✍️مجذوب سالک و سالک مجذوب چه کسانی هستند؟

سالک به معنی رهرو و رونده یک راه است.

👈مجذوب سالک:یعنی شخص ابتدا جذب شده و سپس سالک شده؛ مانند فضیل عیاض که یک راهزن بود.
شبی در میان اون کاروانی که اسیر کرده بود یک شخص داشت قران میخوند ناگهان رسید به این ایه که گفت : ایا وقت ان نرسیده است که دل ها به یاد خدا خاشع شود ؟ این ایه برای فضیل چنان سیلی محکمی بود که از خواب غفلت بیدارش کرد بعد از اون فضیل توبه کرد و سالک راه حق شد....!
این افراد فطرت پاکی دارند و معمولا افراد گمنامی هستند.

👈سالک مجذوب:این افراد با رعایت برخی اصول و آداب سالک میشوند؛ یعنی ریاضت هایی را تحمل میکنند و به اصول هایی پایبند میشوند و در مسیر سیر و سلوک عشق الهی نصیبشان میشود.
بیشتر اندیشمندان و بزرگان و عرفا سالک مجذوب هستند و این مسیر را انتخاب کرده اند.