✍️درباره فرهنگ کار در شرق آسیا!

تا به حال درباره فرهنگ کار در ژاپن و چین و... زیاد شنیدین که ساعت کاری آنها بسیار زیاد هست و بعضا دیده شده بر اثر شدت کار بعضی جانشون رو از دست داده اند.

و همه هم از این شیوه کار تمجید میکنند!

اما باید فهمید که این کارگران احساس دارند انسان هستند نه ربات! نیاز به تفریح و استراحت و... دارند؛  زندگی آنها شده کار و کار و کار!

کارگر ارزان در شرق آسیا و با ساعت کاری بالا!سرمایه داران از این فرهنگ کاری به شدت حمایت میکنند؛ برای آنها "پول" اصل هست و بس!

این افراد مثل برده در خدمت سرمایه دارانی هستند که هر روز ثروتمند تر از قبل میشوند.

در غرب(اروپا و آمریکا) نهاد های کارگری و تامین اجتماعی مانع استثمار کارگر توسط سرمایه دار میشوند؛به همین دلیل غربی ها محصولاتشان را در شرق آسیا تولید میکنند.