خانواده یار

خانواده یار
نویسندگان

شادترین و غمگین ترین استان های ایران ؟!

دوشنبه, ۱۸ مرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۲۲ ق.ظ

**ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﻚ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ 27 ﻫﺰﺍﺭ ﻭ 883 ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ 18 ﺗﺎ 65

ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﻛﺸﻮﺭ ‏ ﺍﺯ ﺷﺎﺩﻛﺎﻣﻲ ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ. 35.4

ﺩﺭﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﺩﻛﺎﻣﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﻢ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ،

ﺗﻨﻬﺎ 3 ﺩﺭﺻﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ‏«ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩ ‏» ﺷﺎﺩﻛﺎﻡ

ﻣﻲﺩﺍﻧﻨﺪ.

*ﺷﺎﺩﺗﺮﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ:

ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ ‏ﺷﺎﺩﻛﺎﻣﻲ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ

ﺁﻥ‏ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ 30 ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ، ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺯﻧﺠﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ

3/69 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺷﺎﺩﻛﺎﻣﻲ، ﺷﺎﺩﺗﺮﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭ

ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻳﺰﺩ ﺑﺎ 3/12 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﺷﺎﺩﻛﺎﻣﻲ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺷﺎﺩﻛﺎﻣﻲ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩﻩ

ﺍﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ، ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ

ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺷﺎﺩﻛﺎﻣﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮﻱ ﺍﺯ ﺧﻂ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ.

*ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺎﺩﻛﺎﻣﻲ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻦ:

ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ، ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﻳﻚ

ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺷﺎﺩﻛﺎﻣﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪﺍﺯﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺳﻦ

ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ .

*ﻣﺠﺮﺩﻫﺎ، ﺷﺎﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﺘﺎﻫﻞﻫﺎ:

ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎﻱ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ

ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻄﻠﻘﻪ/ ﺑﻴﻮﻩ ﻭ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﺷﺎﺩﻛﺎﻣﻲ ﻛﻤﺘﺮﻱ ﻧﺴﺒﺖ

ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺠﺮﺩ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ؛ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪﺍﻱ ﻛﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻄﻠﻘﻪ / ﺑﻴﻮﻩ

1.70 ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺘﺎﻫﻞ 1.11 ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺠﺮﺩ، ﺳﻄﺢ

ﺷﺎﺩﻛﺎﻣﻲ ﻛﻤﺘﺮﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺷﺎﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ

ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻓﻮﻕ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ

ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻛﻢ

ﺳﻮﺍﺩﺗﺮ، ﺷﺎﺩﺗﺮﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺳﻄﻮﺡ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ، ﻛﺎﻫﺶ

ﺷﺎﺩﻛﺎﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺎﻥﺗﺮ ﺍﺳﺖ .

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﺎﻧﻪﺩﺍﺭ، ﺷﺎﻏﻞ ﻭ ﺑﻴﻜﺎﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ/ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 1.39 ، 1.32 ﻭ 1.40 ﺑﺮﺍﺑﺮ

ﺳﻄﺢ ﺷﺎﺩﻛﺎﻣﻲ ﻛﻤﺘﺮﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ .

*ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﺷﺎﺩﻛﺎﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ:

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮﺍﺭ

ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺳﻄﻮﺡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ

ﺑﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ‏«ﺧﻮﺏ/ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺏ‏» ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ

ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﻱ، ﺳﻄﺢ ﺷﺎﺩﻛﺎﻣﻲ ﻛﻤﺘﺮﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ . 

 • شاهین

نظرات  (۱۲)

 • مجله ویترینو
 • عالی بود... ممنون از انتشار مطلب زیباتون...
  شهر تبریز در تبه چندمی قرار داره
 • مهدی بردیا
 • درود دوست گرام استفاده کردیم سپاسگذارم
 • ♥سرباز شیعه♥
 • افرین

  افرین

  افرین

  عالی بود
  اصفهانیهامتاسفانه زیادشادنیستند
 • محمد موحدسرشت
 • سلام
  چه جالب

  ممنون از مطلب زیبای شما

  موفق باشید
  پاسخ:
  ممنون.
 • محمد آذرکار
 • عجب ، اما خدا خودش میدونه که خیلی از آدمای پولدار به ظاهر شادن و ادا در میارن اما از درون...
  پاسخ:
  البته اکثرا مشکلی ندارن و شاد زندگی میکنن.
 • سیّد محمّد جعاوله
 • جالب بود
  این آمارا همیشه جذابه
  بازم خدا رو شکر تو این موارد حداقل رتبه ی استانمون خوب شده.:)
  دلتون و لبتون همیشه شاد
  یاعلی
  پاسخ:
  ممنون،علی یارتون.
  احسنت.
  مطلب خوبی بود
 • دریا _ گاه نوشته های من
 • کردها معمولا شاد هستند
 • •°*”˜♫ raha ♫˜”*°•
 • چه جالب !!!
  وب جالبی دارین ...
  دنبال شدین