دوستی های قبل از ازدواج

***ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺩﺭﺳﺖ ﯾﺎ ﻏﻠﻂ ؟

ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﻗﻄﻌﺎً

ﺩﻭﺳﺘﯽ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﻭ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺗﯽ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ

ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ، ﺟﺪﺍﯾﯽ ﺭﺍ

ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﯼ ﭼﻨﯿﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ

ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﮐﻪ ‏«ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻨﯿﻢ ‏»

ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻫﺎ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪ، ﺑﺮﻭﺯ

ﻧﻤﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻭ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎﯼ

ﺩﺭﺳﺖ، ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﯼ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ

ﭘﺬﯾﺮﺵ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﯾﮏ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ . ﭼﻨﯿﻦ ﺩﻭﺳﺘﯽ

ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽ

ﺷﻮﻧﺪ، ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ .

ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎﯼ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﯽ

ﺷﻮﺩ . ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺑﻬﺘﺮ، ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮﯼ ﺗﺼﻤﯿﻢ

ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﯼ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﻨﺘﻬﺎ ﭼﻮﻥ ﻗﺼﺪ

ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ، ﻣﻼﮎ ﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺧﻮﺩ

ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﯿﺴﺖ

ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮﺩ . ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺩﻭﺳﺖ

ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯼ ﺩﺍﺭﻧﺪ .

ﺍﺯ ﻃﺮﻓﯽ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﺍﯾﻦ

ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺩﻭ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﯾﺎ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ

ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺎﻥ، ﻃﺮﻓﯿﻦ

ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎﯼ ﺭﻭﺣﯽ- ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﯾﺎ ﺍﯾﻦ

ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺷﺪﯾﺪﯼ

ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﻭ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻏﺎﻓﻞ ﺍﺯ

ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﯾﻦ ﺁﺩﻡ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎﯼ ﯾﮏ ﺍﺯﺩﻭج

ﻣﻮﻓﻖ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ .

۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
شاهین

رابطه جنسی در دوران بارداری

بررسی علمی آمیزش جنسی در دوران بارداری

آیا آمیزش جنسی و نزدیکی می تواند به جنین صدمه بزند و یا باعث سقط شود ؟

در یک حاملگی طبیعی و بدون خطر ، آمیزش جنسی و نزدیکی نمی تواند چنین خطری ایجاد کند.جنین به خوبی توسط کیسه ی آب و ماهیچه های رحمی محافظت می شود . علاوه براین یک ترشح غلیظی در دهانه رحم وجود دارد و آنرا می بندد و از انتقال عفونت به داخل رحم جلوگیری می کند.

هر چند معمولاً به خانمهایی که سابقه ی  سقط دارند توصیه می شود که آمیزش جنسی نداشته باشند اما آماری که این نظریه را تایید نماید وجود ندارد. تقریباً ۴۰ % از اولین سقط ها را می توان به ناهنجاریهای ژنتیکی جنین مربوط کرد.نارساییهای هورمونی و عفونتهای تناسلی نیز نقش مهمی در ایجاد سقط دارند…

ولی آمیزش جنسی و نزدیکی، نقشی ندارد. اگر احیاناً پس از نزدیکی، سقط صورت گیرد، پدر و مادر احتمالاً خودشان راسرزنش می کنند ولی باید این را بدانند که در هر حال این سقط صورت می گرفت و ارتباطی یه آمیزش جنسی آنها نداشته است. شما ممکن است حرکات جنین را درحین مقاربت و آمیزش جنسی احساس کنید ولی این حرکات در تمام مواقع دیگر نیز وجود دارند، نگران نباشید، حرکات او نشان دهنده ناراحتی و یا خطر برای او نمی باشد.

۲ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
شاهین

شوهرم خسیسه چیکار کنم؟

 :*ﻭﻗﺘﻲ ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮﻡ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻲ ﺭﻭﻡ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺩﻋﻮﺍ

ﺩﺍﺭﻳﻢ، ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﻮﺷﺶ ﻧﻤﻲ ﺁﻳﺪ، ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﮐﺎﻻﻳﻲ

ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﭘﻮﻝ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﻣﺪﺍﻡ ﻏﺮ ﻣﻲ ﺯﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﻳﻦ

ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻧﻴﺴﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻲ

ﮐﻨﻢ ﻣﺸﮑﻞ ﺍﻭ ﺧﺴﻴﺲ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺳﺖ، ﻧﻪ ﻏﻴﺮﺿﺮﻭﺭﻱ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﺎﻻﻫﺎﻱ

ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ .

ﻫﻤﻴﻦ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺑﺮﻭﺩ،

ﺍﻋﺼﺎﺏ ﺧﺮﺩﻱ ﻫﺎﻳﺶ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻋﻼﻗﻪ ﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺮﻳﺪ

ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪﺍﺭﺩ . ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺍﺫﻳﺖ ﻣﻲ

ﮐﻨﺪ ﻭ ﻣﺪﺍﻡ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﻏﺮ ﻣﻲ ﺯﻧﺪ. ﻭﻗﺘﻲ ﺩﺳﺘﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻴﺒﺶ ﻣﻲ

ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﻮﻟﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻳﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺶ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺮﺝ ﻫﺎﻱ ﺷﺎﻥ ﺑﺪﻫﺪ،

ﺻﺪ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﺧﺮﺝ ﻫﺎﻱ ﺗﺎﻥ ﺯﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ

ﺍﺳﺖ. ﺩﺍﺋﻢ ﺗﺬﮐﺮ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰﻱ ﭘﻮﻝ

ﺍﻟﮑﻲ ﻧﺪﻫﻴﺪ. ﺩﺳﺖ ﺁﺧﺮ ﻫﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪﻥ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ

ﺩﺍﺩﻥ ﭘﻮﻝ ﺑﻪ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ، ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﻲ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻓﺮﺩﻱ

ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻲ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺧﻮﺩﺵ، ﺍﻋﺼﺎﺑﺶ ﺁﺭﺍﻡ ﺷﻮﺩ.

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
شاهین

رابطه جنسی با همسر در اسلام

                                                به نام حق 

*امروز اصول رابطه جنسی با همسر در دین اسلام رو برای شما در زیر اوردیم:


چون عروس را به خانه آوردید، با محبت و تواضع کفش هایش را در آورده، پاهایش را بشویید آنگاه او را به حجله دعوت کنید. این چنین است که مهر، برکت و رحمت، بر خانه و عروستان سایه می‌‌افکند.

(پیامبر اکرم(ص)، من لا یحضره الفقیه، ج3.ص358)

 

وقتی عروس به حجله آمد به کعبه رو کنید، گیسوان او را نوازش کرده، زلف تاب دارش را به چنگ گیرید و آرام بگویید «خدایا! این امانت توست که به من سپردی. با گفته‌‌ی تو او را به خود حلال کرده‌‌ام، فرزندم را مبارک، پارسا و از پیروان پیامبرت قرار ده و شیطان را از او دور فرما».

(امام صادق(ع)، فروع کافی ج5 ص500)

 

آن گاه وضو سازید، تن و روان خویش را طراوت بخشید، رو به خدای مهربان کنید و دو رکعت نماز عشق به جای آورید. به عروس خود نیز بگویید همین کار را بکند.

(امام صادق(ع)، مکارم الاخلاق ص 239)

 

پیش از این که با عروس خویش به بستر زفاف بروید، هدیه‌‌ای به وی بدهید، با این کار عشق و آرامش را به او هدیه کرده‌‌اید.

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
شاهین

همسرم دست بزن دارد چکار کنم؟

*ﺷﻮﻫﺮﻡ ﮐﺘﮑﻢ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ. ﻫﺮﺯﻩ ﺍﺳﺖ . ﺗﺎ ﺣﺮﻓﯽ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﻢ ﻣﯽ

ﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﺩﺍﺭﻡ . ﺑﯿﻤﺎﺭﻡ ﻭ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ

ﺑﻌﺪﺵ ﻫﻢ ﻓﺤﺶ ﻭ ﮐﺘﮏ .

ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﺎﯼ ﺯﻧﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﻧﺪ .

ﺳﮑﻮﺗﺸﺎﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻮﺍﺏ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺧﺸﻢ ﻭ

ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮﯼ ﺷﻮﻫﺮﺷﺎﻥ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪﻩ، ﺩﯾﮕﺮ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﺤﻤﻞ

ﯾﺎ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﻣﯿﺪﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺁﺭﺍﻡ

ﻭ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ. ﺁﻧﻬﺎ ﻫﺪﻓﺸﺎﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﻭ

ﺟﺰ ﻃﻼﻕ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍﺿﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﮔﺮﭼﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺎﻥ

ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺯﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻭ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪﻥ ﺷﻮﻫﺮﺷﺎﻥ

ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻃﻮﻝ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻭ ﻗﺼﺪ ﻃﻼﻕ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ؛ ﺍﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ

ﺍﻧﺪﮎ ﺍﻧﺪ . ﺍﮐﺜﺮﺍً ﺟﻬﺖ ﻃﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ

ﺍﺩﻟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻃﻼﻕ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻼﻧﺘﺮﯼ ﺑﺮﻭﻧﺪ،

ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﻧﺪ، ﻃﻮﻝ

ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪﻩ ﻧﺰﺩ ﻗﺎﺿﯽ ﻭ ﻣﺤﮑﻤﻪ

ﺑﺮﻭﻧﺪ . ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺁﺑﺮﻭﯾﺸﺎﻥ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ

ﺑﺮﻭﺩ !

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
شاهین

زنانی که ازدواج با آن ها حرام است

*ﻣﺴﺌﻠﻪ 2614 - ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﺎ ﺯﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﺤﺮﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﺣﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ، ﻣﺜﻞ ﻣﺎﺩﺭ، ﺟﺪﻩ، ﺩﺧﺘﺮ، ﻧﻮﻩ، ﺧﻮﺍﻫﺮ، ﺩﺧﺘﺮ

ﺑﺮﺍﺩﺭ، ﺩﺧﺘﺮ ﺧﻮﺍﻫﺮ، ﻋﻤﻪ، ﺧﺎﻟﻪ، ﻋﺮﻭﺱ، ﻳﻌﻨﻲ ﺯﻥ ﭘﺴﺮ، ﺯﻥ

ﭘﺪﺭ، ﻣﺎﺩﺭ ﺯﻥ، ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﺯﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﺑﺎ

ﻣﺎﺩﺭﺵ.

ﻣﺴﺌﻠﻪ 2615 - ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺯﻧﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺩ ﻋﻘﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺍﮔﺮ

ﭼﻪ ﺑﺎ ﺍﻭ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﻧﻜﻨﺪ، ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺎﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻥ، ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﭘﺪﺭ

ﺍﻭ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﻻ ﺭﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﻣﺤﺮﻡ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .

ﻣﺴﺌﻠﻪ 2616 - ﺍﮔﺮ ﺯﻧﻲ ﺭﺍ ﻋﻘﺪ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻭ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ،

ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﻧﻮﻩ ﺩﺧﺘﺮﻱ ﻭ ﭘﺴﺮﻱ ﺁﻥ ﺯﻥ ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺭﻭﻧﺪ، ﭼﻪ

ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻋﻘﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻌﺪﺍ ﺑﺪﻧﻴﺎ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ، ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﺣﺮﺍﻡ

ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .

ﻣﺴﺌﻠﻪ 2617 - ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺯﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺩ ﻋﻘﺪ ﻛﺮﺩﻩ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ

ﻫﻢ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺎ ﻭﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺯﻥ ﺩﺭ ﻋﻘﺪ ﺍﻭﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮ

ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﻭﺍﺟﺐ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﺍﻭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻛﻨﺪ .

ﻣﺴﺌﻠﻪ 2618 - ﻋﻤﻪ ﻭ ﺧﺎﻟﻪ ﭘﺪﺭ، ﻭ ﻋﻤﻪ ﻭ ﺧﺎﻟﻪ ﭘﺪﺭ ﭘﺪﺭ، ﻭ

ﻋﻤﻪ ﻭ ﺧﺎﻟﻪ ﻣﺎﺩﺭ، ﻭ ﻋﻤﻪ ﻭ ﺧﺎﻟﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺎﺩﺭ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﻻ

ﺭﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﺤﺮﻣﻨﺪ.

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
شاهین

رابطه دختر و پسر

*** ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ

ﻣﺒﺘﻼﺑﻪ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﺳﺖ. ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺟﺴﺘﺎﺭ، ﻣﯽ

ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ‏( ﮐﻪ ﺁﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﯼ

ﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺍﺑﻂ، ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺎﻻﺳﺖ ‏) ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ

ﻫﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎﯼ

ﻻﺯﻡ، ﺩﺭ ﺩﺍﻡ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻧﯿﻔﺘﻨﺪ : ‏(ﺗﺬﮐﺮ : ﭘﺴﺮﺍﻧﯽ

ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺷﺮﻉ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﺩﯾﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ،

ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎﻩ ﻭﺍﺭﺩ

ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ‏).

* .1 ﭘﺮ ﻭﺍﺿﺢ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﺲ ﻫﺮ ﺭﺍﺑﻄﻪ، ﻫﺪﻑ ﯾﺎ ﺍﻫﺪﺍﻓﯽ

ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ‏(ﺧﻮﺏ ﯾﺎ ﺑﺪ ‏) ﻣﺎﻧﻨﺪ : ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ

ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ، ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﺐ ﻣﻌﻨﻮﯾﺎﺕ، ﺻﻠﻪ ﺭﺣﻢ، ﮐﺴﺐ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ

ﺍﺭﺗﻘﺎﯼ ﻋﻠﻤﯽ، ﺿﺮﺑﻪ ﺯﺩﻥ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ، ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺩﻭﺳﺘﯽ، ﺗﺠﺎﺭﺕ

ﻭ ﮐﺴﺐ ﻣﺎﻝ، ﺗﺠﺴﺲ، ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻭ ... . ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ

ﺑﺴﯿﺎﺭ ﮐﻮﺗﺎﻩ، ﺣﺎﻝ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﯾﺪ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﭼﻪ ﻫﺪﻓﯽ ﺍﺯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ

ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﺩﻭ ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ

ﻣﺘﺼﻮﺭ ﺷﺪ :

ﺍﻟﻒ ‏) ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ؛ ﺏ ‏) ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﮐﺴﺐ ﻟﺬﺕ ﻭ ﺳﻮﺀ

ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ .

- ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻭﻻً ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻭ ﻣﺸﺨﺺ

ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ؛ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ

ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﮑﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻘﺎﺑﯽ ﻣﻮﺟﻪ ﻭ ﺯﯾﺒﺎ ﺟﻠﻮ

ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻭﻋﺪﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭﻭﻏﯿﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺭﺍ ﻓﺮﯾﺐ ﺩﻫﺪ ﻭ

ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﮐﻨﺪ ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﻏﯿﺮ ﺍﯾﻨﺼﻮﺭﺕ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﭘﻠﯿﺪﺵ

ﻧﻤﯽ ﺭﺳﺪ؛ 

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
شاهین

با بدحجابی همسرم چه کنم؟

ﺑﺎ ‏« ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ ‏» ﻫﻤﺴﺮﻡ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟
ﺍﻏﻠﺐ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻏﯿﺮﺗﻤﻨﺪ ﻭ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺩﺭ
ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﻣﻨﻮﯾﺎﺕ ﺩﯾﻨﯽ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ : ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺁﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ
ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺍﺳﺖ، ﭘﻮﺷﺶ ﻭ ﺣﺠﺎﺏ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ
ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺗﺬﮐﺮ ﺩﻫﻢ، ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ،
ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺻﻼﺡ ﺍﯾﻦ ﻧﻘﯿﺼﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ .
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﯿﻮﺯ، ﻭﺍﮊﻩ ‏«ﺣﺠﺎﺏ ‏» ﻭ ‏« ﻋﻔﺖ‏» ﺩﺭ
ﺍﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻣﻨﻊ ﻭ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ﮐﻪ
ﺑﯿﻦ ﻣﻨﻊ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﯼ ﺣﺠﺎﺏ ﻭ ﻋﻔﺖ ﺍﺳﺖ، ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﯿﻦ
ﻇﺎﻫﺮ ﻭ ﺑﺎﻃﻦ ﺍﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﻊ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺣﺠﺎﺏ
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﺳﺖ، ﻭﻟﯽ ﻣﻨﻊ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﻋﻔﺖ،
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻦ ﻭ ﺩﺭﻭﻥ ﺍﺳﺖ؛ ﭼﻮﻥ ﻋﻔﺖ ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ
ﺩﺭﻭﻧﯽ ﺍﺳﺖ، ﻭﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺮ
ﺑﺎﻃﻦ ﻭ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺎﻃﻦ ﺑﺮ ﻇﺎﻫﺮ، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻭﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯼ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ، ﺑﯿﻦ ﺣﺠﺎﺏ ﻭ ﭘﻮﺷﺶ ﻇﺎﻫﺮﯼ ﻭ ﻋﻔﺖ ﻭ
ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﯼ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ، ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻭ ﺗﺄﺛّﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺍﺳﺖ؛ ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺣﺠﺎﺏ ﻭ ﭘﻮﺷﺶ ﻇﺎﻫﺮﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻭ ﺑﻬﺘﺮ
ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺣﺠﺎﺏ ﺩﺭ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺭﻭﺣﯿﻪ
ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻭ ﺩﺭﻭﻧﯽ ﻋﻔﺖ، ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﻫﺮ
ﭼﻪ ﻋﻔﺖ ﺩﺭﻭﻧﯽ ﻭ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺠﺎﺏ ﻭ
ﭘﻮﺷﺶ ﻇﺎﻫﺮﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻭ ﺑﻬﺘﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺤﺮﻡ
ﻣﯽﺷﻮﺩ .
۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
شاهین

جلوگیری از خیانت در زندگی با این ۱۰ روش

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺎ 10 ﺭﺍﻩ ﺯﯾﺮ:

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ : ﺭﺍﺯﻫﺎﯼ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ

ﺧﯿﺎﻧﺖ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺯﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ

ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻫﺮ ﺯﻭﺟﯽ ﺑﻪ ﺁﻧﺪﭼﺎﺭ ﺷﻮﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﺑﺮﺍﯼ

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ . ﺑﺎ

ﺭﻭﺷﻬﺎﯼ ﺯﯾﺮ ﺍﺯ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎﻥ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﮐﻨﯿﺪ .

ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎﺯﻫﺎﯼ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﻭ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺯﻥ ﻭ ﺷﻮﻫﺮ

ﻣﯿﺎﻥ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻭﺟﻪ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻧﺸﻮﺩ، ﺗﻤﺎﯾﻞ

ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﮑﺎﻥﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﻭ ﺟﺪﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﺑﻂ

ﺯﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺷﺪﺕ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ . ﺍﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺷﮑﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ

‏« ﺧﯿﺎﻧﺖ‏» ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻫﻤﺴﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ . ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺁﻥ

ﺭﺍﻩﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽﺧﻮﺍﻧﯿﺪ .

۱- ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﺩﮐﺘﺮ ﺍﺳﺘﻦ ﺗﺎﺗﮑﯿﻦ، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﮐﺘﺎﺏ ﺧﻠﻖ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ

ﻋﺸﻖ، ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺻﺮﯾﺢ ﻭ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ .

ﺍﻭ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ : ‏« ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﻓﺮﺽ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﺍﻟﺰﺍﻣﺎ ﻭﺟﻮﺩ

ﻧﺪﺍﺭﺩ . ‏» ﺗﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻔﺎﻑ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ

ﺩﺭﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﯼ

ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﮐﻨﯿﻢ، ﭼﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ

ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ‏( ﺟﺬﺍﺑﯿﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ‏) ﻭ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ

ﭼﻪ ﺣﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺕ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ

ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ .

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
شاهین