ازدواج سفید،فحشای مدرن

ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺳﻔﯿﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺯﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺪﻭﻥ

ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﺳﺖ، ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ

ﺭﺳﻤﯽ ﺑﺎﻫﻢ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ . ﭘﯿﻮﻧﺪﯼ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻡ

ﺑﯿﻦ ﺩﻭ ﻓﺮﺩ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﯿﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ

ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﺮﻡ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻋﯽ

ﻧﯿﺰ ﮔﻨﺎﻩ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﺑﺮﺧﯽ ‏« ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺳﻔﯿﺪ ‏» ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ

‏« ﻫﻢﺑﺎﺷﯽ ‏» ‏( cohabitation ‏) ﻫﺴﺖ، ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﯼ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ

ﺑﺪﻭﻥ ﺛﺒﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ.

ﺩﮐﺘﺮ ﺍﻣﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺍﺣﻤﺪﯼ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺱ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : ‏« ﺍﯾﻦ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ

ﮐﻪ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﺭﺍﯾﺞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ‏« ﻫﻢﺑﺎﺷﯽ ‏» ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ

ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﭘﯿﻮﻧﺪﯼ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻡ ﺑﯿﻦ ﺩﻭ ﻓﺮﺩ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ

ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﯿﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺍﺳﺖ‏» .

ﻣﻬﺪﯼ ﺑﯿﺎﺗﯽ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺱ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮ

ﺯﯾﺮ ﯾﮏ ﺳﻘﻒ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﻘﺪ ﺷﺮﻋﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻧﺎﻣﯿﺪ؛

ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪﺍﯼ ﺑﺎ ﺍﻫﺪﺍﻓﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻥ ﻧﯿﺎﺯﻫﺎﯼ ﺟﻨﺴﯽ

ﻭ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ .

۸ نظر موافقین ۶ مخالفین ۰
شاهین

دست دادن(مصاحفه) و رابطه با نامحرم!

*ﻋﺎﻗﺒﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺤﺮﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺑﮕﯿﺮﺩ:

.1 ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺤﺮﻡ

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺍﮐﺮﻡ ‏(ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ‏) ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ

ﻧﺎﻣﺤﺮﻡ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ: ‏« ﮐﺴﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺯﻥ ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﻰ ﺩﺳﺖ ﺩﻫﺪ، ﺩﺭ

ﺭﻭﺯ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯﻧﺠﯿﺮ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﺤﺸﻮﺭ

ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻣﻰﺭﺳﺪ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺭﺍﻫﻰ ﺩﻭﺯﺥ

ﺳﺎﺯﻧﺪ‏» .‏

ﻭ ﺩﺭ ﺟﺎﯾﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ : ‏ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎ ﺯﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣَﺤﺮَﻡ

ﻧﯿﺴﺖ، ﺩﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ، ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺩﯾﺪ ﺑﻪ ﻏﻀﺐ ﻭ ﺧﺸﻢ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ -

ﻋﺰّﻭﺟﻞّ - ﺭﻭ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺳﺖ‏.


-2 ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭ ﺗﻤﺎﺱ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺤﺮﻡ :

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺍﮐﺮﻡ ‏(ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ‏) ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﺮ ﮐﻪ ﺯﻥ

ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺑﮕﯿﺮﺩ، ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺷﯿﻄﺎﻥ ﺑﻪ ﺯﻧﺠﯿﺮﻯ

ﺁﺗﺸﯿﻦ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ ﻭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﺗﺶ ﻣﯽﺍﻓﮑﻨﻨﺪ‏.


ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ ‏( ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ‏) ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺍﮐﺮﻡ ‏(ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ

ﻭ ﺁﻟﻪ ‏) ﺩﺭ ﺷﺐ ﻣﻌﺮﺍﺝ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺬﺍﺏ

ﺩﭼﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ . ﺩﺭ ﺁﻥ ﺷﺐ، ﺯﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻭ

ﺑﺪﻧﺶ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻗﯿﭽﯽ ﺟﺪﺍ ﻣﯽﮐﺮﺩﻧﺪ، ﻭ ﺍﻭ ﮐﺴﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ

ﺑﺮ ﻣﺮﺩﺍﻥ ‏[ ﻧﺎﻣﺤﺮﻡ ‏] ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ . ‏

*رابطه با نامحرم:

*پیامبر اکرم (ص) می فرماید: همه چشم‌ها در روز قیامت گریانند مگر چشمی که در دنیا از ترس خدا بگرید و چشمی که به نامحرمان نگاه نکند و چشمی که در راه خدا شب را تا به صبح بیدار باشد

۸ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰
شاهین

خیانت زنان به شوهردر دنیای مجازی

****ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﯾـﻨـﺘـﺮﻧــﺖ ﻭ ﺧـــﯿـﺎﻧــــﺖ ﺯﻧــﺎﻥ ﺑـﻪ ﺷـﻮﻫـﺮﺍﻧـﺸــﺎﻥﻓﻀﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺪﯼ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻭ ﺍﻗﺴﺎﻡ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻓﺮﺩﯼ ﻣﻮﺟﻪ و قابل اعتماد به نظر امد.

ﭼﺖ ﺭﻭﻡ ﻫﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮﻭﺯ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﯾﺒﺮﯼ

ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺍﺯ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎﯼ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻭ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﮕﺬﺭﯾﻢ؛

ﺻﺪﺍﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﭼﺖ ﻫﺎﯼ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻧﯿﺰ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮﻭﺯ

ﺷﮏ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻣﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ

ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﮐﻨﻨﺪ .

ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠﯽ 3 ﻧﻮﻉ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻭ ﯾﺎ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ :

ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻋﺸﻘﯽ

ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ

ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ

*ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻋﺸﻘﯽ : ﯾﮏ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ

ﯾﮏ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﻭ ﺟﻨﺴﯽ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﻣﯿﺎﻥ ﯾﮏ ﻓﺮﺩ ﻣﺘﺎﻫﻞ

ﺑﺎ ﻓﺮﺩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭﯼ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻣﯿﮕﺮﺩﺩ.

*ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ : ﯾﮏ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ

ﯾﮏ ﻓﺮﺩ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺑﺎ ﻓﺮﺩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭﯼ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ

ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻣﯿﮑﻨﺪ . 

۱۸ نظر موافقین ۸ مخالفین ۱
شاهین

داستان کوتاه دیدن یک بدحجاب با چشم برزخی....

****فرزند عارف بزرگوار (شیخ رجبعلی خیاط):
پدرم با چشم برزخی چیزهایی می دید که دیگران نمی دیدند. یکی از دوستان پدرم می گفت: یک روز با جناب شیخ به جایی می رفتیم، یکدفعه دیدم جناب شیخ با تعجب و حیرت به زنی که موی بلند و لباس شیکی داشت نگاه می کند! از ذهنم گذشت که جناب شیخ به ما می گوید: چشمتان را از نامحرم برگردانید و حالا خودش اینطور نگاه می کند! فهمید. گفت: تو هم می خواهی ببینی که من چه می بینم؟ ببین"من نگاه کردم!
دیدم همینطور از بدن آن زن، مثل سرب گداخته، آتش و سرب مذاب به زمین می ریزدو آتش او به کسانی که چشم هایشان به دنبال اوست سرایت می کند. جناب شیخ گفت: این زن راه می رود و روحش یقه مرا رفته، او راه می رود و مردم را همین طور باخودش به آتش جهنم می برد.

۱۱ نظر موافقین ۹ مخالفین ۰
شاهین

زنا،گناهی که از قتل یک انسان هم بزرگتر است

***در روایتی از پیامبر خدا (صلی الله علیه و اله) اثرات گناه زنا به دو قسم تقسیم شده است. ایشان فرمودند: ای علی! زنا شش پیامد دارد: سه پیامد در دنیا و سه دیگر در آخرت. پیامدهای دنیایش این است که آبرو را می برد، مرگ را شتاب می بخشد و روزی را می برد و پیامدهای آخرتش عبارت است از حسابرسی سخت و دقیق, خشم خدای رحمان و جاودانگی در آتش. 

در روایتی دیگر از حـضـرت رضـا عـلیـه السـلام عمل زنا بدتر و قبیح تر از قتل دانسته شده است. ایشان فـرمـودند: آنـچـه گـنـاهـش از قـتـل نـزد مـن بـیـشـتر است و بلاى آن قبیح تر است زناست؛ بـراى ایـنـکـه قـاتل با کشتن مقتول فسادى به غیر کشتن او انـجام نمى دهد و بعد از کشتن او دیگر فسادى بر آن نیست و زانـى نـسـل را تـا روز قـیـامـت فـاسـد و تـبـاه مـى کـنـد و حـرامـهـایـى را حـلال مى کند.

آسیب‏هاى معنوى، جان و دل و به عبارت دیگر کنه حقیقت وجود آدمى را تباه مى‏سازد.«کَلاَّ بَلْ رانَ عَلى‏ قُلُوبِهِمْ ما کانُوا یَکْسِبُونَ؛ چنین مباد! بلکه اعمال (ناشایست) دل‏هاى آنان را زنگار زده است». 

۷ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
شاهین

فمنیسم و احکام اسلامی

ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ

ﻣﺒﻨﺎﯼ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ ﯾﺎ ﺯﻥ ﮔﺮﺍﯾﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ:

1 - ﻧﻔﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻭ ﻧﻔﻮﺫ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ;

2 - ﻣﺬﻫﺐ ﺯﺩﺍﯾﯽ ﻭ ﺩﻭﺭ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺩﯾﻦ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ;

3 - ﻧﻔﯽ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﺩﯾﻨﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺏ ﺯﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ :

ﺣﺠﺎﺏ، ﻋﻔﺖ، ﭘﺎﺭﺳﺎﯾﯽ، ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﯼ،ﺣﯿﺎ ﻭ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺭﺯﺵ

ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﺩﯾﻦ ;

4 - ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ;

5 - ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ .

ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻮﻕ، ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻭﻣﺎﻧﯿﺴﻢ ﯾﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﮔﺮﺍﯾﯽ ﺍﻓﺮﺍﻃﯽ

ﺑﻨﯿﺎﻥ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﯽ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺩﯾﻦ ﻭ

ﮔﺮﺍﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﺯ ﺍﺻﻮﻝ ﺁﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ، ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ

ﻫﺎﯼ ﺯﻥ ﮔﺮﺍﯾﺎﻥ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ، ﺑﺎﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎﯼ

ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﯼ ﺍﻟﺤﺎﺩﯼ ﻭﯾﮋﻩ ﺍﯼ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺳﺮ

ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﯼ ﺑﺎﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎﯼ ﺣﯿﺎﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﯾﻦ ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﺍﺳﻼﻡ ﺩﺭ

ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺯﻥ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻭ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ .

*حظور زنان در اجتماع:

*ﺣﻀﺮﺕ محمد(ص) ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﯾﻪ ﻓﺮﻣﻮﺩ :

ﻣﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﺯﯾﻨﺖ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ : ﺧﻠﺨﺎﻝ، ﺩﺳﺘﺒﻨﺪ، ﮔﻮﺷﻮﺍﺭﻩ،

ﮔﺮﺩﻥ ﺑﻨﺪ ﻭ ... ﺁﺷﮑﺎﺭ ﻧﺴﺎﺯﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻋﺮﻑ ﺯﻧﺪﮔﯽ

ﻣﺆﻣﻨﺎﺕ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻤﻠﻪ

ﺍﺳﺖ ﻟﺒﺎﺱ ﺭﻭﺋﯿﻦ.

ﺍﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺍﺷﻌﺮﯼ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭﺁﻟﻪ

ﻭﺳﻠﻢ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﻮﺩ :

ﻫﺮ ﺯﻧﯽ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﺎﻥ، ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻌﻄﺮ ﺳﺎﺯﺩ

ﻭ ﻗﺪﻡ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻧﻬﺪ ﺗﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ ﺍﻭ ﺍﻫﻞ

ﻓﺤﺸﺎ ﺍﺳﺖ.

۴ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
شاهین

تفاوت فاحشگی و صیغه(عقد موقت)،چرا جوان ها دید خوبی نسبت به صیغه ندارن؟

*صیغه یکی از راه های کنترل غرایز و جلوگیری از فحشا وگناه است.اصل و اساس مخالفت با صیغه در چند مطلب است:

۱- عده ای تصور می کنند هر نوع رابطه جنسی یک نوع پلیدی و خباثت است. و صیغه را با همین معیار محکوم می کنند چرا که در آن اغراض جنسی وجود دارد. این در حالی است که با اندک توجهی می توانند بیابند که در ازدواج دائم نیز اغراض جنسی وجود دارد. 

۲- عده ای شباهت ها را می بینند و از درک تفاوت ها عاجر هستند. به تعبیری هر گردی را گردو می بینند و به محض دیدن چند شباهت، صیغه را با فاحشگی یکسان می کنند. در حالی که برای نگاه معقول باید علاوه بر شباهت ها، تفاوت ها را نیز مد نظر قرار داد. 

۳- عده ای صیغه را با توجه به چند مصداق آن مد نظر قرار داده و آن را نقد می کنند. در حالی که سوء استفاده از یک قانون نمی تواند، سبب بد دانستن قانون شود. و روشن است که از بهترین امور نیز سوء استفاده می شود. 
بنابراین رویکردهایی که علیه قانون متعه و ازدواج موقت هجمه می کنند، با دیدگاههای غلط و ناروا به این هجمه دست می زنند.

۴- در عقد موقت اگر ﺯﻥ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﺨﺺ ﺍﻭﻝ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻨﺪ، ﻋﺪﻩﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻭﻟﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﺩﯾﮕﺮﯼﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺻﯿﻐﻪ ﺩﻭﻡ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﻣﺪﺕ ﺻﯿﻐﻪ ﺩﻭﻡ، ﻋﺪﻩ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﺩ . 

زشتی و قباحت فاحشگی در غیر منضبط بودن روابط و عدم مسئولیت پذیری طرفین است. و با فهمیدن این معیار می توان فرق صیغه با فاحشگی را دریافت. 
۹ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
شاهین

حجاب فقط چادر پوشیدن نیست....

**ایا فقط چادر حجاب است وکسانی که مانتو و..‌.. میپوشند بدحجاب هستند؟

در پاسخ باید گفت:اصولاً در اسلام اسم (مانتو،چادر و...) ملاک نیست.هر لباسی که ملاک های سه گانه ی زیر را داشته باشد،مصداق حجاب اسلامی است حال هر نامی که می خواهد داشته باشد:

  •     تمام اعضای بدن از فرق سر تا ناخن پا،به جز دست ها تا مچ و گردی صورت،را بپوشاند.
  •     تمام برجستگی ها و پستی و بلندی های بدن را بپوشاند،به طوری که حجم بدن زن نامشخص باشد.
  •      توجه نامحرم را به خود جلب نکند و تحریک آمیز نباشد.

حال اگر مانتویی پیدا کردید که برجستگی های بدن را نشان ندهد،

اگر مانتویی پیدا کردید که گریبان به قدری باز نباشد که زینت ها یا بخشی از سینه را آشکار نماید،

اگر مانتویی پیدا کردید که رنگ و مدل آن توجه نامحرمان و بیماردلان را به خود جلب نکند،

اگر همراه مانتو،روسری یا مقنعه ای پوشیده شود که موهای سر ،از جلو یا پشت سر، از زیر آن بیرون نیاید و به تعبیر رسول خدا(ص) موها چون کوهان شتر در زیر آن جمع نشده باشد،

اگر همراه مانتو کفش هایی پوشیده شود که رنگ و صدای تق تق آن ها توجه نامحرم را جلب نکند،

و اگر های دیگر...

آری،چنین مانتویی با این مشخصات مصداق حجاب اسلامی است و به پوشنده ی آن عنوان مقدس «باحجاب» صدق می کند.

*و همین طور هم هیچ چادر به سری دارای حجاب اسلامی نیست:

چادر به سری که زیر چادر روسری یا مقنعه ندارد و در هر حرکت و یا باز و بسته شدن چادر تمام موهای سر و گردن زیر چادر و گوشواره و گلو بند و ... نمایان می شود،

چادر به سری که در زیر چادر لباس های تنگ و چسبانی می پوشد که با هر بار باز و بسته کردن آن تمام برجستگی های بدنش آشکار شود،

چادر به سری که جوراب های نازک و بدن نما می پوشد و چادر خود را آن قدر جمع و جور می کند و بالامی برد تا پاهای او نمایان باشد،

۸ نظر موافقین ۳ مخالفین ۱
شاهین

چند بار رابطه جنسی با همسر در هفته طبیعی است؟

تعداد رابطه با همسر در هفته:

*برای برقراری رابطه جنسی در روز یا هفته، نشانه و رقم مهم نیست . بعضی ها  پرسش می‌کنند که مثلا در دهه ۴۰ زندگی چند  دفعه ارتباط جنسی  در هفته نیاز است. درحالی که اصلا در مورد تعداد برقراری رابطه نرمال در دهه های مختلف عدد و رقم خاصی وجود ندارد و ارتباط جنسی مثل  بیماری  دیابت نیست که مثلا بگوییم اگر قندخون بیشتر از 100 میلی‌گرم در 100 میلی‌لیتر خون باشد، طبیعی نیست.

از آن طرف، میل جنسی زیاد را نباید با بیش‌فعالی جنسی که روان‌شناسان و روان‌پزشکان آن را «اختلال رفتاری» محسوب می‌کنند، اشتباه گرفت. بیش‌فعالی جنسی عبارت از تمایل و احساس نیاز مرضی به برقراری رابطه جنسی است، به‌طوری‌که فرد مبتلا مثلا با 20-15 بار برقراری رابطه در روز هم ارضا نمی‌شود اما در شرایطی ممکن‌است مردی در روز 3 بار رابطه زناشویی داشته باشد ولی این حالت بیماری به‌شمار نمی‌رود.

به‌علاوه، دفعات روابط زناشویی به نیازهای طرفین بستگی دارد و ممکن است یک زوج 30 ساله با 2 بار برقراری رابطه در هفته نیازهایشان برطرف شود ولی زوج 30 ساله دیگر با ماهی یکبار رابطه نیازهایشان برطرف شود. برخلاف تصور عام، رابطه جنسی هیچ‌گونه اثر سوئی بر بدن ندارد و این باور که هر بار رابطه زناشویی باعث مصرف هزاران کالری انرژی و از بین رفتن مقادیر زیادی ویتامین و مواد معدنی از بدن می‌شود، کاملا نادرست است. 60 درصد حجم منی ترشحات پروستات و حدود 40 درصد بقیه ترشحات کیسه منوی است که فاقد هر نوع ویتامین، کلسیم و… است. عده‌ای حتی پا را از این فراتر گذاشته و بر این باورند که نزدیکی باعث پوکی استخوان و کاهش دید می‌شود که به هیچ‌وجه صحت ندارد.

اما با این حال گاهی دفعات روابط جنسی و درخواست از طرفین به میزانی است که باعث ایجاد مشکل در زندگی روزمره می‌شود. در این موارد است که تعدد روابط مشکل‌ساز می‌شود، آن هم نه مشکلات جسمی، بلکه مشکل در رابطه با همسر، کارهای روزمره و شاید هم آثار سوءروانی. به همین دلیل در مواردی که میل جنسی زیاد است (و مرضی هم نیست) با توجه به تجربه‌های به دست آمده باید به 2 نکته مهم توجه داشته باشید؛ معمولا علاقه یا نیاز جنسی زوج‌ها کاملا با هم منطبق نیست و درمواردی که این نداشتن تطابق اندک است، طرفین با تعدیل در میل جنسی به حالت تعادل می‌رسند و زن و شوهر بدون مشکل در کنار هم زندگی و نیازهای جنسی همدیگر را برطرف می‌کنند ولی مشکل زمانی ایجاد می‌شود که این نداشتن تطابق زیاد باشد.

۵ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰
شاهین

همسرم(زنم) را چگونه ارضا کنم؟

ﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﮐﺜﺮﺍ ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ

ﭼﮑﺎﺭ ﮐﻨﻢ ﺯﻧﻢ ﺍﺭﺿﺎ ﺑﺸﻪ ، ﺁﻧﭽﻪ ﺍﮐﺜﺮ ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺩﺭ

ﺁﻥ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ

ﺩﻏﺪﻏﻪ ﺍﯼ ﺟﺪﯼ ﻣﺒﺪﻝ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺫﯾﻞ ﺑﻪ ﺁﻥ

ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ

ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ : ﺍﮔﺮ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﺯ ﺁﻧﺪﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﯾﺪ

ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﯼ ﻓﯿﻠﻢ ﭘﻮﺭﻧﻮ ﻣﯿﭙﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﯾﺪ ، ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ

ﻓﯿﻠﻤﻬﺎ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﯾﺪ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ

ﻓﯿﻠﻢ ﭘﻮﺭﻧﻮ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻭﯼ ﭼﻨﯿﻨﯽ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ

1 ‏) ﮔﺎﻡ ﻧﺨﺴﺖ : ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺁﺭﺍﻣﺶ

ﻻﺯﻣﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻭ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﺁﻧﻬﺎ

ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺣﺲ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ

ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮﺍﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ

ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ 24 ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ 48 ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﯾﻦ ﺣﺲ

ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﺯ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ

ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻣﺮﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﻫﻤﺴﺮﺧﻮﺩ

ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﺴﺮﯼ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ

ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ.

۶ نظر موافقین ۶ مخالفین ۱
شاهین