خانواده یار

خانواده یار
نویسندگان

شرکت در انتخابات و نه به افراط!

چهارشنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۹:۲۶ ق.ظ

*بهﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺭﺍﯼ ﻣﯿﺪﻡ ﭼﻮﻥ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﯾﺎﺩﻡ ﻧﻤﯿﺮﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﯽ ﺷﺎﻫﺪ

ﺩﯾﺪﻥ ﺻﻒ ﻫﺎﯼ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮﻧﺞ ﻭ ﻣﺮﻍ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺧﻮﺭﺍﮐﯽ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﺗﺎﺳﻒ ﺧﻮﺭﺩﻡ

ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﺍﯾﺮﺍﻧﻪ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪﻡ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ

💜

ﺑﻪ #ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺭﺍﯼ ﻣﯿﺪﻡ ﭼﻮﻥ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺭﻭ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺍﻭﻥ

ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺩﺭﯾﭽﻪ ﺍﯾﯽ ﺍﺯ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺁﺯﺍﺩ ﺧﺒﺮﯼ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ

ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ

💜

ﺑﻪ #ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺭﺍﯼ ﻣﯿﺪﻡ ﭼﻮﻥ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭﺵ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﺮﺍﻥ ﻗﻮﺍﯼ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ،

ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﺯ ﺟﺎﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺸﺪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﻭ ﺟﻨﺎﺏ #

ﻇﺮﯾﻒ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺥ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎﻥ ﮐﺸﯿﺪﻥ

💜

ﺑﻪ #ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺭﺍﯼ ﻣﯿﺪﻡ ﭼﻮﻥ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺸﺎﺭ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﻟﺖ ﻭﺍﺭﺩ

ﺷﺪ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺍﺣﺴﻨﺖ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﮔﯽ ﮐﺮﺩ

💜

ﺑﻪ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺭﺍﯼ ﻣﯿﺪﻡ ﭼﻮﻥ ﻣﺮﺩﺍﻧﯽ ﺑﺎ ﺭﺯﻭﻣﻪ ﭘﺎﮎ ﮐﻨﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ # ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮﯼ #

ﻇﺮﯾﻒ 💜

ﺑﻪ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺭﺍﯼ ﻣﯿﺪﻡ ﭼﻮﻥ ﺷﻌﺎﺭ ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ ﻭ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ

💜

ﺑﻪ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺭﺍﯼ ﻣﯿﺪﻡ ﭼﻮﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻖ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﯼ ﺑﺮﺍﯾﻤﺎﻥ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﯿﻢ ﺑﺮﺍﯼ

ﺍﺣﻘﺎﻕ ﺣﻖ ﺧﻮﺩ ﺁﮔﺎﻩ ﺑﺎﺷﯿﻢ

💜

ﺑﻪ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺭﺍﯼ ﻣﯿﺪﻡ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﻭﻋﺪﻩ ﻫﺎﺵ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻫﺮ ﻭﻋﺪﻩ ﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯽ

ﻧﺸﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺳﻨﮓ ﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﮐﺮﺩﻧﺪ 💜

ﺑﻪ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺭﺍﯼ ﻣﯿﺪﻡ ﭼﻮﻥ ﻭﻋﺪﻩ ﻧﺪﺍﺩ ﻭ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺩ

💜

ﺑﻪ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺭﺍﯼ ﻣﯿﺪﻡ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﯾﯽ ﺭﻭﺷﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﻭ ﻧﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﯾﯽ

ﺗﺎﺭﯾﮏ

💜

ﺑﻪ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺭﺍﯼ ﻣﯿﺪﻡ ﭼﻮﻥ ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﻭ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺗﻼﺵ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ

ﻣﺴﯿﺮ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺯﻣﺎﻥ

ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺩﺭﺳﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ ، ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﺳﯿﻢ

ﻭﻟﯽ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﯼ ﺭﺍﻩ ﻫﻤﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻤﻮﺍﺭ ﻭ ﺭﻭﺑﻪ

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻋﺰﯾﺰ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻻﺯﻣﻪ ﯼ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺍﺳﺖ 💜

ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﻤﺎﻥ.

-

**فقط دوست داران حسن روحانی رای بدن چون هواداران رقیب خود رو ملزم به رای دادن میدونن.**

 • شاهین

نظرات  (۱۲)

 • شرمندهٔ یابن الحسن
 • با روحانی فقط تا 96/2/29
  پاسخ:
  با روحانی تا 1400.
  شما بر اساس حدس ۹۰% من بوشهری هستین:)
  و اینکه طرفدار اقای روحانی باشید خیلی تعجب برانگیز نبود:)
  ولی وبلاگتون در مورد خانواده است راجع به سند ۲۰۳۰ هم یه پژوهشی بکنید و چرا محرمانه امضا شد؟
  به هر حال امیدوارم دلسوز مردم بیاد:)
  یاعلی
  پاسخ:
  در مورد این سند الآن نمیشه صحبت کرد،شما ببینید چه زمانی افشا شد و اهرمی برای فشار به دولت یازدهم!
  ان شاالله خیره،موفق باشید:)
  واقعا عجیبه که به کسیکه انقدر دروغ گفته و زیر همه حرفهاش زده بخوای رای بدی! البته هرکسی آزاده به هرکسی رای بده...

  ولی واقعا نمیدونم چجوری این دروغهایی که کاملا مستند از مصاحبه های قبلی این آقا آشکار شده رو توجیه میکنید! همه در وبلاگم هست، اگر میتونید فقط یکیشون رو توجیه کنید...

  در ضمن خواهش میکنم این فیلم رو قبل رای دادن ببینید، تا متوجه بشین که این دولت چه بلایی سر اقتصاد و مملکت آورده: http://mobarez88.blog.ir/post/98
  پاسخ:
  کدوم حرفش دروغ بوده!؟ گفت تورم را تک رقمی میکنم و کرد،گفت توافق هسته ای رو انجام میدم و برجام امضا شد،گفت تعامل با دنیا و این موضوع غیر قابل انکاره؛اقتصاد از رکود خارج شده دوست عزیز.
  البته باید وضع بدی که از دولت قبل به ارث رسیده بود را هم مد نظر داشته باشید.فریب رسانه های مخالف دولت رو نخورید دوست عزیز.

  افرین
  پاسخ:
  ممنون.
 • آهِ با مَد . . .
 • با روحانی تا هزارو چهارصد :)))
  پاسخ:
  بله حتما.
  همون جور که میدونید رای دادن یه حق هست که باید اون دنیا به خاطرش جوابگو باشیم، به همین دلیل بهتره تعصب رو کنار گذاشت و حسابی تحقیق کرد!
  نه فقط تحقیق از منابعی که بهشون اعتقاد داریم!
  تحقیق از کل اطلاعات مستند موجود!
  اگه سرچی توی نت بکنید میبینید که خود وزیر اقتصاد آقای روحانی میگن، روحانی بدهی ایران رو ده برابر کرد! و عدد دقیقش رو میدن و میگن ایشون اصلا به راه ای علمی در توسعه اقتصاد پایبند نبود و بهمین دلیل من دیگه با ایشون کار نخواهم کرد!
  افراد پاک مثل جناب جهانگیری که ذکر کردید، برید ببینید برادرشون چه پرونده ی اقتصادی دارند!
  برادر اقای روحانی صدای ایشون رو تقلید کردند و با آمریکا تماس گرفتند!!!
  از همه مهم تر رسانه های ضد انقلاب دارن ازشون حمایت میکنند و بر خلاف هرسال که میکفتند رای ندید، میگن رای بدید و به این شخص هم رای بدید!!
  امسال امام خامنه ای در دیدار با مردم آذربایجان فرمود :

  ⭐️رادیو انگلیس میگوید به چه کسی رای دهید و به چه کسی رای ندید.
  مردم می فهمند و بدانند که بر خلاف نظر دشمن عمل کنند.
  جناب روحانی علنا از افراد دخیل در فتنه 88 حمایت کردند!! افرادی که بجز خیانت آشکار حداقل باعث کشته شدن 30 نفر بی گناه و غیر نظامی به بهانه ی واهی چادری بودن و ریش داشتن شدند!!

  دوست عزیز،
  همه ی خون هایی که پای این انقلاب ریخته شد برای این بود که ما استقلالمون رو حفظ کنیم و مثل عراق و افغانستان ملعبه ی انگلیس و آمریکا نباشیم!
  اینکه ایشون درجلسه سران صحبت کنند و کسی اعتراض نکنه، به چه قیمت؟!!!
  هدف ما هیچ وقت کسب رضایت امریکا نبوده! چون آمریکا هیچ وقت دلش به حال ما نسوخته و نخواهد سوخت!

  درپایان فکر کنید یکی از حرف هایی که من زدم درست باشه، فقط یکیش! این یه حقی رو برگردن شما میذاره که بیشتر و عمیق تر تحقیق کنید تا ان شاالله تصمیم درست تری بگیرید..
  پاسخ:
  دوست عزیز،شما هم که مثل کاندید مورد نظرتون زود قضاوت میکنید در حالی که چیزی مشخص نیست،اقتصاد ایران با دوران احمدی نژاد قابل مقایسه نیست.
  در فتنه 88 آقای روحانی دخالت نکردن فقط با برخورد شدید مخالف بودن.
  ما استقلالمون رو باید حفظ کنیم اما این به معنی قهر کردن با دنیا و فرو رفتن در لاک خودمون نیست.
  بیشتر فکر کنید و عادلانه قضاوت کنید.


 • گروه فرهنگی صبح امید
 • به امید رفتن دروغ
  پاسخ:
  و البته افراط و شعار ها وعده های بعید و توخالی!
  دم شما گرم :)
  پاسخ:
  ممنونم.
  قصد بحث ندارم(انا بی حوصله) :))
  ولی دولت خودش اهرم فشار بر مردمه؛ این سند هم ۲،۳ ماه تو بعضی مهدکودک ها اجرا شد و البته صداش یه چند ماهیه در اومده... و خوب وقتی هم در اومد البته‌
  به هر حال شما مختارید.
  یاعلی
  پاسخ:
  :)من مشکلی در این سند ندیدم و بعضی ها بیش از حد دلواپس شدند.
  در ضمن فشار واقعی در دولت قبل به مردم تحمیل شد(کمی تحقیق کنید)
  متاسفانه تبلیغات بر علیه این دولت زیاد بوده و انگار تاثیرش رو هم گذاشته.یا علی.
  جدا مشکلی نداشتید؟شما با اموزش استمنا به کودکان مشکلی ندارید؟ به رسمیت شناختن همجنس گرایی چی؟پاک کردن هرگونه اموزش دینی به بهانه خشونت چی؟انصافا در موردش خوندید و مشکلی ندیدید؟!
  کار به جایی رسیده که رهبری علنا اعلام کردن اجازه انجام چنین سندی رو توی کشور نمیدن.
  متاسفانه عادت شده همه چیز رو به دولت قبل نسبت بدن؛ در این که دولت قبل خییییلی به مملکت ضرر زد که شکی نیست ولی ۴ سال این دولت فرصت اصلاح داشت اما از روز اول فقط گفت دولت قبل.
  پرونده و عملکرد دولت گویای شرایط بوده و نیازی به تبلیغات سوء نیست:)
  علی ای حال جمعه هم میرسه و خلاص؛ فقط خدا کنه باز پشت انتخاب هامون پشیمونی نباشه.
  یاعلی
  پاسخ:
  ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﯼ ﮐﻠﯿﺪﯼ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ 
  2030: ﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﻭ ﻓﺮﺍﮔﯿﺮ ﺑﻮﺩﻥ، ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻭ
  ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻤﺮ-من در این بخشش مشکلی ندیدم اما خب مشکلاتی هم وجود داره که باید در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم گیری بشه.یا یک سند ملی رونمایی شود.
  باید تا جمعه صبر کرد و دید، البته خودمون بدون این که تحت تاثیر کسی یا رسانه ای و نهادی و تخریب ها باشیم باید انتخاب کنیم.
 • مهرداد طارقلی
 • اون صفی گوشت و مرغی که میگید دوران آقای روحانی اتفاق افتاد هااااااااا...


  رای من فقط آقای رئیسی ، نه به دروغ...
  پاسخ:
  نه به شعار و افراط،با روحانی تا 1400.
  می بینم که هنوز استدالها و مستندات میان...

  این مستند رو حتما ببینید قبل انتخابات،
  "ما به عقب باز نمیگردیم"
  مستندی که در صداوسیما اجازه پخش نگرفت:
  http://aparat.com/v/CYXEu
  پاسخ:
  بله حتما.