📝کشتی نوح این زمانه!

حضرت نوح (ع) پس از هزار سال دعوت قوم خود به خدا پرستی از هدایت آن ها ناامید شد؛زیرا آن ها سیستم ساخته بودند.

وقتی کفر سیستم ساخت؛ هدایت مردم غیر ممکن میشود؛دیگر هیچ کس در این سیستم متولد و بزرگ نمیشد مگر اینکه او هم کافر میشد؛حتی پسر خود حضرت نوح!

هر کس سوار بر کشتی نوح شد نجات پیدا کرد؛ پسر نوح گفت به بالای کوه میروم اما آب از کوه هم فراتر رفت؛اما کشتی روی آب شناور ماند.

کشتی نوح در این دنیای متلاطم امروز امام حسین (ع) است؛سوار کشتی امام حسین (ع) شوید تا از شر حوادث آخرالزمان مصون بمانید.

ان الحُسین مِصباح الهُدی و سَفینه النجاة