خانواده یار

خانواده یار
نویسندگان

اعتقادات عجیب آخر الزمانی داعش!!

شنبه, ۲۶ تیر ۱۳۹۵، ۱۰:۰۱ ق.ظ

***ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯼ ﺍﺳﺎﺳﯽ داعش ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﻪ ﻇﻬﻮﺭ

ﻗﺮﯾﺐﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻣﻬﺪﯼ ﻣﻮﻋﻮﺩ(عج) ﻭ ﻓﺮﺍﺭﺳﯿﺪﻥ ﺁﺧﺮﺕ ﺍﺳﺖ ﻭ تقریبا

ﺗﻤﺎﻡ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺩاعش،  ﺍﺯ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽﻫﺎﯼ

ﺁﺧﺮﺍﻟﺰﻣﺎﻧﯽ ﺁﻥﻫﺎ ﭘﯿﺮﻭﯼ ﻣﯽﮐﻨﺪ . ﺭﯾﺸﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ

ﺑﻨﯿﺎﻥﮔﺬﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻩ ﻋﺮﺍﻕ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮﺩﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺧﺼﻮﺻﯽ

ﺧﻮﺩ ﻣﺮﺗﺐ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺻﺤﺒﺖ

ﻣﯽﮐﺮﺩﻧﺪ .  ﺭﻫﺒﺮﯼ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻩ ﺩﺭ ﻋﺮﺍﻕ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ

ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﮐﻪ ‏«ﻣﺮﺗﺐ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻬﺪﯼ(عج) ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻭ

ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺕ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯾﮏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‏»

ﺑﻪ ﻃﻮﺭﯾﮑﻪ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻩ ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪﺍﯼ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ

ﺑﺤﺚﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﻨﻨﺪ .‏

*ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﻋﺶ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻬﺮ ﺩﺍﺑﻖ ﻗﺎﺋﻞ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮﺩﺩ . ﺩﺍﺑﻖ ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﺣﻠﺐ

ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺩاعش ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۴ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﻑ ﺧﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﺯ ﺟﻨﻮﻥﺁﻣﯿﺰﯼ

ﺷﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺟﺸﻦ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺩﺍﺑﻖ ﺩﺭ ﯾﮏ

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﺷﺘﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯾﮏ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ .

*ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﺑﻖ ﺑﺎ ﺁﺧﺮﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺑﺎﺯﻣﯽﮔﺮﺩﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ 

نقل شده که ﺁﺧﺮﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﻗﺘﯽ ﻓﺮﺍ ﻣﯽﺭﺳﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎﻥ ﺳﭙﺎﻩ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ

ﺳﭙﺎﻩ ﺭﻭﻣﯿﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺍﺑﻖ ﺑﻪ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪﺩ ﻭ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎ

ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺯﯾﺎﺩ ﺑﻪ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﻣﯽﺭﺳﻨﺪ . 

*ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺭﻭﺍﯾﺎﺕ ﺁﺧﺮﺍﻟﺰﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺒﻮﻝ ﺩﺍﻋﺶ؛ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ

ﺩﺟﺎﻝ ﺍﺯ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺭﺍ

ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﯾﮑﻪ ﻓﻘﻂ ۵ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ

ﺑﯿﺖﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ . ﺩﺭﺳﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺟﺎﻝ

ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﮐﺎﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﯾﮑﺴﺮﻩ ﮐﻨﺪ . ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ

ﺑﺎﺯﻣﯽﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺩﺟﺎﻝ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺎ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﺳﭙﺎﻩ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ

ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﻣﯽﺭﺳﺎﻧﺪ.

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺣﺎﺩﯾﺚ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ(ص) ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻓﺮﺍﺭﺳﯿﺪﻥ

ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮﺍ ﻣﯽﺭﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ

ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻥ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ . ﺍﺯ ﻧﻈﺮ

ﺩﺍﻋﺸﯽﻫﺎ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻫﯿﭻ ﻣﺴﺠﺪﯼ

ﻭﺍﻋﻈﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎﻥ ﺩﺍﻋﺸﯽ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻭﻋﺪﻩ

‏« ﻓﺘﺢ ﺭﻭﻡ‏» ﺭﺍ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ .

در ضمن یکی از دلایل جذب جوانان به این گروه همین ایدئولوژی جذاب و صریح داعش است.

 • شاهین

نظرات  (۱۱)

 • سیّد محمّد جعاوله
 • عالی بود
  ممنون.
  پاسخ:
  ممنون.
  🌺 ملاحظه شد..... تشکر
  پاسخ:
  ممنون.
  استاد میگفت غربی ها و داعشی ها امام زمان رو باور کردند همینه که هی فیلم اخرالزمانی میسازن و کارهای اخرالزمانی میکنن.واقعا هم اکثر کارهاشون طبق وقایع گفته شده قبل از ظهوره.
  اونا باور کردن و متاسفانه ما خودمون هنوز باور نکردیم.
  ممنون بابت مطلب
  یاعلی
  پاسخ:
  حتی بعضی مباحث در مورد اخر الزمان در دانشگاه تدریس میکنن ولی ما غافلیم،علی یارتون.
 • دختر مهتاب ...
 • جالب بود
  پاسخ:
  تشکر.
 • سرباز صفر
 • سلام برادر
  بخش حدیث روز واقعا فوق العادست
  :)
  پاسخ:
  سلام،ممنون از لطفتون.
 • علی رحمانی پور
 • سلام آقا شاهین
  من علاقه مند شدم که بیشتر در این باره مطالعه کنم
  با اینکه خیلی راجب مهدویت خوندم و این عرایضی بعضیاشون نشانه ظهورن اما دوست دارم راجب داعش و دلیل اقداماتشم بخونم
  اگه منبعی سراغ دارید بگید من بخونم
  مطلبتون جای بحث داره
  پاسخ:
  سلام،من سایت westandmahdism.depna.com و mahdaviat.porsemani.ir و کتاب حکومت جهانی مهدی(عج) نوشته ی ایت الله مکارم شیرازی رو به شما پیشنهاد میکنم.در ضمن خوندن کتاب خورشید مغرب اقای محمد رضا حکیمی خالی از لطف نیست.
  ممنون
  جالب بود ...
  پاسخ:
  تشکر.
 • علیرضا امیدیان نسب
 • عالی بود
  پاسخ:
  ممنون.
 • ♥ محجبه ♥
 • +++
  پاسخ:
  ممنون.
  جالب بود
  موفق باشید
  پاسخ:
  ممنون.
 • صادق زمانی
 • شهر دابق ... روستای بزرگی در شمال حلب
  یاد انگلیس و جزیره‌ی کوچکی در شمال غرب آفریقا افتادم
  پاسخ:
  ممنون از نظرتون،چرا؟