خانواده یار

خانواده یار
نویسندگان

اشتغال و تحصیل زنان عامل کاهش جمعیت!

پنجشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۵، ۰۹:۲۶ ق.ظ

**ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ، ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﻮﺍﺩ، ﮔﺮﺍﯾﺶ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ

ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﻨﺰﻝ ﻭ ... ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﻦ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﻮﺍﻟﯿﺪ ﺍﺳﺖ . 

*ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ، ﻋﻼﻗﻪ ﻭ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮﺍﻟﯿﺪ:

ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ﺍﺧﯿﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﺭﺷﺪ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ،

ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ، ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ

ﻣﻨﺰﻝ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ، ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻭ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ، ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻭ

ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺯﻧﺪﮔﯽ، ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﻦ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﺮ ﺭﻭﻧﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻮﺍﻣﻊ

ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻭ ﻧﯿﺰ

ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﻮﺍﻟﯿﺪ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﻫﻪﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ

ﺭﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺁﻥ ۳ , ۹ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺑﻮﺩ .

ﺍﯾﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ﺍﺧﯿﺮ ﺭﻭﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺮﻭﺭ

ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﻮﺍﻟﯿﺪ ﻭ ﺑﺎﺭﻭﺭﯼ ﺩﺭ ﺁﻥ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ .

*ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﮔﺮﺍﯾﺶ ﺯﻧﺎﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ ﺗﺎ ﺣﺪﯼ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ

ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪﻩ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻋﻤﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮐﻪ

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ ﺑﺎﺭﻭﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﺻﺮﻑ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﻮﺍﺩ ﺧﻮﺩ

ﮐﻨﻨﺪ .

*ﺣﺎﻝ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻧﯿﻮﻓﺘﺪ ﻭ ﺍﺯ ﮐﺎﻫﺶ

ﺁﻥ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﯾﺰﯼﻫﺎﯼ ﺩﻗﯿﻖ ﻭ

ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ، ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ، ﺍﺭﺗﻘﺎﯼ ﺳﻄﺢ

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ، ﺭﻓﻊ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺗﺴﻬﯿﻼﺕ ﻭﯾﮋﻩ

ﺑﺎﺭﻭﺭﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ .

*ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻣﺎﻟﯽ ﺯﻧﺎﻥ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮﺩﻩ:

ﺍﻏﻠﺐ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ

ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ ﻫﺪﻓﯽ ﺟﺰ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺩﺭ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﻨﺰﻝ ﻭ ﮐﺴﺐ

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ . ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺁﻥﻫﺎ ﯾﺎ

ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺳﺮﺑﺎﺯﺯﺩﻩ ﻭ ﯾﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪﺁﻭﺭﯼ

ﺭﺍ ﻣﻨﻌﯽ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮﺩ ﻣﯽﺩﺍﻧﻨﺪ .

و این مورد نیز یکی از دلایل کاهش میل باروری و فرزند آوری در زنان است.


 • شاهین

نظرات  (۱۲)

مطلب مفیدی بود
ممنون
یاعلی
پاسخ:
تشکر.
سلام روز بخیر
متن زیبایی بود
سلام دوست عزیز

انشاالله همیشه موفق و پیروز باشی
پاسخ:
ممنون.
 • ♥ محجبه ♥
 • +++
 • دریا _ گاه نوشته های من
 • تحلیل خوبی بود
  کاملا مخالفم
  چون عامل کاهش جمعیت که از همه چیز مهم تره وضعیت اقتصادیه
  گرونیه
  پاسخ:
  بر خلاف نظر شما خانواده هایی که وضع مالی پایین تا متوسط  دارن تمایل بیشتری به داشتن بچه دارن.و نرخ باروری تو خانواده هایی که وضع اقتصادی بهتری دارن کمتره،این نشون میده کاهش جمعیت زیاد به مسائل اقتصادی مربوط نیست.
 • دخترمهتاب ...
 • ^ - ^
  ممنون
  سلام روز بخیر
  متن زیبایی بود
  پاسخ:
  سلام،ممنون.
 • مجله ویترینو
 • متنت عالی بود ولی یک کم اغراق داشت
  پاسخ:
  کجاش اغراق داشت؟
 • الهام حبشی
 • شاید این ها باشه اما دلایل بسیار دیگه ای هم هستند ...
  پاسخ:
  چه دلایلی؟
  سلام دوست عزیز وبلاگ خوووبی دارین
  دنبال می شید از طرف من
  شما هم دوست داشتین به من سر بزنین و قابل دونستین دنبال کنین خوشحال میشم
  پاسخ:
  سلام،حتما.