⁦✍️⁩یکی از دلایل عدم ظهور امام زمان(عج)!

یکی از دلایل تاخیر در ظهور امام زمان یخاف القتل (ترس از کشته شدن) است.

خدوند یازده امام معصوم را فرستاد و ما شیعیان نتوانستیم از جان آن ها دفاع کنیم و آن ها را شهید کردند.

خدا آخرین ذخیره ی خود را تا زمانی که قادر به دفاع از جان ایشان نباشیم نخواهد فرستاد.

 شیعیان و یا به طور کلی دوستداران آن حضرت باید چنان قدرتی داشته باشند که دشمنان هنگام ظهور حضرت نتوانند آن حضرت را به شهادت برسانند.

👈امام صادق (ع):فرمود:برای قائم قبل از قیامش غیبت است. گفتم که برای چه؟فرمود از ترس کشته شدن.