکر از شما.
  سلام بر شما. ممنون که پاسخ دادید. ما اگر با هم مخالف باشیم که طبیعی است اما همین که سعه صدر داریم این موضوع از مخالفت ما با یکدیگر بسیار ممتاز تر است و من تشکر می کنم از پاسخ همراه با سعه صدر شما.
  البته دوست ندارم بحث طولانی بشه چون خسته کننده خواهد بود اما چون پاسخ دارم برای مطلب شما، ناگزیر پاسخم را اینجا درج می کنم. شما فرمودید خواندن قرآن ثواب دارد حتی اگر معنی آنرا ندانیم ولی دلیل آنرا ذکر نمی کنید که چرا کتابی را بخوانیم که هیچ از آن سر در نیاوریم ولی ثواب برای خود منظور کنیم. در دنیای امروز با این همه گرفتاری ها چگونه دنبال یادگیری زبان عربی باشیم بخصوص که همه از یک سطح بالای تحصیلی هم برخوردار نیستند. بله شنیدن صوت زیبای قرآن به عربی خوش آیند است اما فقط در همین حد. وقتی شما ثواب برای خواندن قرآن به عربی نوشتید خودبخود مردم را برای ثواب بردن به این سمت می کشانید و از سمت بهتر آن محروم. نذر کردن مردم برای قرآئت عربی قرآن که حتما به آن آگاه هستید.
  در مورد تفسیر آیات ، تفسیر بخاطر اختلاف در ترجمه نیست بلکه اختلاف در برداشت از منظور خدا در آیات است ضمن اینکه خود اعراب نیز تفسیرهای مختلف و گاه متضاد از آیات دارند. در اذکار سری وجود ندارد بلکه اگر سری شما در آن می بینید بعلت تکرار مداوم آن است که برایتان هاله ای از رمز و راز در نظرتان آورده است.
  کل نماز فقط ذکر الله و اکبر نیست زیرا اگر این بود بنده نیز حرفی نداشتم. حتما ملاحظه کرده اید که مردم در محاوره های عمومی شان وقتی میخواهند کسی را امیدوار به نتیجه ای کنند می گویند خدا بزرگه. این ادای جمله به فارسی چون با عمق وجود آنان به دلیل اشراف به زبان مادری شان ارتباط برقرار می کند، باعث دمیدن روح زیبایی از بزرگی و امیدواری به خداوند در حل مشکلات شان در آنان خواهد شد. داستان چوپان و موسی می تواند برای بحث ما نمونه خوبی برای آزاد گذاشتن مردم در تکریم و ستایش پروردگار باشد.
  در نهایت ولی به قول شما الله اعلم. بسیار ممنون از صبوری شما دوست عزیز و گرامی.
  پاسخ:
  بسیاری از کلمات قران تفسیر بسیار مفصلی دارند به عنوان مثال کلمه صمد هزاران تفسیر دارد که اگر ما ان را به زبان خود ترجمه کنیم معنی ان بی نیاز است.لذا کسی که توان یادگیری این زبان را دارد باید نماز را به عربی بخواند 
  یا حتما شنیده اید قران خواندن باعث روشنایی چشم است که منظور خواندن خود قران است نه معنای ان.سری در اذکار موجود است به عنوان مثال تسبیحات حضرت زهرا یا بعضی اذکار برای رفع مشکلات توصیه شده است که شما اگر معنی ظاهری ان را بگویید فایده ای ندارد.ممنون از توجه شما.
  نمازفرقی نمیکندبازبان فارسی خوانده شودیاعربی
  هرکه دوست داردنمازش دقیقه 40طول بکشدنمازش رافارسی بخواند.
  هرکه دوست داردنمازش10دقیقه طول بکشدنمازش راعربی بخواند.
  انتخاب باخودشخصه وخداباهرزبانی قبول میکنه ولی راحت ترین زبان عربیه.
  پاسخ:
  در صورتی که عربی رو بلدید باید نماز را به عربی بخوانید..
  شاهین آره دیگه حالااون پدربزرگ هاهم نمازشونوبه زبان عربی میخونند
  پاسخ:
  بله ما نباید از مراجع جلو ببیفتیم و خودمون فتوا صادر نکنیم.